Accidentele Amerikanen

Accidentele Amerikanen | Geld inzamelen
 
 

FATCA, Accidental Americans en Nederlandse Bankensector

Nieuwe ontwikkelingen, verzoek om steun:

In eerste instantie heb ik via de kortgeding rechter geprobeerd te voorkomen dat de Volksbank mijn rekeningen zou mogen blokkeren en dienstverlening aan mij zou worden beëindigd. Helaas heeft de kortgeding rechter het belang van de bank hoger gesteld dan het belang van mij als klant. De kortgeding rechter bleek niet bereid of was niet in staat het complete juridische landschap van Accidental Americans mee te nemen in zijn besluitvorming.

Na overleg met mijn advocaat ben ik nu bezig met voorbereidingen om mijn zaak via een bodem procedure opnieuw voor te leggen aan de rechter. In deze bodem procedure zijn wij wel in de gelegenheid zowel het Nederlands recht, als ook het Europese en Internationale recht, te betrekken in de afweging die gemaakt moet worden door de rechter.

 

Deze rechter kan zelfs om uitspraken van het Europese Justitiële Hof vragen wanneer hij twijfelt over de toepassing van Europees recht.

Iedereen zal begrijpen dat hier veel meer uren en dus ook geld voor nodig is.

Ik doe hierbij dan ook (opnieuw) een beroep op alle Accidental Americans (en hun familie en vrienden) om mij te steunen in een strijd die ons allemaal aangaat.

Mijn kosten tot nu toe zijn: € 7411,26

Mijn advocaat heeft voor de bodemprocedure een bedrag begroot van € 9075,00

Bedankt voor uw steun!

Achtergrond/historie:

De Nederlandse overheid heeft in 2014 met de VS een belastingverdrag afgesproken, genaamd FATCA. De intentie is om expat Amerikanen op te sporen die niet voldoen aan hun belastingplicht aan de VS. We praten hier over Citizen Based Taxation (CBT), de VS is het enige land naast Eritrea dat haar staatsburgers op deze wijze belast. De VS heft belastingen op basis van staatsburgerschap versus belastingen op basis van inwonerschap, wat de rest van de geciviliseerde wereld doet. De Nederlandse overheid wist toen al bij het afsluiten van het verdrag dat toevallig Amerikanen zoals ik ook geraakt zouden worden, diverse meldingen van Nederlandse staatsburgers kwamen al direct binnen bij een aantal Tweede Kamerleden en het toenmalig kabinet. Maar natuurlijk wordt door dezelfde overheid ontkend dat wij als "collateral damage" dienen, dat wil zeggen moedwillig geslachtofferd worden, omwille van grotere (financieel economische) belangen. Het bizarre en Kafkaëske is dat mijn vader door de Nederlandse overheid als luchtmachtofficier in Amerika werd gedetacheerd, ik daar in 1958 werd geboren en als 1 jarig kind naar Nederland kwam met mijn (Nederlandse) ouders.

Drie jaar geleden tijdens een overstap naar de RegioBank (onderdeel van de Volksbank) kwam ik er achter dat ik gebrandmerkt ben als US person. Het indicia Amerikaan wordt spontaan door banken op je geplakt, terwijl je al decennia als Nederlands staatsburger hier woont, omdat zowel de Amerikaanse als de Nederlandse overheid niet de moeite heeft genomen om haar onderdanen over dit idiote Amerikaanse beslatingsysteem en systeem van staatsburgerschap te informeren. Had ik dit geweten dan had ik toch direct afstand gedaan toen ik 18 jaar werd?

Als ik niet een Amerikaans beslatingnummer (de zogeheten: TIN of SSN (is een soort BSN)) zou aanvragen dan dreigde de bank mijn bankrekeningen te sluiten. Ik heb vervolgens de Kifid klachten procedure doorlopen (Kifid is het consumenten klachteninstituut financiële dienstverlening), maar zoals iedereen weet wordt het Kifid gefinancierd door de banken en verzekeringsmaatschappijen. De onpartijdigheid van het Kifid kun je daarom heel sterk in twijfel trekken. De Kifid uitspraak was in het voordeel van de bank. Omdat ik geen TIN of SSN heb aangeleverd, ben ik nu door het Kifid en de bank bestempeld als belastingontduiker, fraudeur, witwasser en zelfs beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Notabene zonder dat men echt gedegen klantonderzoek heeft gedaan (wat een wettelijk vereiste is bij dergelijke vermoedens (zie de wetten financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)).

Bovendien gaat een Nederlandse bank op de stoel zitten van de Amerikaanse belastingdienst, men gaat Amerikaanse wetgeving op een Nederlands staatsburger toepasen.

