Help ons door de Corona heen

Help ons door de Corona heen | Geld inzamelen
 
 

Hallo lieve lezers van deze Crowdfunding site. Ik ben Jose en samen met mijn vader zijn we trotse eigenaar van een dierenspeciaalzaak. Echter door de corona crises moeten we als het zo doorgaat onze prachtige en onze droom sluiten. Laat ik u vertellen hoe het is begonnen.

Mijn vader is op zijn 14 begonnen als schilder en dat was zijn eerste passie, zijn tweede passie waren dieren. Op zijn 40ste hoestte mijn vader regelmatig bloed op. Maar dat verdween ook weer zoals het was gekomen. Echter na een paar jaar begon mijn vader weer bloed op te hoesten en na vele onderzoeken en een paar jaar onzekerheid werd op zijn 44ste COPD vastgesteld. Door deze ziekte kon mijn vader zijn beroep als schilder niet meer uitoefenen. Hij vond zich te jong om zich af te laten keuren en is met zijn spaargeld een dierenspeciaalzaak begonnen op de markt. Dat ging heel goed en mijn vader vond het heerlijk om met de mensen om te gaan.

Maar het vroege opstaan en het vele harde werken op de markt met het op en af bouwen van de kraam vergde zijn tol en zijn longen konden het niet bijbenen. Hierdoor zag hij wederom zich genoodzaakt iets anders te ondernemen. Aangezien hij al op de markt stond was de keus voor een echter dierenspeciaalzaak snel gemaakt. Hij sprak zijn spaargeld aan en huurde een winkel om zijn droom verder te verwezenlijken. In de jaren erop bouwde hij gestaag door met zijn winkel tot wat het nu is. Ook kwamen er in de jaren vogels bij en vissen. En toen kwam de Corona lockdown twee jaar geleden.

Wij moesten de winkel sluiten en dat duurde in totaal 6 maanden. In die tijd moest hij de vogels verkopen en de vissen wegdoen omdat de klanten geen oude vogels wilden en de vissen bleven te lang in de winkel. Hierdoor moest mijn vader stoppen met het verkopen van de vissen en dat deed hem verdriet. Van enige subsidie was geen sprake omdat wij geen personeel hadden en de lasten moesten wel betaald worden. Wederom sprak mijn vader zijn spaarpot aan om de winkel overeind te houden. Hierdoor werd wel zijn pensioen aangesproken voor latere leeftijd. Echter was dit voor korte duur omdat de winkel in November 2020 weer moest sluiten en ook nu weer geen subsidie terwijl de regering vertelde dat ze de winkeliers niet in de steek zouden laten. In april 2021 mocht mijn vader weer open. Met als gevolg dat hij nu een schuld heeft opgebouwd omdat er geen inkomsten binnen komen.

Het hele jaar 2021 is voor ons en vele winkeliers een ramp jaar omdat er weinig inkomsten binnen kwamen. Wij zijn niet de enige die het moeilijk hebben en het hoofd amper boven water kunnen houden. Ook met deze lockdown heeft mijn vader het moeilijk om het hoofd boven water te kunnen houden. De klanten komen niet omdat de winkelstraten leeg zijn, ondanks dat hij open mag. De omzet is met 90% gedaald. Net nu het beter gaat met zijn gezondheid gooit Corona roet in het eten. Mijn vader klaagt niet ook niet toen hij ziek was. Hij kijkt altijd positief naar de toekomst en denkt in mogelijkheden. Maar nu hij door zijn spaargeld heen is en zijn pensioen heeft moeten aanspreken wil ik een beroep op u doen.

Mijn vader zou dit niet doen omdat het zijn winkel is en je je eigen problemen moet oplossen, maar soms mag iemand die altijd hard heeft gewerkt wel een steuntje in de rug hebben.  Ondanks zijn problemen blijft hij ook trouw de dierenvoedselbank steunen omdat ook deze dieren voedsel nodig hebben, en hun baasjes het momenteel niet kunnen veroorloven. Hij kan amper de huur betalen en andere vaste lasten en ik zie mijn vader gebukt gaan onder de zorgen die dit met zich mee brengt. Ik wil mijn vader een steun in de rug geven door voor hem een bedrag in te zamelen zodat hij zijn winkel kan voortzetten en zijn schulden kan betalen die door Corona zijn ontstaan Dit dank zij de Nederlandse regering want daardoor zit mijn vader nu in de problemen.

