Hulplijn voor 3 kinderen

Hulplijn voor 3 kinderen | Geld inzamelen
 
 

Zondag 8 november, mijn broer belt vanuit Spanje> het gaat niet goed met Christina, zij wordt nu gereannimeerd in Duitsland......

Christina is de ex vrouw van mijn broer, moeder van hun kinderen Leon (20), Lara (17) en Dannick (13). Na hun scheiding, 13 jaar geleden, zijn de kinderen in Hamburg bij hun mama gebleven. Beide ouders zijn hun eigen weg gegaan, het contact tussen mijn broer en zijn kinderen is altijd wel in stand gebleven maar niemand wist wat voor drama zich de laatste jaren afspeelde 4 hoog in een appartement in Hamburg. De kinderen hebben nooit en te nimmer om hulp gevraagd, hebben nooit kwaad gesproken over hun moeder, zelfs niet naar familie....

Mijn broer heeft hals over kop een vlucht geboekt naar Hamburg, terwijl hij eigenlijk een paar dagen later naar Zwitserland zou vliegen voor zijn droombaan waar hij zo hard voor heeft gewerkt. 's Morgens vroeg op maandag een telefoontje.....Christina is op 47 jarige leeftijd overleden...

Mijn broer is op dinsdagmiddag gearriveerd in Duitsland en daar werd snel de omvang van een drama duidelijk: maar liefst 6 zakken vol met ongeopende post, een woning vol troep en viezigheid, en de kinderen......die spraken alleen maar goed over hun mama. Hartverscheurend en onbegrijpelijk voor ons als buitenstaanders. 

Inmiddels heeft mijn broer zijn baan laten schieten en zit nu dus zonder werk. Hij is gaan staan voor zijn kinderen en zit volop in de regel modus. De uitvaart moet worden geregeld, er zijn nieuwe spullen voor in huis gekocht en de kinderen hebben weer voldoende te eten en nieuwe kleding. Al de kosten voor deze dingen zijn geregeld maar.......

In die zakken ongeopende post zaten veel rekeningen, mijn broer heeft geen werk, Kerstmis komt er aan. Mijn broer hoeft de kinderen niet te overladen met cadeautjes maar wil wel een echte kerstboom zetten. Daarnaast is er geld nodig voor de huur en dus de rekeningen die nooit betaald zijn. Een overbrugging, zodat hij de komende maanden door kan en opnieuw kan zoeken naar een mooie baan zodat hij de kinderen weer een mooie toekomst kan geven.

Eigenlijk zoek ik 1000 mensen die €5.- willen en kunnen doneren...... maar meer is natuurlijk altijd welkom. 

Alvast hartelijk dank, namens Leon, Lara en Dannick

 

HELPLINE for 3 children

Sunday, November 8, my brother calls from Spain> Christina is not doing well, she is now being reanimated in Germany......

Christina is my brother's ex-wife, mother of their children Leon (20), Lara (15) and Dannick (13). After their divorce, 13 years ago, the children stayed with their mom in Hamburg. Both parents went their separate ways, the contact between my brother and his children was always maintained but no one knew what kind of drama took place the last few years 4 high up in an apartment in Hamburg. The children never, ever asked for help, never spoke ill of their mother, not even to family....

My brother booked a flight to Hamburg in a hurry, when in fact he was supposed to fly to Switzerland a few days later for his dream job that he worked so hard for. Early morning on Monday a phone call.....Christina has passed away at the age of 47...

My brother arrived in Germany on Tuesday afternoon and there the extent of a tragedy quickly became apparent: no less than 6 bags full of unopened mail, a house full of junk and filth, and the children......who only spoke well of their mom. Heartbreaking and incomprehensible to us outsiders.

Meanwhile, my brother quit his job and is now without a job. He has started to stand up for his children and is in full regulation mode. The funeral has to be arranged, new things for the house have been bought and the children have enough food and new clothes again. All the expenses for these things are taken care of but.......

In those bags of unopened mail were many bills, my brother has no job, Christmas is coming. My brother doesn't need to shower the kids with presents but wants to put up a real Christmas tree. In addition, money is needed for the rent and thus the bills that have never been paid. A bridge so that he can get through the next few months and look again for a nice job so that he can give the children a nice future again.

Actually I am looking for 1000 people who are willing and able to donate €5.-...... but more is of course always welcome.

Thank you very much in advance, on behalf of Leon, Lara and Dannick

 

 

 

Ilse Verhoeven
28-11-2021

Dearest friends, family and strangers

We are very humbled by the amount op support and love we've received in te last weeks. 

There is nothing that can break us don anymore, as we have your support. We virtually hug you and sent you love.

We know the responsibility that comes tith all of this and will update you about how we are doing. 

We still have no idea if we can stay hete in the house as many things have happened the last weeks. But we are fighting hard and with clear eyes, now the tears have dried, and we know we are not alone anymore.

Leon, Lara & Dannick (en Jorrit) Verhoeven


71 donaties
€ 2.070,00
Doel: € 5.000,00
41%