Het moet niet gekker worden. Ik ben een Nederlands staatsburger. De bank heeft de spreekwoordelijke 'stok gevonden om mij mee te slaan' en dat laten ze niet na met hun dure advocaten. De consument cq burger is de klos, want als burger heb je in 99% van de gevallen niet de beschikking tot dergelijke kostbare juridische advisering om je te kunnen verweren tegen zeer onterechte aantijgingen van een bank.

Ronald Ariës
29-11-2021

29 november 2021: update bodemprocedure.

Professor Emeritus dr drs mr Lucas Bergkamp twitterde recentelijk:

Rechters zijn in twee opzichten een deel van het probleem:

1. Ze beschermen macht waar ze recht moeten beschermen ( zie toeslagenaffaire)
2. Ze dicteren wat de macht moet doen in plaats van het recht toe te passen (zie Urgenda, Milieudefensie)
De gemeenschappelijke oorzaak is de onkritische, progressieve rechtscultuur, die de interpretatie en toepassing van het recht in een bepaalde richting duwt.

Dit naar aanleiding van een stuk uit Trouw, waarin Jacob van de Beeten, promovendus rechtsgeleerdheid aan de London School of Economics, stelde dat rechters juist een deel van het probleem waren en waarin de hoop word uitgesproken dat meer invloed van rechters een nieuwe toeslagenaffaire zou kunnen worden voorkomen.

Een dag na mijn 63ste verjaardag vond de rechtszaak plaats bij Rechtbank Midden-Nederland locatie Amersfoort. Helaas gooide voor vele belangstellenden de corona maatregelen roet in het eten. Op de vraag vanuit de NLAA om een video livestream te regelen werd niet gereageerd. Gelukkig mocht ik 1 belanghebbende meenemen en daarvoor had ik 1 bestuurslid van de NLAA groep gekozen. Mijn partner had volgens de medewerkster van de rol geluk dat zij als publiek de rechtszaak kon bijwonen. Zo praat dus het personeel van de rechtbank, alsof het een tombola is…

Zoals wellicht de meesten van u al weten was het debat op 28 september van de financiele commissie werkelijk een lachertje. Hoe serieus worden wij nu genomen. Tientallen vragen hadden wij aangeleverd aan de leden van de tweedekamer, maar nee, zij weten beter welke vragen het meest haalbare zijn! En toen het D66 lid Van Hammelburg vertelde dat hij zich aansloot bij de vragen van VVD lid Idsinga, waren de grimassen op de gezichten van minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief duidelijk waar te nemen. Dit debat wordt een makkie! Er was 2 uur uitgetrokken voor dit debat en na precies 1 uur en 4 minuten sloot de voorzitter af: “een fijne avond verder”!

Wat een wanvertoning, duidelijk is dat wij het vanuit de politiek werkelijk niets hoeven te verwachten.

Dus zijn de ogen gericht op de rechter. Je mag toch verwachten dat de rechter onze grondwet respecteert, het recht op in ieder geval een basisbetaalrekening. Dat wij nog kunnen blijven deelnemen in onze samenleving, onze zorgkosten, hypotheken, verzekeringen, enz, enz kunnen blijven betalen. En als wij onze AOW uitgekeerd krijgen hebben wij toch immers een persoonlijke bankrekening nodig! Mijn advocaat heeft voldoende wetten en regelgeving te berde gebracht. De Volksbank, vertegenwoordigd door 3 personen, heeft niets nieuws aangeleverd en blijft de toeval Amerikanen zonder TIN/SSN of CLN beschuldigen van belastingontduiking. 

Hun statement: dat een klant die welbewust weigert mee te werken aan de onderhavige verplichtingen een inherent risico op belastingontduiking en witwassen met zich meedraagt.

Hier misbruikt de bank de Wwft weer en zoals al vele malen in de media te lezen ook bij veel andere gevallen. Uitsluiten van kleine autohandelaren, botenhandelaren, horlogeverkopers, coffeeshop houders, maar ook en goede doelen. En de lijst blijft maar groeien!

De-risken noemen ze dat. En alles alleen maar gebaseerd op slechts vermoedens!

De Volksbank blijft bij haar standpunt dat zij de rekening mogen sluiten en het geld zullen overmaken naar een door de toeval Amerikaan opgegeven tegenrekening. In de wetenschap dat wij bij GEEN enkele andere bank meer terecht kunnen. Ook vind de bank dat wij, met een mooi woord, nog altijd chartaal kunnen betalen. Natuurlijk heb ik dat aan mijn hypotheekvertrekker, verzekeringsagent, telefoonaanbieder gevraagd. Allemaal was hun antwoord: NEE!

