Levenslang gestraften Amerika Life Sentenced USA

Levenslang gestraften Amerika Life Sentenced USA | Geld inzamelen
 
 
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe

scroll down for English text

1. Mijn drijfveer voor deze donatie-actie is gebaseerd op de Bijbel, en mijn geloof in Jezus Christus.

Vaak hoorde ik de bekende tekst uit Matteüs 25 voorbij komen, en dacht dan; ‘ja dat kleden, eten/drinken geven gaat goed, maar iemand in de gevangenis bezoeken, nee dat is me een stap te ver’. Toch kwam het steeds weer terug, en 6 jaar geleden kwam ik een aantal artikelen en een oproep in de Elisabethbode tegen om te schijven met Amerikaanse gevangenen. In Amerika wordt heel lang, en hardvochtig gestraft, en zijn juist de arme en de vaak Afro-Amerikaanse of Latijns Amerikaanse medemens diegene die zich niet vrij kunnen ‘kopen’ (borgsom) met een geweldige advocaat die veel geld kost dan wel de hoge borgsommen te voldoen.

Naast de (vaak lange, uitzichtloze) straf die men uitzit is ook de maatschappij vaak meedogenloos. Hun familie trekt zich terug, met alle verdriet en onmacht van dien. De kosten om hun familie in de gevangenis te helpen zijn zo extreem hoog, en vaak zijn die gezinnen gewoon te arm.

Politiek gezien is het gevangen houden van zoveel mensen in de gevangenis, iets waar de belastingbetaler veel vor betaald, en winstgevende bedrijven heel lucratief bezig zijn, en lobbyen stevig om zichzelf in het zadel te houden.

2. Het leven in een Amerikaanse gevangenis is erg duur, hele dagen arbeid tegen $ 0,04 per uur zijn heel gewoon, en als een tube tandpasta (die niet verstrekt worden) $ 2,50 kost, dan is er dus geen geld voor de nodige hygiëne producten.

’s Morgens krijgen ze bij ontbijt 1 kop koffie, bij de lunch ice-tea of andere frisdrank.

Een bezoek aan de arts kost $ 7,--!

3. Ik kreeg op mijn hart om meer voor zedendelinquenten te doen, overal worden ze uitgespuugd. Uiteraard keur ik ook hun daden af, en heb te doen met hun slachtoffers. Maar ze zijn evenzo goed een kind van God de Vader, en de Here Jezus wil ook hen aan boord zien te krijgen, en zeker zijn voor Hem mijn zonden niet kleiner dan die van de gevangenen!

Ik moet wel voorzichtig zijn met zedendelinquenten/gevangenen en een postbus nemen, zodat ik niet mijn huisadres hoef op te geven. Een postbus kost jaarlijks € 195,--.

4. Om te schrijven met gevangenen, moet ik ze geld sturen om papier, pen, enveloppes en postzegels te kopen.

Als ik jarig ben willen ze mij ook een kaart kunnen sturen. Wederkerig meeleven is een goed ding.

Door steeds hogere ziektekosten (ik ben chronisch ziek en gehandicapt), kan ik niet meer maandelijks geld overmaken $ 40, zoals ik deed, kan ik niet meer op bezoek gaan, de reis, maar heb ook extra heel veel kosten. Bij voorbeeld: ik heb een zorg-bed (hoog/laag/verstelbaar) nodig ter plekke, huur al gauw $ 75 per week, rolstoelbus met lift kost voor 4 weken $ 2.400,--, een gewone auto $ 1.000,--!

5. Dat ik ze wel kan bezoeken betekent veel voor hun, en ook voor mij, mondeling contact geeft me meer informatie.

En een niet onbelangrijk punt; na mijn bezoek verbetert vaak hun situatie. Er zijn dan een paar ogen die meekeken.

6. Ik help met voorbereiden, regelen van rechtszaken, meest vanwege juridische dwalingen, en langer vastzitten dan de bijbehorende straf. Help ons hier alstublieft mee; dat ik ze geld kan sturen om te schrijven en de hoognodige persoonlijke boodschappen, en heel graag hun nog weer kunnen bezoeken.

7. Pen-pals zijn nog steeds zeer welkom, info: https://writeaprisoner.com/

en https://www.facebook.com/fdrag.florida.5.

Meer nieuws over gevangenen in Amerika: https://www.prisonlegalnews.org/

NB foto's via Prisonlegalnews.org

English Text:

1. My motive for this donation action is based on the Bible, and my faith in Jesus Christ.

Often I heard the well-known text from Matthew 25, and then thought; ' Yes that dressing, giving food/drink goes well, but someone visiting in prison, no that's for me a step too far '. Still, it came back again and again, and 6 years ago I came across a number of articles and a call in a Magazine called Elisabeth Bode, to write with American prisoners. In America punishing is very long, and harshly, and the poor and often African Americans or Latin Americans fellow human beings who can’t ‘buy’ themselves free (bail) or help of a great lawyer who costs a lot of money as the high bails.

In addition to the (often long, futureless) punishment mostly life sentenced, society is often ruthless. Their family withdraws, with all the sadness and impotence of this. The cost to help their family in jail is so extremely high, and often those families are just too poor.

Politically, the imprisonment of so many people in prison is something that the taxpayers pay for, and profitable companies in the prison system are very lucrative! These companies lobby firmly to keep themselves in the saddle.

2. Life in an American prison is very expensive, whole day labour at $0.04 per hour are quite common, and if a tube of toothpaste (which is not provided for free) costs $2.50, then we have one conclusion; there is no money for the necessary hygiene products. 

In the morning they get 1 cup of coffee at breakfast, at lunch ice-tea or other soft drinks. A visit to the doctor costs $7,--!

3. I got on my heart to do more for sex offenders, everywhere they are spit out. Of course I also disapprove their deeds, and the fate of their victims hurt me too. But they are likewise even so a child of God the Father, and the Lord Jesus also wants them to get on board, and certainly for Him my sins are not smaller than those of the prisoners!

I must be careful with sex offenders/inmates, and take a mailbox so I don't have to give my home address. A mailbox costs € 195, annually.

4. To write with prisoners, I have to send them money to buy paper, pen, envelopes and stamps. When I have my birthday, they also want to send me a card. Reciprocal sympathetic is a good thing. Due to continuous higher health costs (I am chronically ill and handicapped), I can no longer make it to send monthly money, as I did before, $ 40, I can no longer go to visit, the travel costs and  without a lot of extra costs. For example: I need a care-bed (high/low/adjustable) in the motel, rent is about $250 per week, wheelchair bus with elevator cost for 4 weeks  $2400,--, a common car $1,000,--!

5. That I can visit them means a lot to them, and also to me, oral contact gives me more information.

And a not insignificant point; after my visit often improves their situation. There are a few eyes more that look

6. I help with preparing, arranging lawsuits, most because of legal errors, and longer incarcerated than the corresponding punishment. Help us herewith please; that I can send them money to write and much-needed personal products. And I should be very pleased to be able to visit them again.

7. Pen-Pals are still very welcome, info: https://writeaprisoner.com/ 

and: https://www.facebook.com/fdrag.florida.5.

NB photos via Prisonlegalnews.orgEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 25,00
Doel: € 12.000,00
0%

Deze actie is gesloten.