Filos trein ongeluk

Filos trein ongeluk | Geld inzamelen
 
 

For English scroll down!

We hopen dat niemand dit hoeft mee te maken...

Op 21 november jl. mijn verjaardag nota bene, heeft onze hond Filos tijdens de terugweg van onze vakantie, een zwaar ongeluk gehad. De weken ervoor genoot hij nog van de vrije natuur in de bergen van Noord Italië maar momenteel vecht hij voor zijn leven.

Tijdens de autoreis terug van Italie, zijn we na een overnachting in Duitsland aan de grens van Zwitserland gaan wandelen in het Zwarte woud. We zijn het gebied in gelopen en hebben wij een mooie wandeling gemaakt. Het idee was om lekker lang te lopen zodat Filos de laatste 7 uur rijden makkelijk kon overbruggen. Maar bij het teruglopen naar de ingang van dit Park/bos hoorden we een trein en riepen wij onze hond. Het spoor hadden we al gezien maar we waren in de veronderstelling dat dit gedeelte overal afgezet was met hekken. We hoorden de trein claxoneren, hoorden een vreselijke huil en renden terug in de richting van het spoor. Ik werd tegengehouden door een hek met een deur richting het spoor maar Mathilda, die achter mij liep, zag hem tussen de bosjes door naar haar toe komen waarnaar hij ging liggen. Dit was het begin van de nachtmerrie!!!

Filos bleef rustig maar Mathilda en ik waren in paniek. Filos, had een gat bij zijn linker schouder waar veel bloed uitkwam zodat we wilden dat hij op zijn rechter kant ging liggen. Maar daar was zijn gehele achterzijde onthuid. Het lag helemaal open gereten maar hij moest hier toch op liggen omdat we bang waren dat hij teveel bloed zou verliezen uit zijn schouder en dus torso. We hebben direct 112 gebeld, die niet konden traceren waar wij precies waren. Gehuil, paniek afgewisseld met probreren kalm te blijven. De langste 20 minuten van ons leven. Gelukkig lieve passerende mensen die te hulp sprongen door het alarm nummer te woord te staan of zich naar de uiterste kanten van het park te verplaatsen met zicht op de weg om de medishe hulp te kunnen leiden. Maar het duurde maar en duurde maar.  Na meerdere telefoontjes zou de brandweer zonder blauwe lichten onderweg zijn in een stad waar de snelheids limiet 30 was en dat het nog wel even kon duren, hierdoor besloten Mathilda en ik om onze eigen auto te halen. Nog nooit zo hard door gerend. De auto geloodst naar een onbereikbare plek en toen nog 20 minuten door de stad moeten rijden naar de dichtsbijzijnde 24 uurs Dierenkliniek.

Filos heeft zeker 50 minuten in die toestand moeten doorbijten. In shock welliswaar, maar het leek een oneindigheid. Bij de kliniek, Kleintier klinik dr. Frank, werd er gelukkig snel en adequaat actie ondernomen. Wij hebben toen pas echt kunnen huilen. Een zwart gat waar je in terecht bent gekomen. Heel, heel veel verdriet. Wat had je anders kunnen doen. Schuld gevoel. Maar vooral veel huilen wat een aantal dagen heeft geduurd met de beelden en geluiden die zich steeds weer opnieuw voor je afspelen. Ik denk dat elke honden of dierenbezitter kan bedenken in wat voor hel je dan zit.

Na uren in onzekerheid wachten, nog diezelfde dag een gesprek met de arts die ons vertelde in welke situatie onze Filos verkeerde. Wonder boven wonder geen poten of rug gebroken. Ook zijn hoofd compleet in tact. Zijn hart echter was verplaatst doordat er lucht buiten de longen zat, maar dit kon zich herstellen. Flinke verwondingen waarvan we moesten hopen dat het na hechten niet zou gaat ontsteken. De laatste wervel van zijn rug (stuitje) richting zijn staart was gebroken zodat hij misschien essentiele zenuwen die nodig zijn om te kunnen plassen niet meer kon aansturen, staart zou moeten worden geamputeerd omdat die los was gekomen tijdens de klap maar daar wilden ze mee wachten omdat ze huid van die staart kunnen gebruiken voor huid wat eventueel afgestoten wordt, en veel grote verwondingen waaronder een wond die ook zijn rectum beschadigd heeft. Maar dit zou allemaal kunnen genezen. We moesten de hoop nog niet opgeven. Hij moest de nacht halen en dan 1 stap te gelijk naar een herstel goed genoeg om hem mee naar een kliniek in Nederland te kunnen nemen.

