Laat mij lopen

Laat mij lopen | Geld inzamelen
 
 
Mijn zoontje kan aleen behandeld worden in het buitenland met de looprobots

Lieve mensen, help mij om te leren lopen,

Na 7 maanden kreeg ik een tweeling een jongetje en een meisje na de geboorte hebben ze nog 45 dagen in de couveuse gelegen.
Thuis gekomen leek het goed met de tweeling te gaan. We kochten loop fietsje's, me meisje wist er snel mee om te gaan. Het jongetje begon alleen maar te huilen en kon niet blijven zitten.
Bij de kinderneuroloog op bezoek, en na de nodige testen bleek het jongetje een hersenbeschadiging te hebben die Cebrale pares wordt genoemd. Als moeder weet je niet wat het is, me wereld stortte in. Zoeken op internet gaf aan dat Parese betekent: gedeeltelijke onvolledige verlamming en spier zwakte Cerebraal betekent van de hersenen.

De term verlamming is verwarrend: bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de juiste manier te laten samenwerken.

Mijn zoon is niet spastisch, hij begrijpt alles alleen willen zijn benen niet bewegen om te kunnen lopen. na veel onderzoeken bestaat er een mogelijkheid om de aangedane hersens die de verlamming veroorzaken. door veel oefenen sterker te maken en andere delen van de hersens nemen zaken over.
Op zoek naar een instituut waar dit kan worden uitgevoerd. In heel Nederlands is er geen instituut te vinden. Echter alleen in het buitenland-
De benen zijn door het niet gebruiken zwaar verzwakt en moet hierdoor telkens worden gebotoxt Daarna moet hij in een robot die hem helpt hem de bewegingen te laten maken, om zijn benen sterker te maken. intussen gaan zijn hersens begrijpen dat er zaken dienen te worden over genomen.
Ik had nog wat centjes liggen maar na twee maanden was het geld op. momenteel zit ik de hele dag in een kinderstoel.
School zit er niet in. Ik zijn moeder kan hem bijna niet meer tillen.
Binnenkort wordt hij 6 jaar. ziet zijn tweeling zus rennen waar hij graag achteraan wilt hollen.
Om hem te laten lopen moet ik een jaar lang naar het buitenland waarbij hij 5,5 dagen moet leren lopen. omdat de hersens langzamerhand sterker worden en met het lopen in de robot zijn benen meer spierkracht krijgen. De artsen zeggen dat hij een zeer goede kans heeft. De eerste twee maanden die ik zelf heb bekostigd ging zijn vooruitgaan spoedig.
Ik weet dat ik misschien veel vraag om mijn zoon te begeleiden met de kuur. De verzekeringen zijn niet thuis en vergoeden deze behandeling niet. wij als ouders verdienen niet genoeg om dit bedrag in een jaar te betalen.

--

Let me walk
My son can only be treated abroad with the walking robots

Dear people, help me learn how to walk,

After 7 months I got twins a boy and a girl after birth they have been in the incubator for another 45 days.
At home it seemed good to go with the twins. We bought walking bikes, my girl knew how to handle it quickly. The boy just started to cry and could not sit.
At the pediatric neurologist to visit, and after the necessary tests, the boy appeared to have a brain damage called Cebale pares. As a mother you do not know what it is, my world collapsed. Searching on the internet indicated that Parese means partial partial paralysis and muscle weakness Cerebral means of the brain.

The term paralysis is confusing: in cerebral palsy the brain is unable to transmit the correct tension to the muscles and to allow them to work together in the right way.

My son is not spastic, he understands everything only do not want to move his legs to walk. after many examinations there is a possibility of the affected brains that cause the paralysis. by making much practice stronger and other parts of the brain take over.
Looking for an institute where this can be done. There is no institute in Dutch as a whole. However, only abroad
The legs are heavily weakened by non-use and therefore have to be botoxt each time. Then he has to go in a robot that helps him to make the movements, to make his legs stronger. meanwhile his brains begin to understand that things need to be taken over.
I had some money left but after two months the money was gone. At the moment I am in a high chair all day.
School is not in it. I can hardly lift his mother anymore.
He will soon be 6 years old. sees his twin sister running where he likes to run after.
To make him walk, I have to go abroad for a year where he has to learn 5.5 days. because the brains gradually become stronger and, with walking in the robot, his legs get more muscle strength. The doctors say that he has a very good chance. The first two months that I paid for myself went ahead soon.
I know that I may ask a lot to accompany my son with the cure. The insurances are not at home and do not reimburse this treatment. we as parents do not earn enough to pay this amount in a year.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
4 donaties
€ 90,00
Doel: € 150.000,00
0%

Deze actie is gesloten.