STOP GOVERNMENTAL TRESPASS

STOP GOVERNMENTAL TRESPASS | Geld inzamelen
 
 
STOP GOVERNMENTAL TRESPASS STOP REGERINGS OVERTREDINGEN

STOP GOVERNMENTAL TRESPASS / STOP REGERINGS OVERTREDINGEN 

We have now waited enough within this system where our freedoms are being taken away from us and our;

- children sold as commodities and we are obliged to watch

- child abuse made legal on a large scale

- child pedophile is normalized and we have nothing to say while our children are being kidnapped

- where the air we have to breathe to stay alive, so a basic necessity of life, is limited to us by making a mouth mask mandatory = genocide.

- social affairs are restricted so that we enjoy house arrest

- a so-called disease phenomenon called corona is used to manipulate us to let or to do something

- where our food is replaced by fake food, after all, farmers no longer have a right to exist etc.

All of the above and more are human rights violations and child abuse and more, in which our freedoms have already been taken away. Since the first title of the Constitution of the Batavian Republic was written for each of us as individuals and Article 5 gives us the right to self-determination, it is time now to make massive use of it. Because the first article is already being violated: "we are all equal and are treated as such"!

I would like to teach people around the world what all this means and what you can do as an individual to take back the power of your own life without being abused. I want to set up a program to make this possible. Every Thursday from 11-12 am I provide information about abuses within youth care and from 12-13 pm at https://razoamsterdam.nl/ I tell how this system actually works and what has been done with us and how we all enslaved and what we can do. And no this has nothing to do with "being a sovereign human being" and blah blah blah! Only if we dare to take action together to create a better future for our children can the tide be turned.

Send an email to educate@in-full-life.nl to educate yourself on how to change things in your life and understand how the government is taking you en masse. This does not only happen in the Netherlands but worldwide. At the moment, people are waking up en masse and people are starting to organize themselves to counter all this and to secure the future of our children.

By doing so, you are supporting me so that I can strike back and free my children from the yoke of the government, as I was created as a "civil death" entity within the system, so I cannot work or have a trial. You too can do something about the current situation. A donation is therefore appreciated.

A flock of fish makes a big fish that  can eat the government!

 

 

Wij hebben nu genoeg gewacht binnen dit systeem waar onze vrijheden ons ontnomen worden en onze;

- kinderen als handelswaar verkocht en we verplicht worden toe te kijken

- kindermishandeling op grote schaal legaal gemaakt

- kinderpedofiele wordt genormaliseerd en wij hebben niets te zeggen terwijl onze kinderen gekidnapt worden

- waar de lucht die we moeten ademen om in leven te blijven, dus een eerste levensbehoefte ons beperkt wordt door het verplicht stellen van een mondkapje = genocide.

- sociale aangelegenheden worden beperkt waardoor we huisarrest genieten

- een zgn ziekteverschijnsel genaamd corona gebruikt wordt om ons te manipuleren iets te laten of te doen

- waar onze voedsel wordt vervangen door nepvoedsel immers boeren hebben geen bestaansrecht meer etc. 

Alle bovengenoemde zaken en meer zijn mensenrechten schendingen en kindermishandeling waarbij onze vrijheden ons al ontnomen zijn. Aangezien het eerste titel van de Constitutie van de Bataafsche Republiek voor een ieder van ons als individu geschreven werd en artikel 5 ons zelfbeschikkingsrecht geeft is het tijd daar nu massaal gebruik van te maken. Want het eerste artikel wordt al geschonden: "wij zijn allen gelijk en worden als dusdanig behandeld"! 

Ik zou graag mensen wereldwijd willen onderrichten wat dit alles betekent en wat U kunt doen als individu om de macht van uw eigen leven weer in handen te nemen zonder dat daar misbruik van gemaakt kan worden. Ik wil dan ook een programma opzetten om dit mogelijk te maken. Ik geef iedere Donderdag van 11-12 uur informatie omtrent misstanden binnen jeugdzorg en van 12-13 uur at https://razoamsterdam.nl/  vertel ik hoe dit systeem daadwerkelijk in elkaar steekt en wat er met ons gedaan is en hoe wij allen tot slaaf gemaakt zijn en wat wij kunnen doen.  En nee dit heeft niets te maken met "soeverein mens zijn" en bla bla bla!  Alleen als we samen actie durven ondernemen om voor onze kinderen een betere toekomst te vormen kan het tij gekeerd worden. 

Stuur een email naar educate@in-full-life.nl om uzelf te kunnen onderrichten omtrent hoe u de dingen kunt veranderen in uw leven en begrijpen hoe de regering u massaal beet neemt. Dit gebeurt niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Op dit moment worden mensen massaal wakker en gaan mensen zich organiseren om dit alles tegen te gaan en de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. 

Hiermee steunt u mij opdat ik terug kan slaan en mijn kinderen te bevrijden van het juk van de regering, aangezien ik als "civiel dood" entiteit binnen het systeem gemaakt ben, waardoor ik niet kan werken noch een procesgang kan hebben. Ook u kan wat hiertegen doen.  Een donatie is dan ook op prijs gesteld. 

Een zwerm vissen maakt een grote vis die de regering kan opeten! 

 

STOP GOVERNMENT TRESPASS / STOP REGERINGS OVERTREDINGENEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

2 donaties
€ 150,00
Doel: € 10.000,00
1%