Maandag gebeurd en iedere dag kleine stapjes. Dinsdag kwam hij al naar de bezoekkamer lopen. Meteen liggen maar toch al blij dat hij een beetje bij was. De dag erop leek het al iets beter te gaan, maar nog steeds niet geplast wat heel belangrijk was. Niet plassen zou betekenen in moeten laten slapen. De 3de dag werden wij gebeld over zijn eerste plasje! Groot feest voor de Kliniek en voor ons. Zo blij kun je zijn met een plasje van je hond! Maar het bleef kritiek. Tot donderdag jl. 

Na een bloedtransfusie op woensdag, omdat hij die nodig had doordat bloedwaarden te laag waren voor transport naar Nederland, kregen we op donderdag ochtend finally the go omdat het goed was aangeslagen en hij sterk genoeg was. Uitgezwaaid door het team in Duitsland, waarmee we nog steeds contact hebben omdat ze willen weten hoe het met hem gaat, richting Nederland. 8 uur gereden met een getraumatiseerde hond met wat uitdagingen maar we hebben het gered en waren dolgelukkig. In Amsterdam stonden ze klaar om het over te nemen in dieren ziekenhuis Evidensia. Filos echter niet. Die wilde gewoon naar huis en is sinds donderdag een zeer verdrietige Filos. Maar erger nog, het herstel wat zo voorspoedig leek te gaan in Duitsland, is gestagneerd. Allerlei complicaties en omdat hij niet stabiel genoeg is, kunnen ze nog niet opereren. Dus het verdriet en de onmacht zijn gebleven. Iedere dag weer hopen, Filos steunen, negatieve berichten te horen krijgen maar ook positieve. Een rollercoaster!

Maar er blijft hoop. Hoop die het team van Evidensia ook heeft. 

We zijn er dus nog niet. Hij heeft nog veel zorg nodig en er zijn operaties te ondergaan en we weten nog niet wanneer hij naar huis kan. En dat brengt dure rekeningen met zich mee.  24 uurs zorg heeft een financieel plaatje. In Duitsland hebben we al een eind rekening van 4600,- mogen voldoen. En hier in Nederland tikken de cijfers gewoon door.

Wij hebben daarom besloten deze doneer actie te starten. Zolang er een mogelijkheid bestaat dat Filos dit nare verhaal tot een positief eind kan brengen zetten wij alles op alles om dit te bekostigen. Maar we kunnen heel hard hulp gebruiken. We zouden het op prijs stellen dat indien je Filos, Mathilda of mij kent, of geraakt bent door het lezen van dit verhaal, een bijdrag wilt leveren voor een verschrikkelijke nachtmerrie wat uiteindelijk een succes verhaal moet gaan worden. Het maakt niet uit hoe klein de hulp is die je kunt bieden, alle beetjes helpen.

Sommigen die Filos kennen weten wat voor een mooie en lieve hond het is. Hij is een bekendheid in onze kringen maar vooral onderdeel van onze familie. Misschien zal hij minder mooi door het leven moeten gaan, maar zoals het team bij Evidensia zegt, het zou toch mooi zijn als we hem nog 10 jaar plezier en rondrennen kunnen geven. En wij kunnen hierin ieders hulp hard gebruiken. Misschien lukt het je om wat te missen en of ken je anderen die van dieren houden en na dit verhaal te lezen, wat kunnen missen. 

Wij, Filos, Mathilda en ik (Brian) danken jullie alvast bij voorbaat.