Volgens de Volksbank eindigt op 31 december de afspraak tussen de minister van financiën en de NVB. Naar de bank heeft begrepen wordt nog onderzocht of verlenging kan plaatsvinden. Wist de Volksbank toen al dat er verlenging zou komen tot 1 september 2022? De Rabobank schreef in een brief dat op 28 oktober de minister van financiën dit met de NVB is overeengekomen. Let wel de rechtszaak was dus op 11 november!

Wel blijft de bankensector doordrukken dat wij medewerking moeten verlenen aan het verkrijgen van een TIN/SSN of CLN. Wie durft zijn hoofd in de spreekwoordelijke strop te doen?

29 december 2021 doet de rechter uitspraak.


Ronald Ariës
26-08-2021

Update 2 bodemprocedure rechtbank midden-Nederland

 


Geheel onverwacht kreeg ik een melding van mijn advocaat dat er een uitspraak was gedaan in zake de voorlopige voorziening.

 


In het kort:

Mijn rekeningen blijven gehandhaafd tot en met 31 december, dus ik sta weer onder dezelfde paraplu als jullie allemaal.

Rechtbank wil een zitting (‘comparitie van partijen’) houden en verwijst de zaak naar een zitting voor opgave van de data dat partijen en hen advocaten verhinderd zijn (verhinderdata). Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling. Partijen moeten persoonlijk bij de rechter verschijnen om de zaak mondeling toe te lichten. De rechter gebruikt de zitting om zich te laten informeren en om te kijken of partijen er onderling nog kunnen uitkomen. DACHT HET NIET!

 


Lichtpuntjes vind ik:

 


3.6 Art 5 Wwft bepaalt -kort samengevat- dat instellingen die onder het regime van de Wwft vallen ( zoals Volksbank) een zakelijke relatie (moeten) beëindigden als zij niet in staat zijn om een cliëntenonderzoek (met goed gevolg) uit te voeren. Een cliëntenonderzoek heeft tot doel witwassen te voorkomen ( art 3 lid 1 Wwft), door onder andere de identiteit van de cliënt vast te stellen. De vraag doet zich dus voor of Volksbank, vanwege de weigering van eiser om een TIN aan te leveren, haar cliëntenonderzoek niet heeft kunnen voltooien en of (daarmee) een (onaanvaardbaar) risico op witwassen bestaat.

 


3.7 Zoals Volksbank terecht aanhaalt kan ook het plegen van een fiscaal delict tot witwassen leiden. De persoon die belasting ontduikt, beschikt dan immers over gelden afkomstig uit enig misdrijf, namelijk de ten onrechte niet afkomstig uit enig misdrijf, namelijk de ten onrechte niet afdragen belastingen (HR 7 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2774). Daarvoor is dus wel vereist dat daadwerkelijk belasting is ontdoken. Volksbank heeft echter geen feiten of omstandigheden gesteld die aannemelijk maken dat er ook daadwerkelijk belasting had moeten worden afgedragen door eiser in de VS. Daartegenover wijst eiser - onder verwijzing naar gegevens van de Amerikaanse overheid - dat uiteindelijk bij minder dan 10% van de accidental americans die belastingaangifte doet, ook enige belasting wordt geheven. Daarbij kont dat eiser keuze om in de VS geen belastingaangifte te doen in eerste instantie niet lijkt te zijn ingegeven om geen belasting te hoeven betalen, maar vooral te doen heeft met zijn overtuiging dat accidental americans onterecht worden opgezadeld met tijdrovende en kostbare ( Amerikaanse) procedures. Van een intentie om belasting te ontduiken is daarom niet gebleken. Daarmee staat naar het oordeel van de rechtbank thans onvoldoende vast dat, zoals Volksbank stelt, er sprake is van enige vorm en risico op witwassen die een onaanvaardbaar integriteitsrisico (voor de bank) met zich brengt. Daarvoor is op zijn minst nodig dat een reële kans op belastingheffing aannemelijk is.

 


De rechter maakt hier korte metten met de manier waarop de banken cliënten schuldig acht zonder enige bewijslast!


Ronald Ariës
10-08-2021

update bodemprocedure:


Samenvattend;
De bank schuift alle verantwoordelijkheid af op de overheid.
Morgen, dus op 11 augustus, zal de rechter beslissen over:
1 de voorlopige voorziening
2 hoe de procedure verder moet gaan
Er zijn (gelukkig) meerdere rechters bij betrokken, ook kunnen zij in rust naar deze complexe materie kijken. De mogelijkheid bestaat dat wordt besloten voor wederom een schriftelijke ronde (repliek en dupliek) of een mondelinge zitting.


Ik dank jullie allen voor uw donaties zover.
Het is een lange adem! Maar we moeten de moet erin houden!


groet, Ronald

 41 donaties
€ 2.585,00
Doel: € 9.075,00
28%