Food for Bobbi Bear!

Food for Bobbi Bear! | Geld inzamelen
 
 

 

Doneeractie Food for Bobbi Bear

Al jarenlang volg ik het prachtige maar loodzware werk van Operation Bobbi Bear, een mensenrechtenorganisatie in Kwazulu Natal, Zuid Afrika.

De Bobbi Bear is een knuffelbeer, die niet alleen symbool staat voor de organisatie, maar ook daadwerkelijk eenniet bedreigend middel is om kinderen te helpen over hun (sexueel) misbruik te praten. De kinderen krijgen, nadat zij uit hun onveilige en gevaarlijke thuissituatie zijn gehaald, deze beer in hun armen. De beer ondersteunt de kinderen verder gedurende het traject dat het kind ingaat met Bobbi Bear.

Operation Bobbi Bear zorgt niet alleen voor redding, opvang en begeleiding van deze kinderen, maar onderzoekt ook naar de mogelijkheden tot een rechtzaak. Met die rechtzaken krijgt het misbruikte kind een stem, en dat is wat Bobbi Bear beoogt. Middels Child Safety Officers. proberen zij niet alleen (sexueel) misbruikte kinderen op te sporen, maar ook een bewustwordingsproces op gang te brengen binnen de lokale gemeenschap over de impact van (sexueel) misbruik.

Daarnaast doet Bobbi Bear ook nog aan HIV/Aids preventie en interventie. De medicijnen om de kans op HIV/AIDS te verkleinen, moet binnen uiterlijk 72 uur in het lichaam van kind terecht komen. Om in aanmerking te komen voor deze medicijnen, en om aangifte te kunnen doen, is het dus nodig snel op tafel te krijgen wat de er is gebeurd met het kind. Een verklaring van zulke jonge en getraumatiseerde kinderen opnemen is vaak heel belastend voor de kinderen. Zij kunnen bijna niet uit hun mond krijgen welke handelingen er met hen zijn verricht, en welke private delen daarbij waren betrokken. Daarom is de Bobbi Bear ontwikkeld. De beren worden speciaal gemaakt, en dienen jaren mee te gaan, omdat zij daadwerkelijk als verklaring van het kind worden meegenomen in de rechtzaak, die soms wel 4 jaar duurt. In het filmpje hieronder vertelt Eureka Olivier, Field Manager at the Bobbi Bear Center, hier mee over.

Het Bobbi Bear Centrum is door Nederlandse Crowdfunding tot stand gekomen, is volledig eigendom van Operation Bobbi Bear, en volledig betaald. Operation Bobbi Bear is NGO, volledig onafhankelijk van de overheid. En dat is maar goed ook!

Er is namelijk veel politieke onrust in Zuid Afrika. Het werkgebied van Operation Bobbi Bear is van oorsprong heel arm. Het is het gebied van Zuluś. Afgelopen jaren leek het iets beter te gaan,  maar momenteel gaat het ecnomisch steeds verder achteruit. Er is een toename van werkeloosheid en als gevolg daarvan een toename van excessief alcohol en drugsgebruik. Het tragische gevolg is een enorme toename van sexueel misbruik, mishandeling, ernstige verwaarlozing én verlating van jonge kinderen. 

Tot overmaat van ramp zijn de meeste (wél overheidsgebonden) hulporganisaties voor kinderen gesloten, omdat zij geen overheidssupport meer kregen. Dit betekent een nóg grotere toeloop van kinderen bij Operation Bobbi Bear. Tot nu toe houden zij de deur open voor elk kind dat wordt gebracht, maar de kinderen voeden is een enorm probleem aan het worden. Daarnaast zijn alle bedden/beddegoed na 15 jaar (2e hands aangeschaft) echt versleten, moet er ook in de nacht personeel zijn bij Bobbi Bear en is het door gebrek aan alles wat je nodig hebt voor jonge kinderen, niet meer mogelijk te voorzien in de basisbehoefte.

 

__________________________________________________________________________

Englisch:

Donate-action:  Food for Bobbi Bear 

For years I follow the beautiful but very heavy work of Operation Bobbi Bear, a Childeren rights organisation in Kwazulu Natal, South Africa.

The Bobbi Bear is a teddy bear, which is not only a symbol of the organization, but also actually a non threatening way to help children to talk about their (sexual) abuse. The children get, after they have been brought from their unsafe homes and dangerous situations, this bear in their arms. The bear stays with the childeren during the rest of the proces they go through at Operation Bobbi Bear.

Operation Bobbi Bear not only provides rescue, shelter and guidance of these children, but is also exploring the possibility of a lawsuit. With those lawsuits the abused childeren get a voice, and that's what Bobbi Bear is fighting for. Through Child Safety Officers. they not only try (sexually) abused children to detect, but also raise an awareness process within the local community, on the impact of (sexual) abuse. 

In addition, Bobbi Bear also works on HIV/Aids prevention and intervention. The medications to reduce the risk of HIV/AIDS have to be in childś body within 72 hours. It is therefore necessary to get on the table quickly what has happened to the child.

