Help fulfilling the dream.

Help fulfilling the dream. | Geld inzamelen
 
 
Help start Milsim events in Suriname.

Familie, Vrienden, Kennissen & Geliefden van de Airsoft sport.

Ik ben Geoffrey Zebeda geboren in Suriname, op 7 jarige leeftijd naar Nederland verhuisd.
Op de basisschool was gym mijn beste vak, ik hield al op jonge leeftijd van verschillende sporten waar ik best goed in presteerde.
Op het voorgezet onderwijs kwam al gauw de vraag wat wil je worden?!
Wou altijd al een eigen bedrijf starten.

Wat van de wereld zien en vooral anderen helpen. Toen ik te horen kreeg wat het beroep van beroepsmilitair inhield werd ik verliefd op het militair zijn.
Ik heb het voortgezet onderwijs afgerond met een elektro technische opleiding.
Mijn grootste droom nu was militair worden, 16 jaar oud met de droom om bij de Koninklijke Landmacht te werken. Ik kon deelnemen aan de opleiding vrede en veiligheid, een opleiding voor als je militair wil worden maar nog te jong bent, Wat niet gesteund werd door het thuisfront.
Ik moest mijn mbo-2 diploma halen daarna mocht ik dan naar Defensie.
Werkte naast school in de Horeca haalde mijn mbo-2 ICT.
Solliciteerde en werd jammer genoeg afgekeurd, (was niet prestatiegericht) volgens de psycholoog.

Dit kwam als een harde klap aan voor mij, vervolgens kwam ik via de gemeente Amsterdam in een samenwerkingstraject tussen De Landmacht en de gemeente Amsterdam genaamd, De Uitdaging.
Een aangepaste algemeen militaire opleiding om jongeren te motiveren wat te worden in de maatschappij, heb deze opleiding behaald met een goede prestatie.
Na de opleiding kon je in militaire dienst treden bij de landmacht, maar door de bezuinigingen bij Defensie werd dat jammer genoeg in het jaar dat ik klaar was wegbezuinigd.
Werd door de vacaturestop bij Defensie op de opleiding veiligheid en vakmanschap geplaatst, heb er veel mooie dingen ervaren en geleerd bij Defensie.
Was anderhalf jaar in opleiding blind door de liefde geworden, door de relatie toen der tijd en omstandigheden. Heb ik de opleiding helaas niet af kunnen ronden. Vergat mijn grote droom Militair worden.
Verhuisde naar België maar kwam al na een paar maanden terug naar Nederland.
Werkte bij terugkomst als winkelbeveiliger en daarna als Allround winkelmedewerker.

Maar het leven als militair bleef maar kloppen. Wilde graag iets in die richting gaan doen en ontdekte dat de Airsoft sport in Nederland gelegaliseerd werd in 2013. Hierdoor vielen alle puzzelstukken al gauw op z'n plek. Een combinatie van het 3 elementen militair zijn, sport en beweging.
Toen wist ik het dit is wat ik altijd al wou in een bedrijf en dat wordt mogelijk in de Airsoft sport,( MIL SIM) militaire simulatie spel.

Ik heb hier zo veel mogelijk over opgezocht werd lid van de (NABV) Nederlands Airsoft Bond vereniging. Dit was de eerste stap op weg mijn bedrijf op te starten. Heb veel contact gehad met liefhebbers en potentiële spelers. Veel advies gehad en plaatsen om dit uit te kunnen oefenen. Alleen financieel gezien werd het voor mij heel duur met het idee dat ik heb. Maar er is een oplossing gekomen na het langdurig zoeken voor een middenweg. Ik heb namelijk in Suriname een stuk grond tot mijn beschikking gekregen. Waardoor ik nu voor veel minder geld mijn droom waar kan maken.

En daarom vraag ik jullie om hulp!

Voor elke donatie ben ik dankbaar.

Minimale donatie = 5 euro

Donaties van Airsoft en Milsim spelers van 150 euro of meer krijgen als dank een Uitnodiging voor een Pre MilSim evenement of het Openings MilSim evenement.

Stuur je email naar  Suriname-milsim@outlook.com, met je naam en het gedoneerde bedrag voor de uitnodiging.

150 euro = Pre event uitnodiging. eerste 50 personen: Slaapplek / 3x op de dag voeding.

200 euro = Pre event uitnodiging. eerste 100 personen: Slaapplek / 3x op de dag voeding.

250 euro = Openingsevenement Uitnodiging eerste 100 personen: Slaapplek / 3x op de dag voeding.

300 euro = Openingsevenementen Uitnodiging eerste 100 personen: Slaapplek / 3x op de dag voeding.


Wat ga ik doen:
Hierbij wil ik graag Milsim evenementen organiseren in Suriname.
Een MilSim team opstarten, en samen met een team in Nederland gevestigd partnerschap opbouwen.
Verder in Suriname het dagelijks organiseren van kleine MilSim events.
Door bij de opening een groot 5 dagen durend MilSim Promotie evenement te organiseren.
Met als doel 1 week in de maand zo niet om de 2 maanden een 1 week durend evenement te organiseren.
Het doel hierbij is om op Internationaal Milsim niveau mee te draaien.
Een plek bieden voor de liefhebbers van de sport, waar er om de 1 of 2 maanden een 1 week lang durend evenement georganiseerd wordt.

Waar ga ik het doen:
Het wordt georganiseerd in Suriname Paramaribo, in het MILSIM World.
Bestaand uit een 10ha landgoed. Hierbij zullen 2 partijen strijden voor het overige vrij land waar onder dorpen, steden, strategische plekken en nog veel meer opties kunnen worden nagebootst.
Dit geeft alvast een beeld van wat er komen gaat. Hoe meer het bedrijf groeit hoe geavanceerder de partijen, dorpen,steden en strategische plekken worden.