Wilt u mij helpen om een bedrag van 25000,00 euro voor hem in te zamelen zodat hij verder kan met de winkel, anders zou hij de winkel moeten sluiten en dat zou heel jammer zijn.

Alvast heel heel hartelijk bedankt voor uw donatie.
 
 
Hello dear readers of this Crowdfunding site. I am Jose and together with my father we are the proud owners of a pet store. However, due to the corona crises, if it continues like this, we have to close our beautiful and our dream. Let me tell you how it started.

My father started as a painter when he was 14 and that was his first passion, his second passion was animals. At 40, my father regularly coughed up blood. But that also disappeared as it had come. However, after a few years my father started coughing up blood again and after many examinations and a few years of uncertainty, he was diagnosed with COPD at 44. Because of this illness, my father was no longer able to practice his profession as a painter. He thought he was too young to be disapproved and started a pet shop on the market with his savings. That went very well and my father loved dealing with people.

But getting up early and all the hard work in the market building and dismantling the stall took its toll and his lungs couldn't keep up. This again forced him to do something else. Since it was already on the market, the choice for a real pet store was quickly made. He used his savings and rented a shop to further realize his dream. In the years that followed, he steadily built his shop into what it is today. Over the years there were also birds and fish. And then came the Corona lockdown two years ago.

We had to close the store and that took a total of 6 months. At the time, he had to sell the birds and get rid of the fish because the customers didn't want old birds and the fish stayed in the store too long. Because of this my father had to stop selling the fish and that saddened him. There was no question of any subsidy because we had no staff and the charges had to be paid. Again my father used his piggy bank to keep the store afloat. As a result, his pension was used for a later age. However, this was short-lived because the store had to close again in November 2020 and again no subsidy while the government said they would not abandon the shopkeepers. In April 2021, my father was allowed to open again. As a result, he has now built up a debt because no income is coming in.

The whole year 2021 is a disaster for us and many shopkeepers because little income came in. We are not the only ones who are having a hard time and can barely keep our heads above water. Even with this lockdown, my father is having a hard time keeping his head above water. The customers don't come because the shopping streets are empty, even though it is allowed to open. Turnover fell by 90%. Just when his health is improving, Corona is throwing a spanner in the works. My father doesn't complain even when he was sick. He always looks positively to the future and thinks in possibilities. But now that he has run out of savings and had to draw on his pension, I want to appeal to you.

The whole year 2021 is a disaster for us and many shopkeepers because little income came in. We are not the only ones who are having a hard time and can barely keep our heads above water. Even with this lockdown, my father is having a hard time keeping his head above water. The customers don't come because the shopping streets are empty, even though it is allowed to open. Turnover fell by 90%. Just when his health is improving, Corona is throwing a spanner in the works. My father doesn't complain even when he was sick. He always looks positively to the future and thinks in possibilities. But now that he has run out of savings and had to draw on his pension, I want to appeal to you.

My father wouldn't do this because it's his shop and you have to solve your own problems, but sometimes someone who has always worked hard can have a helping hand. Despite his problems, he also continues to faithfully support the pet food bank because these animals also need food, and their owners can't afford it at the moment. He can barely pay the rent and other fixed costs and I see my father burdened by the worries that this entails. I want to support my father by raising an amount for him so that he can continue his shop and pay his debts caused by Corona This thanks to the Dutch government because that is why my father is now in trouble.

Would you help me to collect an amount of 25000.00 euros for him so that he can continue with the shop, otherwise he would have to close the shop and that would be a great pity.

Thank you very much in advance for your donation.
 
 
Hallo liebe Leser dieser Crowdfunding-Site. Ich bin Jose und zusammen mit meinem Vater sind wir stolze Besitzer einer Zoohandlung. Allerdings müssen wir aufgrund der Corona-Krise, wenn es so weitergeht, unser Schönes und unseren Traum schließen. Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie es begann.