Making a statement is for such young and traumatized childeren very stressful and possibly increases the childs trauma. They can hardly get out of their mouths which actions are carried out there with them, and which private parts were involved. Therefore, the Bobbi Bear has been developed by Operation Bobbi Bear. The bears are specially made, and serve for years to go, because they actually are an explanation of the child be taken into account in the court case, which sometimes lasts 4 years. In the video below Eureka Olivier tells how it works. Eureka is already working 18 years at OBB, and is now Field Manager at the Bobbi Bear Centre.

The Bobbi Bear Center is buid due to Dutch Crowdfunding, is wholly owned by Operation Bobbi Bear, and paid in full. Operation Bobbi Bear is a NGO, completely independent of the Government. And that's a good thing!


There is much political turmoil in South Africa. Most people who live in the working area of Operation Bobbi Bear are very poor. It is the area of Zuluś. Recent years it seemed slightly better, but currently, the ecnomisch still further back. There has been an increase in unemployment and as a result, an increase in excessive alcohol and drug use. The tragic result of that is a huge increase in sexual abuse, abuse, severe neglect and abandonment of young children.


To make matters worse, most (not NGO) aid organisations for children closed their doors because they are no longer supported by the government.  This means an even greater influx of children at Operation Bobbi Bear. So far they keep open the door for every child that is brought, but feed the children is a huge problem. In addition, all beds/sheets are worn out after 15 years (purchased 2nd hand), and it is, due to lack of everything you need for young children, no longer possible to provide the basic care needed by the childeren.

 

Thank you for your time and attention!
Kind regards
Brigitte Wendelgelst

 

 

Brigitte Wendelgelst
20-06-2018

Bobbi Bear redt 6 kinderen vandaag.

Wie kent dokters in Zuid Afrika, Durban surr.

Vandaag heeft Operation Bobbi Bear 6 kinderen gered van een soort van nederzetting op een vuilnisbelt. Zij waren er heel slecht aan toe. De kinderen zijn uiteraard niet verzekerd, en hebben medische hulp nodig. 1 kind is in het ziekenhuis opgenomen, maar voor de andere 5 is geen medische hulp op dit moment.  De kinderen werden in deze situatie aangetroffen en zijn er slecht aan toe.

Natuurlijk heeft Operation Bobbi Bear de autoriteiten op de hoogte gebracht, maar de kinderen zijn niet geregistreerd in Zuid Afrika, dus hebben nergens recht op. Ook heeft Operation Bobbi Bear heeft onvoldoende middelen om de kinderen te helpen.

Momenteel verblijven de kinderen onder de vleugels van Operation Bobbi Bear. Maar er zijn medicijnen en medische adviezen/hulp nodig. Heeft u een netwerk in Zuid Afrika, omgeving Amanzimtoti, Durban? Kijk dan eens wat u kunt doen.

Verder is elke donatie meer dan welkom. Zelf heb ik net namens de Stichting Bobbi Bear Nederland zojuist 300 euro met spoed overgemaakt.  U kunt dat ook doen, direct op onderstaande rekening of via de doneeractie van de Stichting Bobbi Bear Nederland op Doneeractie.nl:  klik op deze link doneeractie noodhulp Operation Bobbi Bear 

 

Of stort uw bijdrage via de doneeractie van de Stichting Bobbi Bear Nederland op Doneeractie.nl:  klik op deze link doneeractie noodhulp Operation Bobbi Bear . 

Gezien het spoedeisend karakter liever direct naar Operation Bobbi Bear.  Laat even weten als er iets onderweg is, dan kan ik dat vast doorgeven. U kunt ook via een mail naar foodforbobbibear@gmail.com een voorbeeld opvragen van hoe zo een overboeking moet aan Zuid-Afrika.

Kent u mensen met een netwerk in Zuid Afrika? Deel deze post dan met hun!

Alvast bedankt!

Brigitte Wendelgelst & Stephan de Ruijter

Stichting Bobbi Bear Nederland

 

 

 

https://wordpress.com/post/foodforbobbibear.com/500


Brigitte Wendelgelst
18-06-2018

Lieve Fans van Operation Bobbi Bear

Stichting Bobb Bear Nederalnd is inmiddels geboren en heeft een eigen website waar u alle benodigde info vindt: Klik hier voor de website.

Op de website vindt u alle benodigde contactinfo, onze missie en natuurlijk de agenda met onze activiteiten.

Wat u ook vindt is de link naar onze webshop.  Wij bieden in deze Bobbi Bear Webshop  een groot assortiment van producten aan die zijn bedrukt met het logo van Operation Bobbi bear. Wij adviseren u ook eens te kijken bij de shirts van Stanley en Stella aan. Volledig samengesteld uit biologisch katoen. Met een collectie uit deze webshop staan wij komende zomer op een aantal markten op en rond de Veluwe.

Helaas hebben wij de benefiet die gepland stond voor afgelopen zaterdag moeten afzeggen vanwege ziekte van de artiest.

Daarom willen wij heel graag vragen of u nog eens een kleine bijdrage wilt storten op onze Doneeractie, zodat wij binnenkort toch n og wat geld kunne overmaken aan Operation Bobbi Bear!

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn deze actie te delen in uw netwerk? Alvast heel erg bedankt!

 

Vriendelijke groet

Brigitte Wendelgelst

voorzitter/oprichter Stichting Bobbi Bear Nederland


50 donaties
€ 1.442,00

Deze actie is gesloten.