Help Isabelle naar Amerika!! | Geld inzamelen
 
 

Help Isabelle naar Amerika!!

Na 6 jaar traumatisch hersenletsel, kans op herstel door een behandeling in Amerika!

Op 9 september 2013, wordt onze moeder, Isabelle, onderweg naar kantoor vanuit het niets aangereden, haar en ons leven veranderde in een seconde. Mama, Isabelle had een gezellig druk, sociaal leven, zij was bezig met de opleiding Nima communicatie en aan het doorgroeien van salesmedewerker naar marketing en communicatie coördinator viel ook deze droom aan duigen, salsadansen,… Haar/ons leven veranderde compleet, mama/Isabelle werd ineens een kasplantje met een traumatisch hersenletsel, had alleen maar pijn/hoofdpijn, nystagmus, linkszijdige uitval, zij kon niets meer, werd arbeidsongeschikt. Zij zag geen collega’s meer, dankzij de vele steun van vrienden en familie is zij blijven vechten… Onze moeder/mijn vrouw was er niet meer voor ons, wij moesten voor haar zorgen terwijl wij 9 en 12 jaar waren…

Na een half jaar te vegeteren, kwam mama/Isabelle ook nog in de rolstoel terecht, zij was linkszijdig verlamd, altijd heel veel pijn, revalideren liet ook op zich wachten de wachtlijst bij Heliomare was zo lang…. Uiteindelijk is zij via het voor Nederland zogenaamde alternatieve circuit gaan revalideren, wij waren daar bij het was een zware revalidatie, maar zij ging met kleine stapjes vooruit, maar doordat de tegenpartij de kosten niet wilde betalen waren wij genoodzaakt te stoppen, waardoor Isabelle flink achteruit ging.

Na ruim 2,5 jaar en doordat de behandelaar haar koste wat kost uit de rolstoel wilde krijgen, behandelde hij haar zonder dat wij de kosten konden betalen, na 5 maanden hard werken, kregen wij het voor mekaar, Isabelle kwam uit de rolstoel en kon weer lopen, buiten nog wel met de rollator, maar dit was een grote stap vooruit. Helaas drie maanden nadat Isabelle liep, overleed haar behandelaar en moest wij afscheid van hem nemen… In 2015 werd ten gevolge van het auto ongeluk werd ook haar schildklier verwijderd, dit heeft ook gevolgen voor haar immuunsysteem en haar energielevel.

Om een heel lang verhaal kort te maken, zij heeft héél veel stress gehad in de tijd dat zij moest herstellen, de werkgever, arbodiensten, letselschadezaak waren zenuwslopend en slokten al onze energie op terwijl Isabelle het juist nodig had om te herstellen.

Nu 6 jaar verder hebben wij de nieuwe situatie zo goed als mogelijk geaccepteerd, met soms hele zware dagen, als Isabelle iets leuks wil doen, dan moet zij altijd pijnstillers slikken, dan kan zij een paar uur even genieten maar daarna moet zij weer dagen bijtanken om maar niet terug te vallen. Isabelle heeft alles aangegrepen om te herstellen, maar heeft nog steeds heel veel restklachten teveel om haar leven verder op te kunnen pakken. Eind januari kregen wij via een kennis het verhaal te horen van Eva die met hetzelfde traumatisch hersenletsel, een behandeling heeft gevolgd in Amerika en een nieuw mens werd na die behandeling. Zij beschreef op LinkedIn hoe haar leven veranderde na de behandeling van haar traumatisch hersenletsel in Amerika, over hoe zij een nieuw mens werd nadat ze de behandeling had doorlopen bij CognitiveFX in Utah  - Lees hier het verhaal.

Toen was er hoop!

Vol verbijstering en herkenning lazen wij Eva haar verhaal, de behandeling zou voor Isabelle perfect aansluiten op de behandelingen die zij eerder heeft gedaan, deze behandeling is nog effectiever en de revalidatieperiode is een stuk korter. Het zou ongelofelijk zijn als Isabelle en wij als gezin, door deze behandeling haar leven weer terug zou krijgen, niet alleen voor haar, ook voor ons hele gezin. Geen pijnstillers meer slikken, geen hoofdpijn meer, niet altijd maar moe zijn, alles kunnen doen zonder te overbelasten, buiten kunnen lopen zonder rollator... Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar de resultaten liegen er niet om. Wij hebben het verhaal van Eva op ons in laten werken, maar zijn nu zover, wij gaan door. Isabelle kan het niet alleen doen en in Nederland zijn ze nog niet zover dat ze dit verder kunnen behandelen. Deze behandeling heeft een goed onderbouwd wetenschappelijk verhaal, de resultaten zijn verbluffend, wij zijn in contact met diverse Nederlanders die er de behandeling hebben ondergaan en zich een ander mens voelen. Wij zien het als een laatste kans om beter te worden, opgeven is geen optie!!

Help ons onze moeder/mijn vrouw terug te krijgen, zodat wij ons leven weer kunnen oppakken!!

 

De behandeling

CognitiveFX heeft een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode ontwikkeld die nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast. Inmiddels zijn er meer dan 1000 mensen genezen (99% resultaat).

Uitgangspunt van de behandeling bij CognitiveFX is een functionele cognitieve MRI scan (een FNCi), waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in je hersenen hyper- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. Op basis van de resultaten wordt de EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment gestart, waarbij de patiënt fysiek en cognitief wordt uitgedaagd, precies die hersengebieden aan het werk zet die het nodig hebben.

