Geld inzamelen | Help ons vader en opa laatste wensen te vervullen
 
 

Help ons vader en opa laatste wensen te vervullen

Help aub onze vader en opa van 15 kleinkinderen zijn laatste wensen te vervullen..........

Beste mensen,

 

Tot kort zijn wij erachter gekomen dat onze vader Andrebalkrishna[71] heel erg ziek is. Na vele onderzoeken is gebleken dat onze vader in zijn laatste stadium van prostaatkanker is. Wat natuurlijk een schokkende en hartverscheurde nieuws is en het pijn nog erger maakt aangezien hij in Suriname woont.

Onze vader heeft een harde leven gekend als landbouwer en sluiswachter in Saramacca. Samen met onze moeder heeft hij 2 zonen en 4 dochters gekregen. 32 jaar geleden is er een breuk in de relatie en beland mijn moeder in de stad Paramaribo. Na een tijdje besloot zij naar Nederland te vertrekken met de jongste dochter en liet al haar andere kinderen achter. Onze vader bleef ook achter in Suriname. Op deze manier is hij altijd in zijn kinderen hun leven geweest en van de oudere kleinkinderen. Na ruim 5 jaar herenigd onze moeder met haar 2 andere dochters hier in Nederland. De oudste dochter en de oudere zonen bleven achter met hun vader. Na 20 jaar is hun oudste dochter naar Nederland gekomen en later voegde de tweede broer, maar tot de dag van vandaag is onze oudste broer nog in Suriname en nog steeds zorgende voor onze vader. Sindsdien zijn wij als familie 2 keer bij elkaar geweest als een volledige gezin. Nu mijn vader ook ziek is zorgt onze oudste broer voor hem.

Ik ben de jongste van het gezin. Ik ben Juanita 32 jaar en ben moeder van 3 zonen. Ik heb er voor gekozen om dit te doen, omdat ik echter geen andere keuze heb. Ben ten einde raad wat ik moet doen na alle ellende wat wij als familie hebben moeten doorstaan en nog steeds meemaken. Als ouder nu besef ik hoe moeilijk het voor mijn ouders wel niet geweest is, om hun kinderen niet onder hun ogen te zien opgroeien. Hoewel ik alle liefde van mijn moeder heb gekregen en van mijn zussen en broers waar ik dan niet mee ben opgegroeid, heb ik wel altijd beseft dat ik de lucky one was die de liefde van het samen zijn met een ouder had. Mijn oudste broer daarintegen heeft vanaf zijn 19e niet meer zijn moeder om zich heen gehad. En hij is nu 45 jaar oud. Ik heb mijn broer 9 jaar niet gezien en ik wil niet hem noodgedwongen zien,omdat onze vader er straks niet meer kan zijn.

Nu onze vader ziek is besef ik onze familiedrama al te goed, maar heb het financieel helemaal niet breed. Mijn vader willen we naar Nederland halen voor vakantie. Hij is zelf met pensioen en kan het niet permitteren bepaalde onderzoeken in Suriname. Ze vragen voor alles grote bedragen en je krijgt nog steeds geen duidelijkheid. Om die redenen willen we hem hier laten onderzoeken, om te kijken hoelang wij nog met onze vader kunnen genieten. En niet alleen wij , maar ook 15 kleinkinderen die hem willen zien en ontmoeten en nog een mooie herinnering willen maken met hun opa.

Mijn grootste wens voor mijn vader is dat hij zijn laatste momenten herenigd kan zijn met zijn grote familie dat in Nederland verblijft. En het liefst met zijn kinderen bij elkaar. Na 26 jaar vind ik dat hij dat wel verdiend heeft om samen met al zijn kinderen te zijn zonder dat er iemand ontbreekt.

 

Ik heb slapeloze nachten van de situatie in ons gezin en vraag dringend uw hulp.... dit is echt een noodkreet van een jongste dochter en een jongere zusje en een tante en moeder van alle betrokkenen van de familie.

 

Ik vraag u om u hulp om onze dromen te verwezelijken... alle beetjes helpt..

Met het geld wat het opbrengt willen we graag een ticket voor mijn vader,broer en gezin naar Nederland halen, zodat mijn vader met een gerust hart hiernaartoe kan komen zonder het gevoel te hebben dat hij zijn zoon misschien nooit meer ziet. Het is voor ons ook heel erg van belang dat hij hier komt om met alle kleinkinderen zijn afscheid te nemen en mooie herinneringen te maken. Gezien de financiele situatie van de familie, besef ik dat wij ervan dromen om deze wensen te verwezelijken. Met een beetje hulp van u worden onze dromen hopelijk eindelijk werkelijkheid.

 

Ik dank u voor het tijd nemen om onze verhaal te lezen...

 

Namens iedereen dank ik u...

 

 

 

 

Dear people,

Until shortly, we found out that our father Andrebalkrishna [71] very very ill. After many studies have found that our father in his last stage of prostate cancer. Which of course is a shocking and heartbreaking news and it hurt even worse as he lives in Suriname.
Our father has a hard life as a farmer and lock keeper in Saramacca. Together with our mother he has 2 sons and 4 daughters. 32 years ago is there a break in the relationship and ended up my mother in the Paramaribo district. After a while she decided to Netherlands to leave with the youngest daughter and left all her other children. Our father remained behind in Suriname. In this way he's always been in his children their lives and of the older grandchildren. After more than 5 years our mother reunited with her 2 other daughters here in Netherlands. The oldest daughter and the older sons stayed behind with their father. After 20 years is their oldest daughter to Netherlands and later added the second brother, but to this day, our oldest brother still in Suriname and still caring for our father. Since then we have been together as a family 2 times as a full family. Now my father is sick, our oldest brother for him.

I am the youngest of the family. I'm Juanita 32 years and am mother of 3 sons. I have chosen to do this, however, since I have no choice. Am at wits end what I have to do after all the misery what we as a family have had to endure and still. As a parent, now I realize how difficult it is for my parents have not been, to see their children grow up not under their eyes. Although I've gotten all the love of my mother and of my sisters and brothers where I grew up, I did do not always realize that I was the lucky one who love of being with a parent. My oldest brother has contrast from his 19th no longer had his mother around. And he is now 45 years old. I have not seen my brother 9 years and I don't want to see him, because our father there will soon be no more.

Now our father is sick I realize our family drama too well, but have the financial at all wide. My father, we want to get to Netherlands for vacation. He is retired and can't afford certain studies in Suriname. They ask for everything big amounts and you still get no clarity. For these reasons, we want to investigate him here, to see how long we can enjoy with our father. And not only we, but also 15 grandchildren who want to see him and meet and still want to make a beautiful memory with their Grandpa.
My biggest wish for my dad is that he may be reunited his last moments with his large family that resides in Netherlands. And preferably with his children together. After 26 years I find that he has earned to along with all his children to be without someone is missing.

I have sleepless nights of the situation in our family and demand urgently your help .... This is really a cry for help by a youngest daughter and a younger sister and an aunt and mother of all concerned of the family.

I ask you to aid you to organize our dreams ... every little bit helps..
With the money what we would like to the yielding a ticket for my father, brother and family to Netherlands, so my father can come here with peace of mind without feeling that he might never see his son. For us it is very important that he comes here with all the grandchildren are saying goodbye to and great memories. Having regard to the financial situation of the family, I realize that we wish to dream of this. With a little help from you hopefully finally our dreams are reality.

Thank you for taking time to read our story ...

On behalf of everyone, I thank you ...

 

 

 

 

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.


 

Laat een reactie achter

5 donaties
€ 75,00