Wolven afleren schapen te doden

Wolven afleren schapen te doden | Geld inzamelen
 
 
Help schapen èn wolven beschermen, steun ICwildlife! English text below

ICwildlife is het Instituut voor Coexistentie met Wildlife, een recent gestarte stichting met de problematiek rondom de wolf als prioriteit. Vanuit dit Instituut wordt deze actie gestart.

Het lam op de foto is net een wolvenaanval ontsnapt. Dit gebeurde in Slovenië. 11 schapen van haar kudde zijn wel gedood. Vrijwel alle door een beet in de nek. Net als in Nederland zie je dat de veehouders de wolven liever kwijt dan rijk zijn. Ze kunnen ze niet goed weren. Schrikdraadhekken werken niet als een wolf eroverheen springt. Een of twee waakhonden is niet genoeg en kan bovendien gevaarlijk voor mensen zijn. Ofwel er moeten nieuwe methoden ontwikkeld worden om wolven af te leren schapen te doden. Dat is niet alleen voor het welzijn van de schapen, maar ook voor de acceptatie van de wolf van groot belang.

We (Sloveense gedragsexperts en ik) hebben een kraag voor het schaap ontwikkeld, die voor het schaap comfortabel is en haar in niets belet, maar een schakelaar omvat. Die schakelaar wordt door een bijtende wolf ingedrukt en schakelt een schrikdraadspanning in, waardoor de wolf een schok krijgt. Die schok doet pijn en de wolf laat los, zo is de verwachting. Net als een hond snel leert van schrikdraad af te blijven, zo verwachten we dat een wolf zo snel leert van schapen af te blijven. Het belang tikt door, want als de wolf gevestigd zou zijn en zijn jongen leren jagen, zullen de ouders niet geneigd zijn om de jongen te leren zich op schapen te richten. Zo biedt deze benadering het perspectief dat schapen gespaard kunnen worden en dat samenleven met wolven geaccepteerd kan worden. Dat kan echt, want er zijn talloze wolvenroedels die zich alleen op in het wild levende dieren richten, terwijl vee in de nabijheid met rust gelaten wordt. Het doel is dus zowel schapen als wolven te beschermen.

Wij hebben een prototype van de kraag de afgelopen 3 jaar ontwikkeld en bij schapen getest. Dat hebben we zelf bekostigd. De schakelaar behoeft nog wel extra ontwikkeling. Daar is de donatie primair voor bedoeld. Mocht tussen de 50 en 60.000 euro gedoneerd worden, wat geweldig zou zijn, dan kunnen we een test doen bij een boer in Slovenië waarvan bekend is dat hij 4 keer per jaar een aanval van een wolf uit een lokale roedel te verduren heeft (Slovenië heeft altijd wolven gehad en er zijn vele boeren die hiermee kampen; dus hier wordt de ervaring en testmogeljkheid geleverd). We gaan dat dan doen met een kudde van 20 schapen, alle voorzien van een kraag om te zien of het doden van schapen ophoudt. Bij die boer zouden de schapen sowieso aan de dreiging van een wolf bloot gesteld worden. De kraag biedt ze nu bescherming, als het goed is. Met die ervaring kunnen we proberen bedrijven te interesseren de kraag op de markt te brengen. De reden dat we deze doneeractie gestart zijn is dat het voor ons niet mogelijk is om subsidie te vragen, omdat we er geen eigen geld meer in kunnen stoppen. Wel eigen tijd. Dus alvast hartelijk dank voor uw steun!

Help to protect both sheep and wolves!

ICwildlife is the Institute for Coexistence with Wildlife, a recently started foundation with the issue of the wolf as a priority. This Institute starts e current crowdfunding action.

The lamb in the picture has just escaped a wolf attack. This happened in Slovenia. 11 sheep from her herd have been killed. Almost all of them were killed by a bite in the neck. Livestock farmers prefer to get rid of the wolves, but in spite of fences and dogs they can't keep them out. Mobile (electric) fences of fences lower than 1.4 m prove not effective and wolves crawl under or f jumps over them. One or two sheep guarding dogs is not enough. Moreover, they can also be dangerous for humans. It is crucial to develop new methods to teach wolves to kill sheep. This is not only important for the welfare of the sheep,, maintenance of small ruminants in perennial grasslands of mountenous areas, but also for the acceptance of the wolf.

We (Slovenian behavioural experts and I) have developed a collar for the sheep, which is comfortable for the sheep and does not prevent her in anything, but includes a switch. That switch is pressed when a wolf bites in the neck of a sheep and switches on an electric-fence-like shock to the wolf ony. That shock hurts and the wolf releases and flees, as is expected. Just as a dog quickly learns to stay away from electric shock wire, so we expect a wolf to learn to stay away from sheep in a rapid way. The importance stretches to next generations, because when the wolf teaches his young to hunt, the parents will not be inclined to teach them to focus on sheep. Thus, this approach offers the perspective that sheep can be spared and that living together with wolves can be accepted. This is really possible, because there are countless wolf packs that focus only on wild animals, while livestock in the vicinity is left alone.The aim is therefore to protect both sheep and wolves.

We have developed a prototype of the collar over the last 3 years and tested it on sheep. We have paid for this ourselves. The switch still needs extra development. The donation is primarily intended for this purpose. Should between 50 and 60,000 euros be donated, which would be great, we can do a test at a farmer in Slovenia who is known to have wolf attacks 4 times a year, so here the experience and testability is provided. There are many farmers who have to deal with this and not only in Slovenia and the consequence is mostly that wolves are illegally killed. We will do our test with a flock of 20 sheep, all with a collar, to see if the killing of sheep stops. At that farmer the sheep would be exposed to the threat of a wolf anyway. The collar now offers them protection, if all goes well. With that experience we can try to interest companies to bring the collar to the market. The reason we started this crowdfunding action is that it is not possible for us to ask for a subsidy, because we can no longer put our own money in it. We do have our expertise and time to provide for this project.

So thank you in advance for your support! Pressing the red button with the text "Doneer" shows you the ways to donate for this project. The video shown here is in Dutch. The English version is here.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

15 donaties
€ 1.020,00
Doel: € 20.000,00
5%

Deze actie is gesloten.