Mein Vater hat mit 14 als Maler angefangen und das war seine erste Leidenschaft, seine zweite Leidenschaft waren Tiere. Mit 40 hustete mein Vater regelmäßig Blut. Aber auch das verschwand, wie es gekommen war. Nach einigen Jahren begann mein Vater jedoch wieder Blut zu husten und nach vielen Untersuchungen und einigen Jahren der Unsicherheit wurde bei ihm mit 44 eine COPD diagnostiziert. Wegen dieser Krankheit konnte mein Vater seinen Beruf als Maler nicht mehr ausüben. Er dachte, er sei zu jung, um missbilligt zu werden, und eröffnete mit seinen Ersparnissen eine Tierhandlung auf dem Markt. Das lief sehr gut und mein Vater liebte den Umgang mit Menschen.

Aber das frühe Aufstehen und die harte Arbeit im Marktauf- und -abbau forderten seinen Tribut und seine Lunge konnte nicht mithalten. Dies zwang ihn erneut, etwas anderes zu tun. Da es bereits auf dem Markt war, war die Wahl für eine richtige Zoohandlung schnell getroffen. Er nutzte seine Ersparnisse und mietete einen Laden, um seinen Traum weiter zu verwirklichen. In den Folgejahren baute er seinen Laden stetig zu dem aus, was er heute ist. Im Laufe der Jahre gab es auch Vögel und Fische. Und dann kam vor zwei Jahren der Corona-Lockdown.

Wir mussten den Laden schließen und das hat insgesamt 6 Monate gedauert. Damals musste er die Vögel verkaufen und die Fische loswerden, weil die Kunden keine alten Vögel wollten und die Fische zu lange im Laden blieben. Aus diesem Grund musste mein Vater den Fischverkauf einstellen und das machte ihn traurig. Von einer Subvention war nicht die Rede, da wir kein Personal hatten und die Gebühren bezahlt werden mussten. Wieder benutzte mein Vater sein Sparschwein, um den Laden über Wasser zu halten. Infolgedessen wurde seine Rente für ein höheres Alter verwendet. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Laden im November 2020 wieder schließen musste und erneut keine Subventionen erhielten, während die Regierung sagte, sie würde die Ladenbesitzer nicht im Stich lassen. Im April 2021 durfte mein Vater wieder öffnen. Dadurch hat er sich nun verschuldet, weil keine Einnahmen eingehen.

Das ganze Jahr 2021 ist für uns und viele Ladenbesitzer eine Katastrophe, weil wenig Einnahmen eingingen. Nicht nur wir haben es schwer und können uns kaum über Wasser halten. Trotz dieser Sperrung fällt es meinem Vater schwer, den Kopf über Wasser zu halten. Die Kunden kommen nicht, weil die Einkaufsstraßen leer sind, obwohl geöffnet werden darf. Der Umsatz ging um 90 % zurück. Gerade als es ihm gesundheitlich besser geht, wirft Corona einen Strich durch die Rechnung. Mein Vater beschwert sich nicht, auch wenn er krank war. Er blickt immer positiv in die Zukunft und denkt in Möglichkeiten. Aber jetzt, da ihm die Ersparnisse ausgegangen sind und er seine Rente beziehen musste, möchte ich mich an Sie wenden.

Mein Vater würde das nicht tun, weil es sein Laden ist und man seine Probleme selbst lösen muss, aber manchmal kann jemand helfen, der immer hart gearbeitet hat. Trotz seiner Probleme unterstützt er die Tiernahrungsbank auch weiterhin treu, denn auch diese Tiere brauchen Nahrung, die sich ihre Besitzer derzeit nicht leisten können. Er kann die Miete und andere Fixkosten kaum bezahlen und ich sehe meinen Vater von den damit verbundenen Sorgen belastet. Ich möchte meinen Vater unterstützen, indem ich einen Betrag für ihn aufbringe, damit er seinen Laden weiterführen und seine durch Corona verursachten Schulden bezahlen kann.

Würden Sie mir helfen, einen Betrag von 25000,00 Euro für ihn zu sammeln, damit er den Laden weiterführen kann, sonst müsste er den Laden schließen und das wäre sehr schade.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Spende.