Ps: Hoe lief de intenties ook zijn om ons te willen bellen, mailen of spreken om een hart onder de riem te doen of moed in te spreken, wij zijn geheel met dit proces bezig. Iedere dag naar Filos tussen werk door etc. en hebben hier dus niet de tijd voor noch ons hoofd naar om dit op te kunnen brengen. We hopen op jullie begrip.

Liefs Filos Mathilda Brian

English!

We hope no one has to go through this...

On November 21, my birthday, our dog Filos had a serious accident on the way back from our holiday. The weeks before he enjoyed the great outdoors in the mountains of northern Italy, but he is currently fighting for his life.

During the car journey back from Italy, we went for a walk in the Black Forest after an overnight stay in Germany on the border of Switzerland. We walked into the area and we made a nice walk. The idea was to walk for a long time so that Filos could easily bridge the last 7 hours of driving. But when walking back to the entrance of this Park/forest we heard a train and we called our dog. We had already seen the track, but we were under the impression that this part was closed off with fences everywhere. We heard the train horn, heard a terrible howl and ran back in the direction of the tracks. I was stopped by a gate with a door towards the track but Mathilda, who was walking behind me, saw him coming through the bushes towards her where he lay down. This was the beginning of the nightmare!!!

Filos remained calm but Mathilda and I were in a panic. Filos, had a hole near his left shoulder with a lot of blood coming out so we wanted him to lie on his right side. But there was his entire backside skinned. It was completely ripped open but he still had to lie on it because we were afraid he would lose too much blood from his shoulder and therefore torso. We immediately called 112, who could not trace exactly where we were. Crying, panic interspersed with trying to stay calm. The longest 20 minutes of our lives. Fortunately, dear people passing by who jumped to the rescue by calling the emergency number or moving to the far sides of the park with a view of the road to lead the medical aid. But it just went on and on and on. After several calls, the fire brigade would be on its way without blue lights in a city where the speed limit was 30 and that it could take a while, so Mathilda and I decided to get our own car. Never run so fast. Piloted the car to an inaccessible place and then had to drive another 20 minutes through the city to the nearest 24 hour Veterinary Clinic.

Filos had to bite through in that condition for at least 50 minutes. In shock, it is true, but it seemed like an eternity. Fortunately, the clinic, Kleintier klinik dr. Frank, took quick and adequate action. Then we really cried. A black hole that you ended up in. Very, very sad. What could you have done differently. Guilt feeling. But especially a lot of crying which lasted for a few days with the images and sounds that play over and over again for you. I think every dog ​​or animal owner can imagine what kind of hell you're in.

After hours of waiting in uncertainty, that same day a conversation with the doctor who told us what situation our Filos was in. Miraculously no legs or back broken. His head is also completely intact. His heart, however, had moved because of air outside the lungs, but this was able to recover. Major injuries that we had to hope would not become infected after suturing. The last vertebra of his back (coccyx) towards his tail was broken so he might not be able to control essential reading nerves needed to urinate anymore, tail would have to be amputated because it came loose due to the blow but they wanted to wait for that because they can use skin from that tail for skin that might be shed, and many major injuries including a wound that also damaged his rectum. But this could all heal. We shouldn't give up hope just yet. He had to make it through the night and then one step at a time to a recovery good enough to take him to a clinic in the Netherlands.

Happened on Monday and small steps every day. On Tuesday he already walked to the visiting room. Immediately lay down but still happy that he was a little bit. The next day it seemed to go a little better, but still not peed which was very important. Not peeing would mean having to put him to sleep. The 3rd day we were called about his first pee! Big party for the Clinic and for us. You can be so happy with a pee from your dog! But it remained critical. Until Thursday last.

After a blood transfusion on Wednesday, because he needed it because blood values ​​were too low for transport to the Netherlands, we finally got the go on Thursday morning because it had worked well and he was strong enough. Waved goodbye by the team in Germany, with whom we are still in contact because they want to know how he is doing, to the Netherlands. Drove 8 hours with a traumatized dog with some challenges but we made it through and were over the moon.

