Stamcel behandeling in Duitsland | Geld inzamelen
 
 

Stamcel behandeling in Duitsland

Hulp nodig voor een stamcel behandeling in Duitsland

(I have also an english version of my story below)

MIJN lEVEN OP ZIJN KOP VAN DE ENE OP ANDERE DAG

Ik ben Naushad Alihoesen, woon in Rotterdam en ben nu 52 jaar. In 2017 9 februari heb ik een beroerte gehad oftewel een hersenstam infarct. Ik heb bijna 6 weken in Erasmus ziekenhuis gelegen, waarvan ik 4 weken bewusteloos was en niets meer kan heugen. Ik werd door sondevoeding in leven gehouden en heb toen meer dan 15 kg verloren. Ik heb ook toen een canule gehad(inmiddels weg), omdat ik niet goed en zelfstandig kon ademen. Voorts heb ik bijna 4 maanden in Rijndam Revalidatie doorgebracht. Ik mocht na 6 weken alleen in de weekenden thuis komen, omdat ik alles moest leren om zelfstandig te zijn. Die tijd wil ik niet terug denken.

Ik had hoofdpijn sinds oktober 2016, maar ik heb toen doorgewerkt met zware pijnstiller. Pas op 28 november 2016, op aandringen van de huisarts, ben ik naar huis gegaan. Onder tussen deed ik alles om van de hoofdpijn af te komen. Ik deed aan acupunctuur, pijn-therapie, KNO arts, oog arts en fysiotherapie. De signalen van een infarct waren er, omdat ik op gegeven moment dubbel zag. Op de dag van het infarct heb ik overgegeven en mijn stem was anders geworden.  Achteraf gezien, heeft de huisarts en het ziekenhuis (neorologen) toch niet optijd ingegrepen. In het Maasstad ziekenhuis hebben ze 2 mri scans gemaakt en ze konden niets vinden. Toen vroeg de neuroloog aan mij wat ik wilde weten. Omdat ik pijn had, dacht ik aan misschien dat ik een kwaadaardig tumor had. Hij zei, van niet. In eind januari 2017 pas vonden ze (na een ct-scan van 2 kleuren) dat in mijn hersenen het zuurstof rijke bloed en zuurstof arm bloed in dat zelfde bloed ader stroomde, terwijl normaal dat per bloedader gebeurt. Waarschijnlijk was dat sinds mijn geboorte zo. Tijdens die tijd was mijn bloeddruk en bloedsuiker altijd oke. Tot nu toe is mijn bloeddruk en bloedsuiker oke. Ik gebruikte nooit alcohol en rookte ook nooit. Ik leefde altijd gezond. Ik ben nooit dik geweest. Mijn gezin(vrouw en zoon) en familie was altijd voor mij belangrijk.  Maar nu ben ik aan mijn gehele rechterzijde verlamd door die infarct en zuurstof tekort en ik heb problemen met mijn spraak, dat langzaam is en moeilijk gaat. Heb geen smaak in mijn mond, waardoor ik alleen eet omdat het moet en niet omdat ik het lekker vind, want dat is niet zo. Ik kan ook niet lopen door de verlamming en ben aangewezen op mijn rolstoel. Ik heb ook traan ogen en kan 's avonds niet aan een stuk doorslapen door de verlamming. Ik ben nu boos, omdat ik maanden van te voren klaagde van hoofdpijn en ben ermee naar mijn huisarts geweest. En optijd!!!!!

Ik wil heel graag kunnen lopen. Dat is het doel, zodat ik weer met mijn zoon(bijna 16 jaar) kan lopen en fietsen. Ik kan geen plezier vinden in het leven. Ik wil vaak uit het leven stappen(euthanasie), zodat het probleem zou oplossen.      

Mijn vrouw die niet meer werkt, zorgt voor mij nu 24 uur. Ze krijgt ook geen mantelzorg vergoeding van de gemeente. Ik heb maar een WIA uitkering nu en dat is niet toereikend voor de stamcel behandeling. Mijn familie(broer en nichten) steunen elke maand om de financiële gat te dichten. Alhoewel deze behandeling nog experimenteel is, kan deze stamcel behandeling in Duitsland ( https://www.anova-irm.com/en/treatments/stem-cell-treatment-after-stroke ) wel enig soela's bieden.

Ik ga elke dag achterruit en dat merk ik wel, terwijl ik altijd heel sportief was en gezond at. Ik werkte als Boa bij Stadsbeheer gemeente Rotterdam. Nu ben ik ontslagen van mijn werk, wat ik begrijp. Ik vraag daarom om hulp en steun in deze. Ik was altijd trots om niemand iets te vragen, maar nu doe ik het wel. Als iedereen €1,00 zou doneren, zou ik al blij zijn. Mocht iemand een andere of goeie suggestie hebben voor een behandeling, dan sta ik voor open. Email dat op doneeractienaus2@outlook.com
 
Helaas heb ik mijn banknummer moeten verwijderen
, omdat criminelen het ook kunnen gebruiken voor andere doelen.

Bedankt alvast voor uw hulp,
Alihoesen

 

Excuseert u mij voor eventuele grammaticale en taalfouten

Dit is de eerste keer dat ik mijn verhaal opschrijf. Elke keer beetje bij beetje wat ik kan herinneren. Dat zult u ook gemerkt hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

(Englisch version)

My life upside down from one to other day

I am Naushad Alihoesen, living in Rotterdam and now i am 52 years. In 2017 9 February I had a brainstem stroke. I have been for almost 6 weeks at Erasmus hospital, of which 4 weeks I was unconscious and can not remember nothing more. I was kept alive by a feeding tube and have then lost more than 15 kg. I also had a cannula (now it is off), because I could not breathe well independently. Furthermore, I have for almost 4 months spent in Rijndam rehabilitation. I was allowed to come home on weekends only after 6 weeks, because I had to learn to be independence. That time I don't want to think back.

