Garry's hersen tumor moet eruit met een operatie

Garry's hersen tumor moet eruit met een operatie | Geld inzamelen
 
 
Garry zijn hersen tumor moet eruit, daarom een operatie,..!!

Onze beste vriend Garry (Gerrit) Kooij heeft geen tijd om ‘de pijp aan Maarten te geven’, zoals hij het zelf zegt en nu heeft hij nog een operatie en nabehandeling, met radio therapie nodig, om helemaal van zijn hersen tumor af te komen.

Hij had bij de eerste operatie al heel veel geld uitgegeven, omdat zijn verzekering maar een klein gedeelte vergoedde en het ziekenhuis op grote afstand is. Nu heeft een tweede oncoloog hem geadviseerd nog een operatie te doen en nadien radio therapy, om zo de laatste wortels uit te roeien. Ook hier hetzelfde verhaal, de verzekering betaald slechts een gedeelte en vanwege de kosten van de medicijnen, dokterszorg en transport, heeft hij de bodem van zijn schatkist bereikt.
Die schatkist is eigenlijk nooit goed gevuld vanwege zijn betrokkenheid bij zoveel sociale en milieu activiteiten, welke hij vaak zelf financierd.

Garry is een schilder, een zeer social en ‘een van het eerste uur’ milieu bewogen persoon, maar buitendien een zeer goed mens met een heel goed hart.
Sinds 1979 is hij werkzaam als leraar ecologie in Curacao en de Dominicaanse Republiek.

Op dit moment werkt hij, als stuwende kracht, aan een groot educatie project, om de bevolking in de Dominikaanse Republiek,  te wijzen op de enorme gevaren van vervuiling van zee, rivieren, en land door de enorme hoeveelheden plastic , wat via de rivieren in de zee terecht komt.  Een onderdeel is voorlichting en aanpak om de koraalriffen voor de kust schoon te houden van vervuiling, welke zonder aanpak ernstige schade toebrengt aan de vis stand, en ook internationaal, want uw lekkere paling komt uit deze regio.

Zijn aanwezigheid is van groot belang om aan dit belangrijke project gevolg te geven en daarvoor heeft hij al jaren geleden Somonca opgericht. Hij is voorzitter van Somonca ( www.somonca.com )in de Dominikaanse Republiek en daar doen ze dus aan voorlichting, edukatie, ecologische sustainable landbouw en vele andere milieu activiteiten.

Ja we kunnen Garry nog even niet missen, hij is de schakel tussen vele mensen en activiteiten, met zijn charisma en zijn toekomst ideeen.

We hebben nu een crowdfunding gestart, en de bank geeft u toch geen rente dus beter besteed het voor iets constructiefs. Als blijkt dat hij minder behandelingen nodig, en dat hopen we.., dan gaat wat niet gebruikt is voor zijn behandeling, naar de stichting Somonca en in die zin is uw bijdrage in mens en milieu.

Laten we dit voor elkaar krijgen, deze hersenkanker is geen keuze maar wij kunnen kiezen om Garry te helpen in deze strijd, om nog vele jaren door te kunnen gaan als stuwende kracht om heel veel mensen te helpen in de milieu en ecologische beweging Somonca.

Bedankt voor wat u kunt missen en uw positieve gedachten

Bij deze onze hartelijke dank en alle donaties gaan naar Gary's bank account
Gerardus Dirks
een van Garry's friends

Hello dear friends of Garry Kooij

Our best friend Garry (Gerrit) Kooij does not have time to 'give the pipe to Maarten', as it is very common to say in Dutch, meaning “ not ready to give up” and now he needs 2nd surgery and post-treatment, with radio therapy, to get rid of his brain tumor completely.

He has already spent a lot of money at the first operation, because his insurance reimbursed only a small part of the hospital cost. The hospital is also at a great distance, which is not easy to visit 5x per week, two hours up, two hours down and costly.
Now a second oncologist has advised him to do this 2nd surgery and afterwards radio therapy, in order to eradicate the last roots of his brain tumor. But again the same story, the insurance pays only a part and because of the cost of the medicines, doctor's care and transport, and Garry has reached the bottom of his treasury.

The treasury is actually never properly filled because of its involvement in so many social and environmental activities, which he often finances himself.

As you know, Garry is a painter, a very social and 'one of the first hour' environmentalist, but also a very good person with a very good heart. Since 1979 he has been working as a Ecology teacher in Curacao, in that time part of the Netherlands Antilles and after that the Dominican Republic.

For now Garry is working as the driving force, on a major education project. The project points out to the people of the Dominican Republic the enormous dangers of pollution of sea, rivers, and land through the enormous amounts of plastic, which via the rivers end up in the sea.
A part of what he does is information and approach the population and schools to keep the coral reefs and the coast clean of pollution, this to prevent serious harm to the fish stand, also internationally important, because your tasty eel comes from this region. His presence is of great importance to follow up on this important project and for that he has founded Somonca years ago.
He is the chairman of Somonca (www.somonca.com) in the Dominican Republic and they work on information, education, ecological sustainable agriculture and many other environmental activities.

They cannot miss Garry, he is the link between many people and activities, with his charisma and his inspiring views.

We have started a crowdfunding and, as you know, the bank does not give you any interest, so better spend it for something constructive. If it turns out that he needs fewer treatments, and that is what we hope, the funds not used for his treatment will go to the Somonca foundation and in that sense your contribution will be in People and the Environment.

Let’s get this done………..this sickness is not a choice, but we can make a choice to support Garry in his fight and being for a long time available to do his excellent work for many people

Thank you all for whatever you can miss and for your thoughts, and all donantions go straight to Garry's account,

Gerardus Dirks
One of Garry's friends.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 125,00
Doel: € 15.500,00
0%

Deze actie is gesloten.