Hulp aan onvermogende gezinnen in Curaçao! | Geld inzamelen
 
 

Hulp aan onvermogende gezinnen in Curaçao!

Gezinnen helpen met het voorzien in de basisbehoeften voor o.a. wonen en naar school gaan

For English, please scroll down!

Mijn naam is Soraida Corion. Ik ben hulpverlener van beroep. Om precies te zijn Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Kindercoach. Ik heb een financiële achtergrond in de financiële administratie en bestuur. 

Ter nagedachtenis van mijn vader, Calvin B. Corion *02-04-1944 – †12-12-2014, wil ik graag starten om zijn jaren van vrijwilligerswerk en het helpen van mensen in nood voort te zetten. Voor alles wat hij heeft betekent voor de Nederlandse -en Antilliaanse gemeenschap heeft hij op 29 april 2010 de koninklijke onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk. Hij is penningmeester geweest van diverse stichtingen, waaronder St. Overlegorgaan Caribische Nederlanders, St. Zomercarnaval Nederland en de Haagse Scheidsrechters Vereniging en hij was actief bij de KNVB o.a. als docent, scheidsrechter en rapporteur.  

Ik wil gezinnen gaan ondersteunen op Curaçao, die door omstandigheden financieel niet kunnen rondkomen. Mijn voorwaarden voor het beschikbaar stellen van mijn hulp zijn dat het gezin bekend is bij de hulpverlening en zelf gemotiveerd is om te werken aan herstel. Mijn hulp zal niet bestaan uit financiën, maar uit aangeschafte spullen van de ontvangen giften. Ik richt mij op de basisbehoeften van het gezin, zoals wonen, naar school gaan etc. Vanwege de privacy van de gezinnen die ik help zal ik hun verhaal anoniem publiceren, maar zonder specifieke details. Curaçao heeft een kleine gemeenschap waarbij al snel zal kunnen worden ontdekt om welk gezin het gaat. 

Het 1e gezin bestaat uit een alleenstaande moeder, weduwe, met meer dan vier kinderen. Zij heeft een goede baan, maar is na het overlijden van haar man met zijn schulden achter gebleven. Door het overlijden van haar man is zij enigszins de grip op haar kinderen, administratie en huishouding kwijtgeraakt, waardoor het huis verwaarloosd is en zij de regie verloren heeft. Zij is zelf hard aan het werk om alles weer op orde te krijgen en krijgt hierbij ondersteuning vanuit de hulpverlening en van vrijwilligers. Wanneer er met een groep vrijwilligers gewerkt wordt aan het opruimen van het huis en omgeving werkt zij hard mee en is zij de dag ervoor zelf alvast begonnen. Ondanks de moeilijke tijden die dit gezin heeft gekend en nog steeds heeft zijn ze vrolijk, aardig en erg dankbaar voor alle hulp die ze krijgen. Wat zij vooral nodig hebben buiten ondersteuning en coaching is primaire zaken, zoals kledingkasten, ventilators, stapelbed, bed benodigdheden, eethoek, bankstel, schoolspullen, verf, kliko voor het vuilnis. 

Aangeschafte spullen in 2017: schoolspullen voor de 2 oudste kinderen, waaronder rekenmachines, woordenboeken, schriften, mapjes, kaftpapier, schooltassen, schrijfgerei etc. Zie foto's

Het 2e gezin bestaat uit een alleenstaande moeder met meerdere kinderen. Haar verstandelijk beperkte zoon gaat naar een begeleide woonvorm, omdat hij in de problemen dreigt te komen door de wijk waar hij in opgroeit. Haar zoon is te goed van vertrouwen, waardoor er makkelijk misbruik van hem wordt gemaakt. Het gezin woont in één van de moeilijkste wijken van Curaçao. Moeder werkt als oproepkracht, waardoor ze weinig geld heeft. Haar zoon heeft, vooral kleding nodig. 

Aangeschafte spullen in 2017: 3 korte broeken. Zie foto.

Het "3e gezin" bestaat uit tijdelijk uit huis geplaatste kinderen. Dit kan om verschillende redenen zijn, waaronder gedragsproblemen kind, overlijden van ouder(s), woonomstandigheden. Vaak gaat het hier om kinderen die uit armere gezinnen komen. 
Een voorbeeld van één van deze kinderen is een gezin dat bestaat uit een alleenstaande vader en zoon. Zijn zoon is vrijwillig tijdelijk uit huis geplaatst vanwege de woonomstandigheden. De woning moet verder afgebouwd worden. Moeder is buiten beeld en woont in het buitenland. Vader heeft weinig geld, omdat hij veel ziek is.  

_________________________________________________________________________________ My name is Soraida Corion. I’m a welfare worker by profession. I’m a social worker and children’s coach to be exact. I have a financial background in the accounting department and board. 

In memory of my father, Calvin B. Corion *02-04-1944 – †12-12-2014, I would like to continue his years of volunteer work and helping people in need. For everything he meant to the Antillean and Dutch community he received, for more than 40 years of volunteer work, a royal decoration “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” in the Netherlands on the 29th of April 2010.  He has been a board member responsible for finances in different foundations, like St. Overlegorgaan Caribische Nederlanders, St. Zomercarnaval Nederland en de Haagse Scheidsrechters Vereniging. He was also active for the KNVB as a teacher, arbiter and he made reports about how other arbiters were performing.  

I want to support family's on Curaçao who aren’t able to get by financially, because of circumstances. My conditions for making my support available are that the family is known by a care company and motivated to work on their recovery. My support will not be financial, but will exist from bought things of the received donations. I focus on the basic needs of the family, such as living, school etc. I will publish the story’s of the family’s without specific information, because of their privacy. Curaçao has a small community. So it’s easy to figure out which family it’s about. 

The first family i’m asking donations for is a single mother, widow, with more than four children. Mother has a good job, but after her husband died she was left with his debts. After the death of her husband she lost somewhat the grip on her children, administration and housekeeping. Because of that their home has been neglected and she lost the control of her children. She is working very hard to get everything back in order and gets the aid from welfare workers and support of volunteers. When we go to help the family with a group of volunteers to clean up the house and garden mother is working very hard beside us. She also already begun cleaning up the day before. Despite the difficult times that this family has known and still going through they are nice, friendly and very grateful for the help they get. What they especially need besides support and coaching is primary items, like wardrobes, ventilators, bunk bed, bed linen, dinner table, couch, school supplies, paint for the house, wheelie bin for garbage. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

10 donaties
€ 290,00