I had only a headache since October 2016, but I then worked through with heavy painkiller. Only on 28 november 2016, at the urging of the GP, I went home. Meanwhile I did everything to get rid of the headache. I did acupuncture, pain therapy, KNO doctor, eye doctor and physical therapy. The signals from an infarction were there, because I saw double on given time. On the day of the attack I throw up and my voice was changed. In hindsight, the family doctor (physician) and the hospital (neurologist) has not discovered the illness in time. In the Maasstad hospital they have made 2 mri scans and they could not find anything.  The the neurologist ask me what i wanted to know. Because I was in pain, I thought maybe I had a malignant tumor. He said, no. In late January 2017, they found (after a ct scan of 2 colors) that in my brain the oxygen rich blood flowed in a particular vein and in the same vein oxygen poor blood flows back and normly that happens in each vein separtly. Probably was that since my birth so. During that time my blood pressure and blood sugar was always okay. So far, my blood pressure and blood sugar is okay. I never used alcohol and never smoked. I lived always healthy. I have never been thick person. My family (wife and son) and family was always important to me. But now I am to my entire right side paralyzed by that attack and  oxygen deficit. Now i'am having problems with my speech, which is slow and difficult. Have no taste in my mouth, allowing me to only eat because it should be and not because I like. I also cannot walk due the paralysis and am dependent on my wheelchair. I also have tear eyes and can not sleep well in the evening due the paralysis. I am now angry because months in advance i complained of headaches and i have been to my GP. And on time!!!!

I really want to be able to walk. That's the goal, so I can walk again with my son (almost 16 years) and cycle. I can not find pleasure in life. I often think about euthanasia or commit it, so that it would solve the problems.

My wife who no longer works, cares for me now 24 hours. She also gets no informal care fee from the municipality. I only have a WIA benefit now and that is not enough for the stem cell treatment. My family(brother and nieces) are helping me every month to bridge the financial gap. Although this treatment is still experimental, this stem cell treatment in Germany ( https://www.anova-irm.com/en/treatments/stem-cell-treatment-after-stroke ) may include some offer comfort.

Every day I go backwards and I notice that too, while I always was very sporty and healthy person. I worked as a Boa at Stadsbeheer Rotterdam of the munipality Rotterdam. Now I'm fired from my work, which I understand. I would therefore ask for help and support in this. I was always too proud to ask anybody for help, but now I do it though. If anyone wants to donate €1.00 i'am happy. If anyone has any other or good suggestion for a treatment, then I stand for open. You can email me on doneeractienaus2@outlook.com .

Unfortunately I had to delete my bank account number, since criminals can also use it for other purposes.

Thanks in advance for your help,
Alihoesen

 

Excuse me for any grammatical and language errors.

This is the first time I am writing down my story. Every time little by little what I can remember. That you will also have noticed.                                                                                            

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                           

Alihoesen
15-11-2019

Ik ben inmiddels 2 keer naar Duitsland geweest en infuus met stamcel gehad via mijn linker arm. Het heeft voor mij tot nu toe aanzienlijk geholpen met spasticiteit in mijn rechter been bij het slapen. Ik hoop dat rest van de stamcel, mij gaat helpen om te kunnen lopen.

 

I have been now two times to Germany for the stemcell treatment true infusion over my left arm. It has helped me so far significantly with spasticity in my right leg  when i go to sleep. I hope the rest of the stemcell, will help me to walk.


Alihoesen
20-09-2019

Ik ben dankzij enkele gulle donateurs, alvast naar Duitsland geweest op 26 en 27 augustus 2019. Ze hebben op 26 augustus heel veel vragen gesteld en gekeken naar mijn kracht. Ook hebben ze bloed afgenomen. Op 27 augustus hebben ze de liposuctie gedaan onder plaatselijk verdoving. Ik heb dus geen pijn gehad. Erna wel een beetje, maar dat kan ik hebben.Wij hebben afgesproken met dr.Stehling, dat ik om de 6 weken gaat komen voor de stamcel en dat het 10 keer gaat worden. Dr. Stehling zegt ook dat ik mijn lichaam moet uitdagen middels oefeningen zodat ik resultaat heb. Door niets te doen heb ik geen resultaat.

 

I am thankful to some generous donors. I have been already to Germany on 26 and 27 August 2019. They asked a lot of questions on August 26 and looked at my strength. They have also taken my bloodsamples. They did liposuction under local anesthesia on 27 August, so i had no pain. After that a little bit, but I can tolerate that.

Dr.Stehling have agreed that I will come in a cycle of 6 weeks for the stemcell treatment and that it will be 10 times. Dr. Stehling says also, that I must challenge my body through exercises that I have then results. By doing nothing, I will not have any result.


Alihoesen
08-07-2019

Ik wil bij deze avast iedereen bedanken die op welke wijze dan ook, hebben gedoneerd. Ik wil, ook al heb ik het voledig bedrag nog niet, naar de kliniek in Duitsland gaan. Ik wil en zal u allen dan ook op de hoogte houden van mijn bezoek aan het kliniek.

 

I want to thank everyone who have donated any way whatsoever. I want to, even though i have not the fully amount yet, i will go to the clinic in Germany. I want you all therefore, keep you informed of my visit to the clinic.


 

Laat een reactie achter

156 donaties
€ 4.411,00
Doel: € 35.000,00
12% / 91 dagen te gaan