Hulp voor kinderen

Hulp voor kinderen | Geld inzamelen
 
 
Eric Bremmer zamelt geld in voor wereldwijde hulp aan kinderen

(English text below)

Ieder kind heeft recht op een waardevol bestaan. Zelf ben ik vader van zes kinderen waarvan er vier zijn geadopteerd. Mijn echtgenote en ik hebben het voorrecht gehad om hen een waardevol bestaan te kunnen geven.

Helaas zijn er kinderen die niet in een dergelijke situatie verkeren.

Hoewel ik alle kinderen zou willen helpen, gaat dat natuurlijk niet. Ongewenste situaties waar kinderen in terecht komen zullen helaas altijd blijven bestaan, vrees ik ...

Dat neemt niet weg dat ik een aantal van deze kinderen wil - en ga - helpen.

Ik ben deze actie gestart om geld in te zamelen voor drie organisaties in Nederland die zich (wereldwijd) inzetten voor kinderen die hulp hard nodig hebben.

Mijn actie bestaat uit het lopen van de Camino Francés gedurende de maanden maart en april in 2018. Deze route loopt van Saint-Jean-Pied-de-Port (Frankrijk) naar Santiago de Compostela (Spanje) en bedraagt ongeveer 800 km. Ik hoop d.m.v. sponsoring geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar deze organisaties.

Ik stel het enorm op prijs indien jullie mij hierbij willen helpen.

Eric Bremmer

UNICEF. Voor ieder kind 

Wij gunnen alle kinderen een onbezorgde kindertijd, waarin ze kunnen spelen, leren en volop kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarom bestrijden we alle oorzaken die kinderen ervan weerhouden om kind te kunnen zijn, zoals honger, ziekte, gevaar, geweld en uitbuiting. We zorgen voor alle zaken die daarbij helpen, zoals goede voeding, schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, vaccinaties, bescherming en onderwijs.

Het maakt voor ons niet uit waar kinderen wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. Wij zijn er voor hen, onvoorwaardelijk. Want wij geloven in kinderen, in wat er van ieder van hen kan worden én in wat ze voor de wereld kunnen betekenen.

Save the Children

Ieder kind verdient een eerlijke kans. Samen met haar donateurs geeft Save the Children in de hele wereld kinderen een gezonde start. De organisatie doet wat nodig is om het leven van kinderen -en daarmee de toekomst van onze samenleving- te verbeteren. Ze geeft kinderen te eten als ze honger hebben, medische zorg als ze ziek zijn, bescherming als het onveilig is en onderwijs op plekken waar dat nodig is. Save the Children vecht tegen kind huwelijken en strijdt tegen kinderarbeid, en tegen armoede onder kinderen in Nederland. Niet alleen in geval van nood, maar elke dag weer.

War Child

Kinderen die oorlog kennen, hebben vaak last van de vreselijke dingen die ze hebben gezien, gehoord of gevoeld. Nachtmerries, huilbuien, angst- en woedeaanvallen zijn het gevolg. Kinderen voelen zich bang en verward. Ze vertrouwen andere mensen niet meer zo goed, door alles wat ze hebben meegemaakt. In de programma's van War Child leren de kinderen hun emoties te uiten, vriendschappen op te bouwen en anderen weer te vertrouwen. Dat geeft hen de kracht en het zelfvertrouwen om aan hun toekomst te bouwen. We zetten hiervoor creatieve methoden in zodat oorlogskinderen laten ervaren dat er meer is dan geweld. We laten kinderen weer even kind zijn.

 

Every child has the right to a valuable existence. I myself am a father of six children, four of whom have been adopted. My wife and I had the privilege to give them a valuable life.

Unfortunately, there are children who are not in such a situation.

Although I would like to help all children, that is of course not the case. Unwelcome situations that children end up in unfortunately will always exist, I fear ...

This does not alter the fact that I want to help some of these children - and I will do so -

I started this campaign to raise money for three organizations in the Netherlands that are committed (worldwide) to children who need help.

My action consists of walking the Camino Francés during the months of March and April in 2018. This route goes from Saint-Jean-Pied-de-Port (France) to Santiago de Compostela (Spain) and is about 800 km. I hope to raise money through sponsoring. The money go to these organizations.

I really appreciate it if you want to help me with this.

Eric Bremmer

UNICEF. For every child

We grant all children a carefree childhood, in which they can play, learn and have plenty of opportunities to develop their talents. That is why we fight all causes that prevent children from being children, such as hunger, disease, danger, violence and exploitation. We take care of all matters that help, such as good nutrition, clean water, sanitation and hygiene, vaccinations, protection and education. It does not matter to us where children live, where they believe and what their origin is. We are there for them, unconditionally. Because we believe in children, in what can be of each of them and in what they can mean to the world.

Save the Children

Every child deserves a fair chance. Save the Children, together with its donors, gives children a healthy start in the world. The organization does what is necessary to improve the lives of children - and with that the future of our society. She gives children food when they are hungry, medical care when they are ill, protection when it is unsafe and education in places where it is needed. Save the Children fights child marriages and fights against child labour, and against child poverty in the Netherlands. Not only in case of emergency, but every day again.

War Child

Children who know war often suffer from the terrible things they have seen, heard or felt. Nightmares, crying, anxiety and anger attacks are the result. Children feel scared and confused. They do not trust other people so well anymore, because of everything they've experienced. In War Child's programs, children learn to express their emotions, build friendships and trust others again. That gives them the strength and the confidence to build their future. We use creative methods to enable war children to experience that there is more than violence. We let children be a child again.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
10 donaties
€ 260,00
Doel: € 20.000,00
1%

Deze actie is gesloten.