Ptss veteranen hulphond

Ptss veteranen hulphond | Geld inzamelen
 
 
Veteraan kan niet niet zonder hulphond

English translation after the Dutch story


Nederlandse Veteraan” leeft” niet zonder hulphond, uw gift is zeer welkom


De 58 jarige veteraan Henk verberk die al ruim 10 jaar voor 100 % medisch is afgekeurd,
Zit sinds zijn arbeidsongeschiktheid alleen maar in huis!!
Hij heeft door 2 vredesmissies een behoorlijke chronische meervoudige PTSS overgehouden
Daarvoor is hij inmiddels al jaren behandeld buiten defensie.Door daar al die jaren mee te moeten leven heeft daar nu ook een chronische zware depressie bij gekregen
Uiteindelijk heeft hij door een speciaal project 2x met een hulphond gewerkt van Hulphond Nederland, maar dat heeft tot niets geleid. De honden waren mentaal niet sterk genoeg om voor Henk te werken. Ook het feit dat de honden niet als pup bij Henk kwamen leidde tot een slechte binding. De honden kregen niet te tijd om zich aan Henk aan te passen en andersom natuurlijk.
Nieuwe verzoeken richting Defensie en gemeente (WOZ regeling) leid tot niets, de opleiding wordt niet vergoed

Henk’s wereld is nu klein, zonder zijn echtgenote en vrienden komt hij niet ver.
Zijn nachten zijn moeilijk, veel last van herbelevingen uit zijn uitzendgebied.
Ook overdag spelen die naast het korte lontje en paniek.
Over straat is ook moeilijk zo niet not done.
Allemaal taken waar een hulphond een grote uitkomst zou zijn

Samen met de stichting DOGS4HELP kan Henk een goede pup aanschaffen en opleiden.
Een ruwe schatting alles omvattend zou 10.000 euro een dekkend bedrag zijn
Wat Henk niet zelf kan betalen

Helpt u Henk aan zijn hulphond?


Dutch Veteran does not "live" without an assistance dog, your gift is very welcome

58-year-old veteran Henk Verberk, who has been 100% medically rejected for over 10 years,
Since his occupational disability, he is only in the house !!
he had a considerable chronic multiple PTSD due to 2 peace missions

fore that he has been treated for years outside of defense. Because of all those years having to live with it there has now also been a chronic major depression
In the end he worked twice with a help dog from Hulphond Netherlands through a special project, but that did not lead to anything. The dogs were not mentally strong enough to work for Henk. The fact that the dogs did not come to Henk as a puppy also led to a bad bond. The dogs did not have time to adapt to Henk and vice versa of course.
New requests to the Ministry of Defense and the municipality (WOZ regulation) lead to nothing, the training is not reimbursed

Henk's world is now small, he cannot get far without his wife and friends.
His nights are difficult, many suffer from re-experiences from his military past..
They also play during the day alongside the short fuse and panic.
On the street is also difficult if “not done.

All tasks where an assistance dog would be a big outcome

Together with the DOGS4HELP foundation, Henk can purchase and train a good puppy.
A rough estimate, all-embracing 10,000 euros would be a covering amount
What Henk cannot pay for himself

Will you help Henk with his assistance dog?Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 10.000,00
0%

Deze actie is gesloten.