KLIMAATVERANDERING BEDREIGDE DIER EN PLANTSOORTEN | Geld inzamelen
 
 

KLIMAATVERANDERING BEDREIGDE DIER EN PLANTSOORTEN

Niet iedereen in Suriname weet wat klimaatverandering is, waardoor het veroorzaakt wordt.

 

 KLIMAATVERANDERING: BEDREIGDE DIERSOORTEN EN PLANTEN

De aanleiding

Niet iedereen in Suriname weet wat klimaatverandering is, waardoor het veroorzaakt wordt, of hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Echter, de vele overstromingen, rukwinden, en hoe je tegenwoordig niet kan rekenen op het begin en eind van de droge en regentijd, kan iedereen over meepraten. Deze gevolgen van klimaatverandering leiden tot economische schade en achteruitgang van het menselijk welzijn. Vaak staat men er niet bij stil dat klimaatverandering armoedebestrijding ondermijnt en situaties zoals economische crises of sociale onrust juist verergert.

Suriname wordt geprofileerd als een land dat rijk is aan culturele diversiteit en nog rijker aan biologische diversiteit. Suriname kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Nog altijd is het overgrote deel van Suriname met oerwoud bedekt. Dit oerwoud maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud in de wereld, het Amazoneregenwoud, waarvan het grootste deel op Braziliaans grondgebied ligt. Meer dan 80% van het land bestaat uit tropisch regenwoud. 

Suriname heeft een tropisch klimaat, vruchtbare bodems en het uitblijven van grote natuurlijke rampen zoals aardbevingen en orkanen. Echter blijkt dat het land heel kwetsbaar is voor veranderingen, zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Dit raakt verschillende aspecten van het leven in Suriname, zoals voedselzekerheid, beschikbaarheid van drinkwater, de volksgezondheid en de economie. 

Het land ondervindt nu al enkele problemen.
Als ontwikkelingsland, met een kleine populatie, heeft Suriname weinig bijgedragen aan de oorzaken van klimaatverandering.

Aangezien klimaatverandering een zeer complexe vraagstuk is met gevolgen voor vrijwel elke sector, waarvan de aard, intensiteit en bijbehorende tijdlijn voor een groot deel onzeker zijn, is het noodzakelijk om vooral jongeren uit verschillende sectoren te bereiken en actief te betrekken bij de problematiek rondom klimaatverandering. Door jongeren en de gemeenschap op deze manier te betrekken bij hun leefomgeving, leren ze dat zij zelf veranderingen teweeg kunnen brengen.

Naar aanleiding hiervan is bij Stichting Surtefilm  het idee ontstaan om een serie documentaire te vervaardigen over “Klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname”.

Informatie wordt allang niet meer alleen overgedragen met tekst. Video is een net zo belangrijk communicatiemiddel.

Daarom wil Stichting Surtefilm met dit project jongeren maar vooral het grote publiek, de gemeenschap informeren over de problematiek “Klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname.”

Stichting Surtefilm  maakt Klimaatsverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname, op scholen en bij het grote publiek, de gemeenschap bespreekbaar in een 3-delige documentaire van elk 50 minuten.

1.3 Doelgroepen

De documentaire is in het bijzonder bedoeld voor een groot of nieuw publiek, scholieren, studenten, de gemeenschap, geinteresseerden enz.

 

Algemene gegevens

1.4   Doelstelling

-      Het verminderen van ontbossing om de klimaatcrisis tegen te gaan.

-      Jongeren en het nieuw publiek (de gemeenschap) overtuigen over klimaatverandering; de bedreigde diersoorten en planten in Suriname. 

-      Mensen informeren over klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname.

Stoppen met het kappen van regenwoud, daar wonen veel bijzondere dieren- en plantensoorten

 

Lesbrieven en Brochures

Er zullen lesideeën worden ontwikkeld over Oorzaak, gevolg en oplossing klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname. Ook zullen er brochures worden uitgegeven.

Het project Klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname; biedt voorbeelden en inspiratie aan leerlingen en studenten om met klimaatverandering aan de slag te gaan.

Klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten in Suriname, is vooral een aanzet voor een verdere zoektocht naar oplossingen  rond klimaatverandering.

