Mijn Strijd Tegen Multiple Sclerose | Geld inzamelen
 
 

Mijn Strijd Tegen Multiple Sclerose

Stamceltherapie tegen MS

For english scroll down.

Hallo,      
                                                       
Ik zal me even voorstellen:

Mijn naam is Can ook wel bekend als Polat, Ik ben getrouwd met Müge en wij hebben een zoontje van 3 en 1 is op komst.

Drie jaar geleden kreeg ik moeite met lopen, in eerste instantie viel het mijzelf niet zo op. Ik werkte toen nog en had 'het probleem' eigenlijk geen effect op mijn dagelijks leven, maar in de loop van de jaren is het lopen met mijn rechterbeen steeds slechter geworden. Na vele valpartijen, dokters bezoeken, fysiotherapie en MRI scans in verschillende ziekenhuizen gelopen te hebben, kwam in december 2018 dan eindelijk een diagnose, maar watvoor diagnose... PPMS! Primaire Progressieve Multiple Sclerose! Een ziekte waar ik van gehoord had, maar eigenlijk niet wist wat het daadwerkelijk allemaal inhield en dacht met wat medicatie dat het wel opgelost kon worden. Op dat moment kwam ik erachter dat er qua medicatie eigenlijk niets werkt. Tot op heden kan ik alleen het medicijn Ocrilizumab gebruiken. Een medicijn dat recent bij elke MS patient weer anders werkt.

Feit is dat mijn MS progressief is en dat wil zeggen dat het alleen maar erger zal worden. Ik zal meer uitval gaan krijgen en mijn zicht zal achteruitgaan.
Mijn kwaliteit van leven zal verslechteren alleen met een stamceltherapie zou dit opgelost kunnen worden.

HSCT Stamceltransplantatie in Moskou. Een behandeling waar de stamcellen worden gehaald uit het bloed of het beenmerg en vervolgens ingevroren. Dan vindt er chemotherapie plaats en worden antilichamen toegediend zodat het afweersysteem wordt uitgeschakeld. Hierna worden de ingevroren stamcellen weer teruggeplaatst en moet dit de MS gaan overheersen.

Helaas is hier geld voor nodig, heel veel geld! Geld dat wij niet hebben. 
Waarvan ik gehoopt dit nooit te hoeven vragen, maar met jou hulp krijg ik een kans. Een kans op een betere leven, een leven met mijn gezin, mijn familie, vrienden en alle mensen waar ik van hou zoals vroeger. Dit is niet in woorden te beschrijven!!

Met hulp van lieve vrienden en familie probeer ik acties op te zetten om zo snel mogelijk het gigantische geld bedrag, dat ik nodig heb voor deze behandeling, bij elkaar te krijgen. Het gaat om ongeveer €90.000,-.
Helaas wordt dit niet vergoed door de verzekering.

Het zal een zware tijd worden. Ik heb hele goede hoop en zeker na de verhalen die ik heb gehoord van verschillende patienten die deze behandeling hebben ondergaan, heb ik alle vertrouwen dat het gaat lukken. Dat ik mijn leven weer kan oppakken, op een manier die ik wil en niet een manier die deze ziekte voor me bepaald.

Ik wil jullie alvast bedanken voor alle hulp, steun en kracht die iedereen mij en mijn gezin geeft!

Naast doneren via deze pagina kan het ook handmatig worden overgemaakt naar NL34BUNQ2206065312 tnv Stichting Can Polat met MS.

English:

Stem cell therapy against MS

Hello,
                                                        
Let me introduce myself:

My name is Can also known as Polat, I am married to Müge and we have a 3 years old son and 1 on his way.

Three years ago I had trouble walking, initially I didn't notice it that way. I was still working at the time and actually had 'the problem' no effect on my daily life, but walking with my right leg has gotten worse over the years. After many falls, visits to doctors, physiotherapy and MRI scans in different hospitals, a diagnosis finally came in December 2018, but what kind of diagnosis ... PPMS! Primary Progressive Multiple Sclerosis! A disease that I had heard of, but actually did not know what it actually meant and thought with some medication that it could be solved. At that moment I discovered that nothing really works in terms of medication. Until now I can only use the medicine Ocrilizumab. A drug that recently works differently for every MS patient.

The fact is that my MS is progressive and that means it will only get worse. I will get more outages and my vision will deteriorate.
My quality of life will deteriorate only with stem cell therapy could this be solved.

HSCT Stem Cell Transplantation in Moscow. A treatment where the stem cells are extracted from the blood or bone marrow and then frozen. Then chemotherapy takes place and antibodies are administered so that the immune system is switched off. After this the frozen stem cells are replaced and this should dominate the MS.

Unfortunately money is needed for this, a lot of money! Money we don't have.
Which I hoped never to ask, but with your help I get a chance. A chance for a better life, a life with my family, my family, friends and all the people that I love as before. This cannot be described in words !!

With the help of dear friends and family I try to set up actions to get the huge amount of money that I need for this treatment as quickly as possible. It is about € 90,000.
Unfortunately this is not reimbursed by the insurance.

It will be a tough time. I have very good hope and certainly after the stories I have heard from various patients who have undergone this treatment, I am confident that it will work. That I can pick up my life again, in a way that I want and not in a way that determines this disease for me.

I want to thank you in advance for all the help, support and strength that everyone gives me and my family!

In addition to donating via this page, it can also be transferred manually to NL34BUNQ2206065312 in the name of Stichting Can Polat with MS.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

421 donaties
€ 10.436,00
Doel: € 90.000,00
11% / 359 dagen te gaan