In Amsterdam they were ready to take over in animal hospital Evidensia. Filos, however, was not. He just wanted to go home and has been a very sad Filos since Thursday. But even worse, the recovery that seemed to be going so well in Germany has stagnated. All sorts of complications and because he's not stable enough, they can't operate yet. So the sadness and impotence have remained. Hoping again every day, supporting Filos, hearing negative messages but also positive ones. A roller coaster!

But hope remains. Hope that the Evidensia team also has.

So we're not there yet. He still needs a lot of care and has surgeries to go through and we don't know yet when he can go home. And that means expensive bills. 24-hour care has a financial picture. In Germany we have already been able to pay a final bill of 4600. And here in the Netherlands the numbers just keep ticking.

We have therefore decided to start this donation campaign. As long as there is a possibility that Filos can bring this nasty story to a positive end, we will do everything we can to fund this. But we can really use help. We would appreciate it if you know Filos, Mathilda or me, or have been moved by reading this story, to contribute to a terrible nightmare that should eventually become a success story. No matter how small the help you can offer, every little bit helps.

Some who know Filos know what a beautiful and sweet dog he is. He is well known in our circles but above all part of our family. Maybe he will have to go through life less nicely, but as the team at Evidensia says, it would be nice if we could give him another 10 years of fun and running around. And we can really use everyone's help in this. Maybe you manage to miss something and or you know others who love animals and after reading this story, can miss something.

We, Filos, Mathilda and I (Brian) thank you in advance.

Ps: No matter how sweet the intentions are to want to call, email or speak to us to encourage or speak courage, we are fully engaged in this process. Every day to Filos between work etc. and so we don't have the time or our head to be able to afford this. We hope for your understanding.

Love Filos Mathilda Brian

 

Filos Baynes
16-01-2023

Lieve mensen die de herstelperiode van mijn hond Filos hebben gevolgd of op de hoogte wilde blijven. Vanmorgen heeft hij zijn laatste controle consult gehad bij de dierenarts en hij is genezen verklaard. Wij mogen rustig de wandelingen uitbreiden. Bedankt voor alle lieve berichtjes, donaties en lieve tips van de afgelopen periode. Het was fijn de steun te voelen van bekenden en onbekenden. Ik ben super dankbaar dat mijn hond er nog is. 

 

Dear people who followed the recovery period of my dog ​​Filos or wanted to stay informed. This morning he had his last checkup consultation with the vet and he has been declared cured. We can quietly expand the walks. Thank you for all the sweet messages, donations and sweet tips over the past period. It was nice to feel the support of acquaintances and strangers. I am super thankful thsat my dog is still alive. 


Filos Baynes
05-01-2023

De beste wensen voor 2023 voor een ieder die het verloop van Filos heeft gevolgd, gebid of gedoneerd!

We hebben de fijnste feestdagen ooit gehad met Filos die het nu inmiddels echt gehaald heeft! Het grootste geschenk voor ons was dat hij het zou halen en dat is gebeurd. We zijn de kritieke fase voorbij. De verwondingen en hechtingen en huid transplantaties helen netjes. Hij is al een aantal weken bezig ons te overtuigen dat hij lange wandelingen juist goed zijn. En spelen en druk zijn in huis. Maar door een breuk in zijn schoude moet hij vanaf vandaag geteld nog 1 week rustig aan doen en dan kunnen we weer langzaam beginnen met wandelingen maken. Voor nu nog even veel rusten, geen trap lopen (dus getild worden naar boven wat hij niet leuk vindt) en de nieuwe buurpoes Mollie met veel enthousiasme begroeten iedere keer als we een plasje doen. Mollie vindt dit spannend maar leuk tegelijk om gedag gelikt te worden door zo'n blije buur. Filos is blij en soms arrogant (zoals de oude) en het is voor ons hartverwarmend om te zien dat alle effort die er in hem gestoken is, niet voor niets zijn geweest. We willen zo dus nogmaals iedereen danken voor alle donaties, steunbetuigingen, kaarsjes en al wat gedaan is. Ik zal binnenkort ook even een filmpje maken van begin tot einde. Ongelofelijk om dan te zijn van hoever we zijn gekomen tot waar we nu zijn...