Algemene informatie

Plantengroei
Suriname heeft een tropische plantengroei. De vegetatie grenst aan het amazonegebied en aan de Guyana’s. Hier lijkt de plantengroei van Suriname dan ook erg op.
In Suriname zijn wel 5000 verschillende plantensoorten. Dit is erg veel voor een niet heel groot gebied zonder bergen. Veel voorkomende plantensoorten zijn palmen, cactussen orchideeën, grassen, wolfsmelkfamilie, bromelia’s, de walstrofamilie en de vlinderbloemenfamilie.
Een kenmerk van Suriname is dat het kustbos voornamelijk bestaat uit mangrove (vloedbos.)

Dieren
In het tropische regenwoud leven veel verschillende dierensoorten. Wel 140 soorten waaronder: 8 soorten apen, 14soorten roofdieren, 65 soorten vleermuizen, 5 soorten gordeldieren, 3 soorten miereneters, 2 soorten luiaards, de Zuid-Amerikaanse tapir en 3 soorten herten.
Ook de vogelwereld is zeer groot namelijk 600 soorten!

Probleem
Er worden veel bossen gekapt, ook in Suriname. Hiermee worden niet alleen planten maar ook de dieren bedreigd. Hierdoor kunnen er veel belangrijke dieren- en plantensoorten uitsterven. 

 

CLIMATE CHANGE:  ENDANGERED ANIMAL AND PLANT SPECIES  IN SURINAME

Introduction

Climate change is caused by various natural and human causes.

However, humans are the main cause of climate change. Thus, the climate is strongly influenced by fossil fuel combustion, agriculture, animal husbandry and deforestation as the biggest cause. An increase in the average temperature in the world is the result of these causes.

Despite the fact that the activities in Suriname have contributed to the causes, the effects of climate change are also noticeable here.

But because of institutional and technological backlog, Suriname as a country is just one of the vulnerable countries. In addition, there is a high risk that the long-term economy will be affected by sea level rise due to the concentration of activities, population and infrastructure on the low-lying coastal plain.

There is a lot of forest cuts in Suriname. This threatens not only plants but also the animals. As a result, many important animal and plant species can die out

A lot of medicinal plants can be found, but of course it is forbidden to harm nature.

We wants climate change: to discuss threatened species and plants in Suriname in a 50-minute documentary.

 

 

The reason

 

Not everyone in Suriname knows what climate change is causing, or how serious the consequences can be. However, the many floods, winds, and how today, you can’t count on the beginning and end of the dry and rainy season, everyone can talk about it. These effects of climate change lead to economic damage and deterioration of human welfare. . It is often unclear that climate change undermines the alleviation of poverty, and simply causes worsening situations such as economic crises or social unrest.

 It is often unclear that climate change undermines the alleviation of poverty, and simply causes worsening situations such as economic crises or social unrest.

Suriname is profiled as a country rich in cultural diversity and richer in biological diversity. Suriname has a wide variety of flora and fauna.

Still, the vast majority of Surinam is covered with jungle. This jungle is part of the largest tropical rainforest in the world, the Amazon forest, the largest part of which is on Brazilian territory. Over 80% of our country consists of tropical rainforest.

We are blessed with a tropical climate, fertile soils and the absence of major natural disasters such as earthquakes and hurricanes. However, it appears that our country is very vulnerable to changes, such as climate change and sea level rise.

This affects various aspects of life in Suriname, such as food security, availability of drinking water, public health and our economy.

We are already experiencing some issues. As a developing country, with a small population, Suriname has contributed little to the causes of climate change.

As climate change is a very complex issue affecting almost every sector, whose nature, intensity and associated timeline are largely uncertain, it is necessary to reach young people from different sectors and actively engage in the issues surrounding climate change. By involving young people and the community in this way in their environment, they learn that they themselves can bring about changes.

As a result, we have created the idea of producing a documentary on "Climate Change: Endangered Species and Plants in Suriname".

Information is no longer only transmitted with text. Video is an equally important communication tool.

Therefore, the Foundation. We inform young people about this issue, especially the public, about the issue "Climate Change: Endangered Species and Plants in Suriname."

 Climate change: endangered species and plants in Suriname, in schools and in the public,  will be discussed in a documentary.

 

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 3.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.