Wanneer:
Mijn doel is om in Augustus 2018 te starten met een Opening/Promotie evenement.
Hierbij wel als het behaalde van minimaal 100 aanmeldingen is behaald.

Hoe:
Het geven van kamp en zomerkamp na de opstart, met als doel het geven van bijscholing en hulp bij andere problemen veelal voorkomend bij jongeren. Hun een plek bieden waar ze op een open en sociale manier leren over de maatschappij.
Een soort internationale buurthuis creëren.
Verder ook door middel van een samenwerking, met de technische school in Suriname.
Bouwprojecten voor leerlingen in Elektro, Installatie en Bouwtechniek geven.
Als simpele school technische stage opdrachten. Voor de opbouw en bij uitbreiding van de evenementen.

Waarom:
Het is al van jongs af een grote jongensdroom, die maar op blijft komen en het is nu tijd om die droom waar te maken.
Het is niet alleen voor mij maar het zal de jongeren ook iets geven kwa training en opvoeding en studie. Een internationale buurthuis te hebben, waar ze altijd terecht kunnen voor steun.

Alvast bedankt voor jullie hulp.
Door jullie Steun en Geloof, wordt mijn droom werkelijkheid.


Engels Version

I found out through the city of Amsterdam, in a collaborative process between the army and the city of Amsterdam called The Challenge.
A modified general military training, motivation, what to be in society. I have achieved this training with a good performance.
After the training you could be in military service, but by the cuts in Defense, that was unfortunately in the year that I finished cut away.
I was stuck in the employment stop, at Defense, posted on the safety training and craftsmanship. I've learned many beautiful things and gained more experiences and knowledge in the army.
I was 18 months in the new training, blinded by love, and by the relationship time and circumstances, I have not completed the training. Forgot my big dream to be a Soldier.
Moved to Belgium but came back after just a few months to Netherlands.
Coming back I had a job as store security officer and then worked as an all-round shop employee.

But life as military kept on knocking. Wanted to do something in that direction and discovered that the Airsoft sport in the Netherlands was legalized in 2013. As a result, all puzzle pieces quickly fell into place. A combination of the 3 elements are military, sport and movement.
Then I knew this is what I always wanted in a company and that has become possible in the Airsoft sport, (MIL SIM) military simulation game.


I knew immediately that this is what I always wanted in a business, and that is possible in the sport, Aisoft (MIL SIM) military simulation game.
I have looked up as much as possible about Milsim, and became a member of the Dutch (NABV) Airsoft Association. and on the way my business to boot.
Only from a financial point of view, is it for me, really expensive with the idea that I have.
But there is a solution, I have gotten a piece of land available in Suriname,.

I have looked up as much as possible about it became a member of the (NABV) Dutch Airsoft Association. This was the first step towards starting my business. Have had a lot of contact with enthusiasts and potential players. A lot of advice and places to exercise this sport. Only financially it became very expensive for me with the idea that I have. But a solution has come after the long search for a way in. I have in Suriname a piece of land at my disposal. Where by I can make my dream come true for a lot less money.


And that is why I am asking you for help.

I am grateful for every donation, it make no matter how big or how small.


Minimum donation = 5 euro

Donations of Airsoft and Milsim players from 150 euros or more, get there as a thank you for an invitation to a Pre Milsim event or the Opening evenement MilSim.

Send your email to Suriname-milsim@outlook.com, with your name and the amount donated for the invitation.

150 euro = Pre-event invitation. first 50 people: sleeping place/3x on the day a meal.

200 euro = Pre-event invitation. first 100 people: sleeping place/3x on the day a meal.

250 euro = Opening-event invite first 100 people: sleeping place/3x on the day a meal.

300 euro = Opening-event Invite first 100 persons: sleeping place/3x on the day a meal.

What am I going to do:
I would like to organize MilSim events in Suriname.
A MilSim team startup, and together with a team partnership building located in Netherlands.
Furthermore, in Suriname everyday organizing small MilSim events.
At the opening a large 5-day MILSIM Promotion event.
With the aim of 1 week in the month if not every 2 months a 1 week long event.
The goal here is to run at international level on MILSIM.
And provide a place for those who love the sport, where there is every 1 or 2 months a 1 week long event.

Where do I do it:
It is organized in Suriname Paramaribo, in the MILSIM World.
Consisting of a 10ha estate. 2 parties will compete for the remaining free country where villages, cities, strategic places and many more options can be simulated.
This gives an idea of what is going to come. The more the company grows, the more sophisticated the parties, villages, cities and strategic locations become.

When:

My goal is to start an Opening/Promotion event in August 2018. This is achieved if the score of at least 100 applications has been achieved.


How:

Providing camp and summer camp after the start-up, with the aim of providing additional training and help with other problems often occurring in young people. Offering them a place where they learn about society in an open and social way. Creating a kind of international community center. Also through a collaboration with the technical school in Suriname. Provide building projects for students in Electrical, Installation and Building Engineering. As a simple school technical internship assignments. For the construction and expansion of the events.

Why:
From a very young age it has been a big boy's dream, which keeps on coming back. And it is now time to make that dream come true. It is not only for me, but it will also give the young people something to do training and education and study. To have an international community center, where they can always go for support.

Thank you for your help.

Through your Support and Faith, my dream becomes reality.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 15,00
Doel: € 50.000,00
0%

Deze actie is gesloten.