Filos Baynes
12-12-2022

Update over het herstelproces :

De achterhand lijkt goed te genezen. Maar helaas stagneert het herstel van de schouderpartij. Filos ontziet continu zijn voorpoot waardoor hij enkel op 3 poten loopt. Hij heeft ook nog steeds een dikke wondvocht bult aan zijn schouderzijde.  De chirurg heeft besloten om woensdag een CT scan te maken en aan de hand daarvan de schouder te openen. Wellicht is er een verdwaalde bot splinter een breukje of groeien de pezen/spieren niet goed aan elkaar. We gaan horen wat de uitslagen zullen zijn. Voor ons is het een domper omdat hij nu weer onder het mes moet. Weer uitstel tot een volledig herstel....  

Vooralsnog slaapt Filos erg veel en lang. Hij is er verder mentaal alweer klaar voor om mooie wandelingen te maken. Helaas moet het lichaam nog herstellen. Meer dan kleine mentale uitdagingen door snoepjes te verstoppen of speeltje aan te bieden in huis kunnen wij niet.  Wij hopen spoedig goed nieuws te melden.  

 

Update on the recovery process :

The hindquarters seem to be healing well. But unfortunately the recovery of the shoulder party is stagnating. Filos continuously spares his front leg, so that he only walks on 3 legs. He also still has a thick exudate bump on his shoulder side. The surgeon has decided to make a CT scan on Wednesday and to open the shoulder on that basis. Perhaps there is a stray bone splinter, a fracture or the tendons / muscles do not grow together properly. We will hear what the results will be. For us it is a downer because he now has to go under the knife again. Another delay until a full recovery....

For the time being, Filos sleeps a lot and for a long time. He is also mentally ready to go on nice walks. Unfortunately, the body has yet to recover. We can't do more than small mental challenges by hiding sweets or offering a toy in the house. We hope to report good news soon.


Filos Baynes
05-12-2022

Filos Baynes
05-12-2022

Filos gaat echt al opmerkelijk beter! Hij is weer vaker arrogant, verveelt zich en wil al meer wandelen wat nog niet mag. Hij had vandaag zijn eerste controle en ze waren daar verbaasd hoe goed hij eruitzag en hoe mooi de wonden genezen. Vandaag mochten zijn drain en zijn sonde eruit . Dus geen buisjes en gedoe meer waarvoor we moesten oppassen. Er moest nog wel wat wondvocht worden afgenomen bij zijn schouder en een kanttekening is dat zijn kweekje onderzocht is en dat er een bacterie gevonden is die geheel resistent is. Een bacterie die te maken heeft met ontlasting. Maar de arts is heel blij in hoe snel hij zichzelf hersteld en heeft ook de hoop dat zijn lichaam de strijd met dit bacterietje aankan. Om hem te helpen krijgt hij woensdag waarschijnlijk ook nog even een laserbehandeling. Over het algemeen dus goed nieuws maar, vertelde de arts, we zijn er nog niet, dus fingers crossed bij het herstel..!


Filos Baynes
01-12-2022

Hij is thuis!!! Hij geniet duidelijk. Nog wel koorts maar dat is niet gek na de operaties. Hoop medicatie mee em maar kleine stapjes naar beter worden. Maar hem weer thuis hebben doet ons allen goed...

He is home!!! He clearly enjoys. Still a fever but that's not crazy after the operations. Hope to take medication with you, but small steps to get better. But having him back home will do us all good...


Filos Baynes
01-12-2022

De Operaties zijn gelukt!!!

