Bouw mee aan mijn Spirituele Centrum

Bouw mee aan mijn Spirituele Centrum | Geld inzamelen
 
 
Help mee, aan t verwezenlijken van mijn droom Natural Paradise for Happines Healing

Scroll down for English .    Hoi mooi mens, ik ben Alexandra Langeveld en werkzaam als “Energetisch Balans Coach/Therapeut’.
Ik woon en werk nu 4 jaar in Spanje en heb een spiritueel centrum opgericht. Vanuit een droom om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen op hun levensweg. Om in hun kracht te komen, hun authentieke Zelf te leren kennen en (weer) in balans te komen. Dit doe ik door middel van individuele coaching, therapie en massages en daarnaast via groepswerk (workshops en retreats zoals ‘Dans je in balans’). Ook richt ik me op het organiseren van “Kom tot rust” vakanties voor o.a. mensen met een burn-out.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen in hun proces van bewustwording en groei heb ik deze "ACTIE" opgezet waarmee ik mijn centrum verder hoop te kunnen uitbouwen. Elk mens heeft recht op een gelukkig en gezond leven en dat begint altijd met een keuze, een eerste stap maken en het volgen van een droom.

Mijn droom is “Natural Paradise for Healing & Happiness” verder uitbouwen, zodat ik meer mensen kan helpen met het realiseren van hun droom !

In bijgevoegde video van de locatie kan je zien wat er al is neergezet. Ik heb verder al een tent aangeschaft van 6x5 meter (geschikt voor zowel zomer als winter). Deze moet nog geplaatst worden op een stevige ondergrond. 

HET BEDRAG WAT IK NODIG HEB IS INMIDDELS VERLAAGD >>  VIA EEN ANDERE WEG IS ER EEN BEDRAG BINNEN GEKOMEN.
Daar ben ik natuurlijk heel blij mee ....

Mijn doel aan geld is € 8.888 en dat geld is nodig voor:   

 • Ondergrond voor de tent, 30 m2 flonders, hout, bielzen, zand, worteldoek
  Er is nu een ruwe ondergrond vol met stenen, cement mag niet.
 • Kleden, matjes, kussens, aankleding, accessoires, verlichting voor binnen in de tent.
 • Eco toiletten en extra sanitaire voorzieningen.
 • Buitenkeuken.
 • Zonnepanelen, batterijen en omvormers voor de tenten en caravans.
 • Uitbreiding van ruimtes voor sessies, massages en extra slaapplaatsen, zoals tipi’s en andere tenten.
 • Goede stevige zonwering voor de terrassen, caravans en auto's.
 • Hulp van vakmensen.
 • Hulp bij de marketing.

Ik vraag niet snel, regel veel dingen zelf, maar voor deze uitdaging heb ik ( financiële ) hulp nodig. 

Iedere donatie is welkom, klein of iets groter, mijn dank is er nu al !!!

En ..  vanuit mijn hart wil ik ook iets geven van mijn kant !

Donaties tot € 50,- beschouw ik als een cadautje

Donaties van € 50,- tot € 150,- biedt ik 1 tot 3 overnachtingen met ontbijt.

Donacties van € 150,- tot € 300,- biedt ik  3 tot 7 overnachtingen met ontbijt, mogelijk in combi met massage

Donaties van € 300,- of meer biedt ik overnachtingen met ontbijt in combi met massages of andere sessies

 

(wil je doneren van een bank buiten NL, kies dan voor bank overschrijving ... of neem contact op !)

Heb je gedoneerd, dan krijg je ook toegang tot de FaceBook groep, waar ik je de (op)bouw en dus ook de besteding van de donaties laat zien. Daarnaast schrijf ik wekelijks een column / blog over de voortgang van dit voor mij bijzondere project !  

Ik hoop van harte dat ik op je steun kan rekenen, en beter nog, dat ik je binnenkort mag ontmoeten. ….  
Zo werken we met zijn allen aan een super mooi project !

meer informatie vind je  hier ...

* video over mijn werkzaamheden klik hier ...

* Meer video's en informatie is te zien op mijn website klik hier ... 


Vanuit de grond van mijn hart dank ik je bij deze alvast hartelijk! 

Licht & Liefde 

Alexandra xxx

PS. de video is in het Engels, deze wordt nog ondertiteld of een nieuwe gemaakt ...  

 

Help build my Spiritual Center

Help me realize my dream Natural Paradise for Happines Healing

Hi beautiful person, I am Alexandra Langeveld and I work as an “Energetic Balance Coach / Therapist”.

I have been living and working in Spain for 4 years now and I have started to build a spiritual center from scratch.

It started with a dream to support as many people as possible in their life's journey. To help them come back in their own power, to get to know their authentic Self and to come into balance (again). I do this through individual coaching, therapy, massages and also through group sessions (workshops and retreats such as "Dance in balance").

I also focus on organizing "Come to rest" vacations for people who suffer a burnout.

In order to support as many people as possible in their process of awareness and growth, I have set up this "ACTION" and doing so I hope to further expand my center. Every person has the right to a happy and healthy life and that always starts with a choice, taking a first step and following a dream.

My dream is to further expand "Natural Paradise for Healing & Happiness", so that I can help more people realize their dream!

In the attached video which is filmed at the location you can see what has already been done with donations and gifts

I have already purchased a tent of 6x5 meters (suitable for both summer and winter). This must still be placed on a solid surface.

THE AMOUNT I NEED HAS NOW BEEN REDUCED >> THROUGH ANOTHER WAY A AMOUNT HAS BEEN ENTERED.

Of course I am very happy with that ....
My goal in money is € 8,888 and that money is needed for:

 • Ground for the tent, 30 m2 flonders, wood, sleepers, sand, carrot cloth
  The location for the tent is now a rough surface full of stones, and egalising with cement is not allowed.
 • I also need Rugs, mats, pillows, bedding, linen, curtains accessories, lighting for inside the tent.
 • Eco toilets and extra sanitary facilities.
 • An Outdoor kitchen. .
 • Expansion of spaces for sessions, massages and extra sleeping places, such as teepees and other tents.
 • Good sturdy sun blinds for the terraces, caravans and cars.
 • Help from professionals.
 • Help with marketing.

In general I am not the person that I ask easily for help, I do a lot of things on my own, but for this challenge I need (financial) help.


Every donation is welcome, small or slightly larger, my thanks are already there !!!


And .. from my heart I also want to give something from my side!

I consider donations of up to € 50 to be a gift

Donations from € 50 to € 150 I offer 1 to 3 nights with breakfast.

Donations from € 150 to € 300 I offer 3 to 7 nights with breakfast, possibly in combination with massage

Donations of € 300 or more I offer overnight stays with breakfast in combination with massages or other sessions


(if you want to donate from a bank outside the Netherlands, choose bank transfer ... or contact us!)

Once you have donated, you will also gain access to the FaceBook group, where I will show you the (rebuild) structure and therefore the spending of the donations. In addition, I write a weekly column / blog about the progress of this for me special project!

I sincerely hope that I can count on your support, and better yet, that I may meet you soon. ....
In this way we are all working on a super nice project!

more information can be found here ...
* video about my work click here ...
* More videos and information can be seen on my website click here ...

From the bottom of my heart I thank you in advance!

Light & Love
Alexandra xxx

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

7 donaties
€ 1.200,00
Doel: € 8.888,00
13%

Deze actie is gesloten.