Build Back Safer after a Natural Disaster!

Build Back Safer after a Natural Disaster! | Geld inzamelen
 
 
Help slachtoffers bij de wederopbouw! Help victims with the self recovery process!

Omschrijving
Nepal is op 25 april 2015 getroffen door een zware aardbeving. Helaas treffen natuurrampen steeds vaker grotere populaties. Zo is er ook in 2013 een heftige orkaan, genaamd Haiyan, over de Filipijnen getrokken. In tegenstelling van wat wordt verwacht, ontvangt wereldwijd minder dan 15% van de getroffen bevolking hulp na een ramp door hulporganisaties. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid, de resterende 85%, hun eigen huizen moeten herstellen. Momenteel wordt er bij deze wederopbouw nog niet veilig genoeg gebouwd. Door de mensen te leren hoe ze hun huis veiliger kunnen bouwen, zullen er minder slachtoffers zijn door het instorten van hun woning. De trainingen die nu gegeven worden over veiliger bouwen, hebben nog niet het gewenste resultaat. De methode om kennis over te dragen moet in kaart worden gebracht, zodat het overdragen van kennis verbeterd kan worden.

Met dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen over de huidige kennisbehoeftes. Daarnaast wordt het huidige wederopbouw proces duidelijk in kaart gebracht. Dit wordt bereikt door data te verzamelen en trainingen te geven. Met deze gegevens kunnen hulporganisaties hun financiële middelen effectiever inzetten op het gebied van ondersteuning. Hierdoor kunnen meer getroffen mensen geholpen worden!


Dit veldonderzoek start eind februari 2018 en neemt vier maanden in beslag.


Met behulp van dit onderzoek worden de volgende doelen bereikt:

 • Effectievere kennisuitwisseling tussen hulporganisaties en getroffenen;
 • Kennis waardoor de bewoners zelf hun woning veiliger en beter kunnen bouwen;
 • Effectievere financiële inzet van de hulporganisatie voor de wederopbouw;
 • Effectiever trainingsprotocol om wereldwijd te kunnen gebruiken na een natuurramp;
 • Meer inzicht in het huidige wederopbouw proces;

 

Uw donatie zal gebruikt worden voor:

 • Bekostigen van transport naar gemeenschappen
         - Vlucht naar de Filipijnen en Nepal;
 • Kopen van hulpmiddelen om het onderzoek uit te kunnen voeren
         - Lesmateriaal;  
 • Bekostigen vertalers om onderzoek uit te kunnen voeren
         - Trainingen en dataverzameling;
 • Bekostigen van het verblijf van het onderzoeksteam
         - Homestay (bij lokale bevolking)
         - Uitvalsbasis om gegevens te verwerken 

 

Dit onderzoek wordt in samenwerking met de volgende organisaties uitgevoerd:

 • Catholic Relief Service
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Avans Hogeschool

 

Over ons:
Wij zijn een groep afstuderende studenten die een opleiding volgen aan de Avans Hogeschool, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universidad Internacional de Cataluña. Voor ons afstuderen hebben wij ervoor gekozen om een onderzoek te doen wat bijdraagt aan de wederopbouw na een natuurramp. Wij vinden het allemaal ontzettend belangrijk om hieraan bij te dragen. Dit omdat natuurrampen wereldwijd steeds vaker en in sterkere vorm voorkomen. In tegenstelling tot de natuurrampen, is de bijdrage voor hulporganisaties de laatste jaren flink gedaald. Wij hopen met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan de hulp na natuurrampen.


Het onderzoeksteam bestaat uit de volgende personen:
Sandra van Ekeren                      Bouwmanagement & Vastgoed
Gijs van Duren                            Bouwtechnisch Ontwerpen
Jim de Kort                                 Bouwtechnisch Ontwerpen
Jason Raoul Ramos Silva              Constructief Ontwerpen
Dennis van Nijnatten                   Constructief Ontwerpen
Ranon Caris                                Bouwtechnische Bedrijfskunde
Erika Palmieri                              Sustainable Emergency Architecture
Benjamin Schep                          Construction Management & Engineering


Ons onderzoek zal te volgen zijn via onze blog via de volgende website:

http://buildbacksafer.com/

 

 

Description
On the 25th of April in 2015 Nepal was hit by a heavy earthquake. Unfortunately natural disasters hit increasingly larger populations these days. In 2013 a hurricane, named Haiyan, hit the Philippines. Worldwide less than 15% of the affected population receive help for NGO’s after a natural disaster. This ensures that the majority 85% needs to repair there own houses. Currently, not enough is built back safer during this reconstruction. There will be less victims of collapses when people learn how to build back safer. The current interventions about building back safer don’t get the desired outcome. The method of knowledge exchange needs to be analyzed, therefore knowledge can be exchanged more efficient.


There will be more insight in the knowledge needs after finishing this research. Also the current self-recovery process will be mapped. By gathering data and providing interventions this will be achieved. NGO’s are able to deploy their financial resources in a more effective way by using this advice. This can help more affected people!


This research will start at the end of February 2018 and will consume for four months.


With this research the following goals are achieved:

 • More effective knowledge exchange between aid organizations and those affected;
 • Knowledge through which the residents themselves can build their homes safer and better;
 • More effective financial deployment of the aid organization for reconstruction;
 • More effective training protocol to use worldwide after a natural disaster;
 • More insight into the current recovery process;

 

Your donation will be used for:

 • Financing transport to communities
         - Flight to the Philippines and Nepal
 • Buying tools to be able to carry out the research
         - Teaching materials
 • Funding translators to carry out research
         - Training and data-gathering
 • Funding the stay of the research team
         - Homestay ( at the local community)
         - Exception basis for processing data

 

This research is carried out in collaboration with the following organizations:

 • Catholic Relief Service
 • Technical University Eindhoven
 • Avans University of Applied Science

 


About us:
We are a group of graduating students who are following an education at the Avans University of Applied Science, Technical University Eindhoven and the Universidad Internacional de Cataluña. For our graduation, we have chosen to carry out a study that contributes to the reconstruction after a natural disaster. We think it is all very important to contribute to this.This is because natural disasters worldwide are occurring more often and in stronger form. In contrast to the natural disasters, the contribution for aid organizations has fallen sharply in recent years. With this research we hope to be able to contribute to the aid after natural disasters.


The research team consists of the following people:
Sandra van Ekeren                     Building Management & Real Estate
Gijs van Duren                           Building Engineering
Jim de Kort                                Building Engineering
Jason Raoul Ramos Silva             Constructive Design
Dennis van Nijnatten                  Constructive Design
Ranon Caris                               Construction Management & Engineering
Erika Palmieri                             Sustainable Emergency Architecture
Benjamin Schep                         Construction Management & Engineering

Our research will be available in our blog through the following website:

http://buildbacksafer.com/Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 40,00
Doel: € 15.000,00
0%

Deze actie is gesloten.