Help! Ik ga het verliezen van de ellende! Help!

Help! Ik ga het verliezen van de ellende! Help! | Geld inzamelen
 
 
Help! Ik ga het verliezen van de ellende! Help! I'm going to lose the misery!

SEE BELOW FOR ENGLISH

Hallo allemaal,

Ik ben aan het eind van mijn krachten.

Na een leven vol van ellende waarin ik veel schulden heb gekend, leek er een ommekeer te komen vorig jaar. Eindelijk was ik schuldenvrij en dacht ik weer aan een toekomst op te gaan bouwen in rust en liefde samen met mijn vrouw en haar twee kinderen. Echter sloeg in datzelfde jaar het noodlot weer toe. Mijn vrouw kwam te overlijden. Zij was mijn leven in alle facetten. We hadden het financieel niet breed, maar samen konden we het toch redden met wat we hadden. Nu zij is overleden is het inkomen met 60% verminderd, terwijl de vaste lasten vrijwel gelijk bleven. Ik ben na haar overlijden helemaal ingestort en kan nog steeds niet over het verlies heen komen. Ik vecht tegen een depressie en ben heel eenzaam. We hadden een hond aangeschaft om te zorgen dat mijn vrouw weer wat meer naar buiten ging. Echter toen we de hond eenmaal in huis hadden, ging de gezondheid van mijn vrouw zo hard achteruit dat de hond niet verder kwam dan de tuin. Ik werkte toen nog. Na het overlijden van mijn vrouw is haar jongste zoontje, welke nog bij ons woonde (haar oudste zoon woonde al een tijd bij zijn vader), opgeëist door zijn vader. Iets wat ik niet tegen kon houden omdat ik op papier niks ben van hem. Ik zie hem wel als mijn eigen zoon, maar dat is gevoelsmatig. Dus ik verloor niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn complete gezin. De hond heeft daar ook een klap van gekregen en heeft daardoor een extreme verlatingsangst ontwikkeld.

Nu ben ik nog samen met mijn hond en als ik haar niet had gehad, dan was ik er zelf ook niet meer geweest. Ik heb hulp gezocht, maar omdat ik niet een hokje past kreeg ik niet de juiste hulp voor mijn persoonlijke situatie. We zijn na het overlijden van mijn vrouw bijna 8 maanden verder, waarin ik door gebrek aan financiën langzaam maar zeker weer de schulden in duik. En de stress die mij dat oplevert zorgt er voor dat ik niet uit mijn rouwperiode kom en weer kan gaan werken. Ik zit in een enorme neerwaartse spiraal en hoe ik ook probeer te vechten om daar uit te komen, het lukt me niet. Ik heb geen sociaal leven, geen sociale contacten. Weggaan voor ontspanning is geen optie, want ik heb daar het geld niet voor. Daarnaast is het een feit dat als ik weg wil ergens heen, ik oppas moet regelen voor mijn lieve, trouwe hond en die kosten geld wat ik niet heb. Ik zie mijn stiefzoon om de twee weken in het weekend, maar ik kan niets leuks met hem doen, want ik heb er het geld niet voor, buiten het feit dat ik ook steeds depressiever word.

Ik probeer op allerlei manieren aan geld te komen om toch maar het hoofd boven water te houden, maar de mogelijkheden beginnen nu op te raken. Een lening kan ik niet krijgen, want door mijn schuldenverleden sta ik negatief genoteerd bij het BKR, plus daarnaast het feit dat ik van een ziektewetuitkering rond moet komen en instanties je dan ook geen geld willen lenen.

Nu hoop ik via deze weg genoeg geld te kunnen verzamelen om mijn leven in ieder geval op financieel vlak op orde te krijgen, zodat ik daar geen stress meer over heb en ik weer aan mezelf kan gaan werken om uit mijn rouwproces te komen en vooral van mijn depressie af te komen, zodat ik weer kan gaan werken. Er is mij vanuit de hulpinstanties geadviseerd om even op vakantie te gaan met mijn hond en de zinnen te verzetten. Echter is daar geen geld voor en de ‘gratis’ vakanties die aangeboden worden via diverse kanalen zijn allemaal zonder hond.

Nu stel ik mezelf open voor donaties, groot of klein. Dit is voor mij heel moeilijk om te doen, want ik ben iemand die niet graag bij anderen aanklop voor hulp op dit gebied, ik ben liever de gever. Ik hoop genoeg geld te verzamelen om te voorkomen dat ik wederom in hele grote schulden kom en om een aantal maanden te kunnen overbruggen om aan mezelf te kunnen werken en om tot rust te komen en mezelf weer klaar te kunnen stomen om weer aan het werk te gaan. En voor een vakantie om dit proces te kunnen versnellen.

Ik ben een ieder op voorhand heel erg dankbaar voor de gedane donaties.

 

Edwin

 

Engels:Hi all,


I am at the end of my forces.


After a life full of misery in which I have known a lot of debt, there seemed to be a turnaround to come last year. Finally I was debt-free and I thought again to build a future in peace and love with my wife and her two children. However in the same year, fate struck again. My wife came to death. She was my life in all facets. We had the financial is not wide, but together we could save it anyway with what we had. Now she is deceased is the income with 60% reduced, while the fixed costs remained virtually the same. I'm after her death totally collapsed and still can't get over the loss. I fight against depression and am very lonely. We had purchased a dog to make sure my wife again some more went out. However when we had the dog once in the House, my wife's health went backward so hard that the dog played the garden. I worked then. After the death of my wife is her youngest son, which lived with us yet (her eldest son lived for a while with his father), claimed by his father. Something I could not keep anything on paper because I am against him. I see him as my own son, but that is instinctively. So I not only lost my wife, but also my complete family. The dog has gotten a hit and has thereby developed an extreme separation anxiety. 

Now I'm still together with my dog and if I had not had her, I haven't been there myself. I have sought help, but because I do not have a box fits I did not get the right help for my personal situation. We are after the death of my wife almost 8 months, in which I slowly but surely again due to lack of finance the debts in dive. And the stress that brings me that ensures that I can out of my mourning period come and go to work. I'm in a huge downward spiral and how I try to fight to get out, I can't. I have no social life, no social contacts. Leaving for relaxation is not an option, because I have not the money there for. In addition, it is a fact that if I want to go somewhere, I care need to arrange for my dear, faithful dog and those cost money which I don't have. I see my stepson every two weeks over the weekend, but I can do anything with him, because I have not the money for, beyond the fact that I also ever more depressed word. 


I try all sorts of ways to get money in order to keep their heads above water, but the possibilities are now starting to hit. I cannot get a loan, because I stand by my debt past negative noted at the BKR, plus the fact that I should be around a student allowance and bodies you want to borrow any money.

Now I hope in this way to be able to collect enough money to live my life in any case on financial terms in order, so I have no more stress over there and I can go back to work myself out of my grieving process and especially of my depression to come n, so that I can go to work. I am from the aid agencies advised to just to go on vacation with my dog and the sentences. However, there is no money for and the ' free ' holidays offered via various channels are all without dog.


Now I set myself open for donations, large or small. I hope to collect enough money to avoid me again in very large debts come and bridge for a number of months to be able to work and to myself to relax and to be able to ready myself again steaming to get back to work. And for a holiday can accelerate this process.


I am very grateful to everyone in advance for your donations.

 

EdwinEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
7 donaties
€ 80,00

Deze actie is gesloten.