help ons lieve mensen

help ons lieve mensen | Geld inzamelen
 
 
Asjeblieft Help ons Lieve mensen

Help ons lieve mensen,

Mijn zussen hebben jarenlang gespaard om een bedrag van 25.000 euro bij elkaar te krijgen voor het kopen van hun eerste huis. Hun doel was om een fijn huis te kopen zodat zij onze vader in huis konden nemen en hem de mantelzorg te bieden die hij nodig heeft vanwege zijn slechte gezondheid. Tijdens hun zoektocht naar hun droomhuis werden zij in eerste instantie goed en volledig geïnformeerd door de verkopende makelaars. De verschillende makelaars waren transparant over de staat van de woningen waar mijn zussen interesse in hadden. Door de transparantie van de makelaars kwamen een aantal woningen te vervallen. Mijn zussen gingen niet verder in het verkoopproces van woningen waaraan veel verbouwd moest worden, omdat zij wisten dat zij na de aankoop van een woning nauwelijks budget over zouden houden voor grootse verbouwingen. Na veel woningen bekeken te hebben viel hun oog op hun ogenschijnlijke droomhuis. Tijdens de bezichtiging van de woning was het contact met deze makelaar anders dan met de voorgaande makelaars. Deze bezichtiging ging gehaast en gestrest. Mijn zussen kregen maar beperkt de tijd om de woning te bekijken. Tijdens de bezichtiging werd mijn zussen verteld dat er een vliering aanwezig is, maar dat vanwege het ontbreken van een ladder het niet mogelijk was om op de vliering te kijken. Tijdens het verkoopproces is de verkopende makerlaar niet eerlijk en transparant geweest over de staat van de woning. Hij heeft namelijk verzwegen dat de dakconstructie boven de vliering totaal vervangen dient te worden. Misschien is het dan toch geen toeval geweest dat er op het moment van de bezichtiging er geen ladder aanwezig was. Nadat de koopovereenkomst was ondertekend bleken er opeens wel ladders om het huis aanwezig te zijn.
Tijdens de bezichtiging van de woning werd het hun wel duidelijk dat er het één en ander aan de woning opgeknapt moest worden, maar dit waren klussen die zij zelf zouden kunnen aanpakken. Het vervangen van een dak valt daar niet onder.Mijn zussen hebben er nu spijt van dat zij niet bij buren hebben aangebeld om te vragen naar een ladder, zodat zij op de vliering konden gaan kijken. Helaas kan je de tijd niet terugdraaien. Want als mijn zussen op de hoogte waren van de staat van het dak dan hadden zij dit huis nooit gekocht.Mijn zussen voelen zich benadeeld en misleid door de makelaar en de verkopende partij en hebben een advocaat in de arm genomen. Nu blijkt achteraf dat dit een advocaat is die een zaak heeft aangenomen zonder inhoudelijke kennis over vastgoed. De advocaat is gespecialiseerd in echtscheidingen. Dit heeft de advocaat verzaakt te vermelden bij de intake. 
Mijn zussen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de vorige eigenaar van de woning vanwege het verzwijgen van grote gebreken aan de woning. De zitting heeft 1,5 jaar later na het opstarten van de zaak gediend. De rechter stelde een schikking voor. Dit heeft de gedaagde partij afgewezen waarop de rechtbank een bouwkundige heeft ingeschakeld. De bouwkundige oordeelde dat er veel achterstallig onderhoud aan het dak is. Zijn conclusie is dat dit onmogelijk binnen enkele jaren kan zijn ontstaan. De bouwkundige adviseert om het dak snel te laten vervangen voordat de dakconstructie het begeeft en de woning onbewoonbaar wordt. 
De rechter heeft in zijn uitspraak aangegeven dat de onderzoeksplicht van de kopende partij zwaarder weegt dan de meldplicht van de verkopendepartij, met als gevolg dat mijn zussen de volledige proceskosten a 3000 euro moeten betalen. Mijn zussen zitten met hun handen in het haar. Uit onderzoek van een bouwkundige blijkt namelijk dat het vervangen van het dak 65.000 euro gaat kosten. Dit geld hebben zij niet. 
Mijn zussen zitten er mentaal helemaal doorheen. Zij maken zich veel zorgen over hoe nu verder. Mede omdat de gezondheid van onze hulpbehoevende vader steeds verder achteruit gaat vanwege de grote zorgen die dit huis met zich meebrengt. Ik wil u hartelijk danken voor de tijd die u heeft genomen om het verhaal van mijn zussen te lezen. Ik hoop dat u een donatie zou willen doen om hen te steunen. Bij voorbaat is hun dank heel groot.  

 

Help us dear people,

My sisters have been saving for years to raise an amount of 25,000 euros to buy their first house. Their goal was to buy a nice house so that they could take our father in and give him the family care he needs because of his poor health. During their search for their dream home, they were initially well and fully informed by the selling brokers. The different real estate agents were transparent about the condition of the homes my sisters were interested in. Due to the transparency of the brokers, a number of homes were canceled. My sisters did not continue in the process of selling homes that needed a lot of renovation, because they knew that after buying a home they would hardly have any budget left for major renovations.After looking at many homes, their eye fell on their apparent dream home. During the viewing of the house, the contact with this broker was different from the previous brokers. This viewing was rushed and stressed. My sisters had only limited time to view the house. During the viewing my sisters were told that there is an attic, but that due to the lack of a ladder it was not possible to look into the attic. During the sales process, the selling maker has not been honest and transparent about the condition of the home. He has concealed that the roof construction above the attic should be completely replaced. Perhaps it was no coincidence that there was no ladder at the time of the viewing. After the purchase agreement was signed, there were suddenly ladders around the house.During the viewing of the house it became clear to them that a few things needed to be refurbished, but these were jobs that they could tackle themselves. This does not include replacing a roof.My sisters now regret not ringing the doorbell at neighbors asking for a ladder so they could check the loft. Unfortunately, you cannot turn back time. Because if my sisters knew about the condition of the roof, they would never have bought this house.My sisters feel disadvantaged and misled by the broker and the seller and have hired a lawyer. Now it turns out that this is a lawyer who has accepted a case without substantive knowledge about real estate. The lawyer specializes in divorces. The lawyer failed to state this at the intake.My sisters have filed a lawsuit against the previous owner of the home for concealing major defects in the home. The court served 1.5 years later after the start of the case. The judge proposed a settlement. The defendant has rejected this, for which the court has engaged a structural engineer. The engineer judged that there is a lot of overdue maintenance on the roof. His conclusion is that this cannot possibly have arisen within a few years. The structural engineer advises to have the roof replaced quickly before the roof construction breaks down and the house becomes uninhabitable.The judge stated in his judgment that the obligation to investigate on the part of the purchasing party outweighs the obligation to report on the part of the seller, with the result that my sisters have to pay the full legal costs of 3000 euros.My sisters have their hands in their hair. Research by a structural engineer shows that replacing the roof will cost 65,000 euros. They don't have this money.My sisters are mentally through it all. They are very concerned about how to proceed. Partly because the health of our needy father continues to deteriorate because of the great worries that this house brings.Thank you very much for taking the time to read my sisters' story. I hope you would like to make a donation to support them. They are very grateful in advance.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 65.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.