Alle hoop, kaarsjes en wensen hebben gewerkt! Hij heeft de operaties goed door staan. Mooi bijkomstigheid is dat er precies voldoende huid was van zijn staart om te gebruiken voor huid wat is afgestoten na de eerste hechtingen vorige week in Duitsland. De teugel voor zijn staart hebben ze goed kunnen bevestigen zodat hij hier in de toekomst geen last van kan krijgen en alles is nu weer goed dichtgenaaid. Ook een soort vacuum drain die hij nu heeft die wondgenezing verspoedigt en kans op infecties minimaliseert. Al met al zo geslaagd dat we zojuist te horen kregen dat hij misschien vandaag al mee naar huis mag. Wel dagelijks op en neer, en met infuus, maar eindelijk thuis. Wij, maar ook hij kunnen niet wachten. Dank voor alle kaarsjes, bidden en wensen en natuurlijk de financië support aan jullie allemaal... Liefs, Brian/Mathilda/Filos...

English

The Operations Succeeded!!!

All hopes, candles and wishes have worked! He made it through the surgeries well. A nice side effect is that there was just enough skin from his tail to use for skin that was shed after the first stitches last week in Germany. They have been able to attach the rein for his tail well so that he will not be bothered by this in the future and everything is now properly sewn shut. Also a kind of vacuum drain that he now has that speeds up wound healing and minimizes the risk of infections. All in all so successful that we were just told that he might be allowed to go home today. Up and down every day, and with a drip, but finally home. We, but also he can't wait. Thanks for all the candles, prayers and wishes and of course the financial support to all of you... Love, Brian/Mathilda/Filos...


Filos Baynes
30-11-2022

30-11-22

Goed nieuws! Gisteren te horen gekregen dat Filos waarschijnlijk vandaag zijn operaties ondergaat omdat hij voldoende is aangesterkt. Hij zag er ook weer normaal uit, was zelfs weer een beetje arrogant toen wij hem bezochten en maakte bijna een sprongetje na het plassen. 4 operaties staan er gepland vandaag en misschien een plasma transfussie. Stuitbeentje krijgt een onderhuidse teugel om zijn rectum te ontlasten zodat hij er in de toekomst geen last van krijgt, zijn staart wordt geamputeerd en er wordt gekeken of ze er voldoende huid van kunnen gebruiken voor een huidtransplantatie, een huidtransplantatie van zijn lies en de wonden die voorlopig waren opgelapt en de wonden ontstaan door drains worden nu goed en zo mooi mogelijk gehecht. Zou dit alles voorspoedig verlopen mag hij misschien vrijdag mee naar huis. Welliswaar met infuus, 24 uur zorg en elke dag naar het ziekenhuis voor checks, maar misschien eindelijk thuis! Dus fingers crossed!!

 

English

Good news! Was told yesterday that Filos will probably undergo his operations today because he is sufficiently strengthened. He also looked normal again, was even a bit arrogant when we visited him and almost jumped after peeing. 4 surgeries are scheduled today and maybe a plasma transfusion. Coccyx gets a subcutaneous rein to relieve his rectum so that it won't bother him in the future, his tail is amputated and it's looked at whether they can use enough skin for a skin graft, a skin graft of his groin and the wounds that were patched up for the time being and the wounds caused by drains are now sutured properly and as nicely as possible. If all goes well, he might be able to go home on Friday. Admittedly with an IV, 24-hour care and going to the hospital every day for checks, but maybe finally home! So fingers crossed!!


Filos Baynes
29-11-2022

29-11-22 

Lieve mensen,

Wij zijn totaal overdonderd door alle lieve woorden en uiteraard de donaties van bekenden en onbekenden die ervoor gezorgd hebben dat wij het streefbedrag in 1 dag gehaald hebben. Ongelofelijk en heel hartverwarmend!

Hartelijk bedankt hiervoor!!! Het is fijn dat wij ons geen zorgen meer hoeven te maken en ons volledig kunnen focussen op het herstel van Filos. 

Vandaag zal  een chirurg haar behandelplan met ons delen over onder andere de huidtransplantatie, staart amputatie etc. 

Wij houden jullie op de hoogte... 

Veel liefs Filos, Brian en Mathilda 438 donaties
€ 11.721,00
Doel: € 10.000,00
117%

Deze actie is gesloten.