Hola queridos lectores de este sitio de Crowdfunding. Soy José y junto con mi padre somos los orgullosos dueños de una tienda de mascotas. Sin embargo, debido a la crisis de la corona, si continúa así, tenemos que cerrar nuestro hermoso y nuestro sueño. Déjame contarte cómo empezó.

Mi padre empezó como pintor cuando tenía 14 años y esa fue su primera pasión, su segunda pasión fueron los animales. A los 40, mi padre tosía sangre con regularidad. Pero eso también desapareció como había venido. Sin embargo, después de unos años mi padre comenzó a toser sangre nuevamente y después de muchos exámenes y algunos años de incertidumbre, le diagnosticaron EPOC a los 44 años. A causa de esta enfermedad, mi padre ya no pudo ejercer su profesión de pintor. Pensó que era demasiado joven para ser desaprobado y abrió una tienda de mascotas en el mercado con sus ahorros. Eso salió muy bien y a mi padre le encantaba tratar con la gente.

Pero levantarse temprano y todo el trabajo duro en la construcción del mercado y el desmantelamiento del puesto pasó factura y sus pulmones no pudieron seguir el ritmo. Esto nuevamente lo obligó a hacer otra cosa. Como ya estaba en el mercado, la elección de una tienda de mascotas real se hizo rápidamente. Usó sus ahorros y alquiló una tienda para realizar aún más su sueño. En los años que siguieron, construyó constantemente su tienda hasta convertirla en lo que es hoy. A lo largo de los años también hubo pájaros y peces. Y luego vino el bloqueo de Corona hace dos años.

Tuvimos que cerrar la tienda y eso tomó un total de 6 meses. En ese momento tuvo que vender los pájaros y deshacerse del pescado porque los clientes no querían pájaros viejos y el pescado se quedaba demasiado tiempo en la tienda. Por eso mi padre tuvo que dejar de vender pescado y eso lo entristeció. No había ninguna posibilidad de subvención porque no teníamos personal y había que pagar los gastos. Nuevamente mi padre usó su alcancía para mantener la tienda a flote. Como resultado, su pensión se utilizó para una edad posterior. Sin embargo, esto duró poco porque la tienda tuvo que cerrar nuevamente en noviembre de 2020 y nuevamente sin subsidio, mientras que el gobierno dijo que no abandonarían a los comerciantes. En abril de 2021, mi padre pudo abrir de nuevo. Como resultado, ahora se ha endeudado porque no ingresa ningún ingreso.
 
Todo el año 2021 es un desastre para nosotros y para muchos comerciantes porque entraron pocos ingresos. No somos los únicos que lo estamos pasando mal y apenas podemos mantener la cabeza fuera del agua. Incluso con este encierro, mi padre está teniendo dificultades para mantener la cabeza fuera del agua. Los clientes no vienen porque las calles comerciales están vacías, aunque está permitido abrir. La facturación se redujo en un 90%. Justo cuando su salud está mejorando, Corona está tirando una llave en las obras. Mi padre no se queja ni siquiera cuando estaba enfermo. Siempre mira positivamente al futuro y piensa en las posibilidades. Pero ahora que se ha quedado sin ahorros y ha tenido que hacer uso de su pensión, quiero hacer un llamamiento a usted.

Mi padre no haría esto porque es su tienda y tienes que resolver tus propios problemas, pero a veces alguien que siempre ha trabajado duro puede echarte una mano. A pesar de sus problemas, también continúa apoyando fielmente al banco de alimentos para mascotas porque estos animales también necesitan comida y sus dueños no pueden pagarla en este momento. Apenas puede pagar el alquiler y otros gastos fijos y veo a mi padre agobiado por las preocupaciones que esto conlleva. Quiero apoyar a mi padre recaudando una cantidad para que pueda continuar con su negocio y pagar sus deudas causadas por Corona. Esto gracias al gobierno holandés porque es por eso que mi padre ahora está en problemas.

¿Me ayudarías a cobrarle una cantidad de 25000,00 euros para que pueda seguir con la tienda, de lo contrario tendría que cerrar la tienda y sería una lástima?

Muchas gracias de antemano por tu donación.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 25.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.