Wij hebben inmiddels de intake gehad met dokter Jaycie, van CognitiveFX en wij kunnen in  november 2019 twee weken naar Utah voor een intensieve behandeling van het  traumatisch hersenletsel. De behandeling duurt een week en kost, inclusief ticket, verblijf en na-traject kosten ongeveer €16.000 inmiddels is er al gedoneerd en hebben wij nog een bedrag van €13.000 nodig. Dat is heel veel geld, maar wij willen deze kans op een normaal leven niet aan ons voorbij laten gaan. Daarom hebben wij besloten deze crowdfunding op te zetten voor onze moeder/Isabelle. Wij hopen dat wij dit bedrag of een gedeelte ervan bij elkaar krijgen.

Wij willen na ruim 6 jaar heel graag moeder, Isabelle haar leven teruggeven…. Elke bijdrage is voor ons zoveel waard!!

Heel erg bedankt voor het lezen, doneren en/of delen van ons verhaal! Volg ons tijdens de revalidatie op de Facebookpagina, hersenletsel Isabelle

Wil je zien waar Isabelle vandaan komt en wat zei al bereikt heeft tot nu toe met revalideren, bekijk dan onderstaand filmpje!!

Lieve groet,

Paul, Tessa, Fay

Extra informatie: 
Alles over de behandeling bij Cognitive fx vind je hier: Cognitivefxusa.com
Benieuwd naar het verhaal van Alies, de tweede Nederlander die CognitiveFXbezocht: Ik ben er weer, nou ja bijna

Wij vinden het geweldig als je deze actie deelt via social media en/of je familie, kennissen en vrienden oproept om te doneren. Doneren kan ook anoniem. 

 

English version:

After 6 years of traumatic brain injury, chance of recovery from treatment in America!

On September 9, 2013, on the way to the office, our mother / Isabelle is hit from scratch, her and our lives changed in a second. Mama / Isabelle had a nice busy, social life, she was busy with the Nima A communication education and growing from sales employee to marketing and communication coordinator, this dream also fell apart, salsa dancing, ... Her / our life changed completely, Mama / Isabelle suddenly became a greenhouse plant with a traumatic brain injury, only had pain / headache, nystagmus, left-sided paralyzed, she could no longer do anything, became unfit for work. She no longer saw colleagues, thanks to the many support from friends and family, she continued to fight ... Our mother was no longer there for us, we had to take care of her while we were 9 and 12 years old ...

After half a year of vegetating, Mama / Isabelle also ended up in the wheelchair, she was paralyzed on the left, always in a lot of pain, rehabilitation also took a while, the waiting list at Heliomare (rehabilitation centre) was long….
Eventually, she rehabilitated by the so-called alternative circuit for the Netherlands, we were there when it was a major rehabilitation, but she made small steps forward, but because the counterparty did not want to pay the costs, we were forced to stop, which caused Isabelle to decline considerably went.
 
After more than 2.5 years and because the practitioner wanted to get her out of the wheelchair at all costs, he treated her without us being able to pay the costs, after 5 months of hard work, we got it done, Isabelle got out of the wheelchair and could walk again, outside with the walker, but this was a big step forward. Unfortunately three months after Isabelle walked, her practitioner died and we had to say goodbye to him ... In 2015, as a result of the car accident, her thyroid gland was also removed, this also has consequences for her immune system and her energy level.
 

To make a very long story short, she had a lot of stress in the time she had to recover, the employer, occupational health and safety services, and personal injury cases were nerve-racking and consumed all our energy while Isabelle needed it to recover.
 
Now, 6 years later, we have accepted the new situation as well as possible, with sometimes very tough days, if Isabelle wants to do something fun, she must always take painkillers, then she can enjoy a few hours but then she must refuel for days not to fall back. Isabelle has used everything to recover, but still has too many residual complaints too much to be able to continue her life. At the end of January we were told by an acquaintance the story of Eva who, with the same traumatic brain injury, followed a treatment in America and became a new person after that treatment. She described on LinkedIn how her life changed after treating her traumatic brain injury in America, about how she became a new person after completing treatment at CognitiveFX in Utah
 
Read the story here.
https://www.linkedin.com/pulse/over-hoop-na-hersenschudding-pcs-eva-krook/
 

Then there was hope!
 
Full of bewilderment and recognition, we read Eva's story, the treatment would fit perfectly with the treatments she had previously done for Isabelle, this treatment is even more effective and the rehabilitation period is a lot shorter. It would be incredible if our mother / Isabelle and we as a family would get her life back through this treatment, not only for her, but also for our entire family. No more painkillers, no more headaches, not always being tired, being able to do everything without being overloaded, being able to walk outside without a walker ... It sounds too good to be true, but the results don't lie. We have let the story of Eva affect us, but we are now ready to continue. Isabelle cannot do it alone and in the Netherlands they are not yet ready to deal with this. This treatment has a well-founded scientific story, the results are amazing, fits well with previous treatments, we are in contact with various Dutch people who have undergone treatment there and feel they are a different person. We see it as a last chance to get better, giving up is not an option !!
 

Help us get our mother / my wife back so that we can resume our lives !!
 
The treatment
 
CognitiveFX has developed a groundbreaking, innovative and unique treatment method that is not used in this way anywhere else in the world. More than 1000 people have since been healed (99% result).
 
The starting point for treatment with CognitiveFX is a functional cognitive MRI scan (an FNCi), in which it is precisely mapped which areas in your brain are hyper- and underactive and where the blood supply is not optimal. Based on the results, the EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment is started, in which the patient is challenged physically and cognitively, putting precisely the areas of the brain that need it into work.
 
We have now had the intake with doctor Jaycie from CognitiveFX and we can go to Utah for two weeks in November 2019 for intensive treatment of the traumatic brain injury. The treatment lasts a week and costs, including ticket, stay and after-trajectory, possible boost day, costs around € 16,000, donations have already been made and we still need an amount of € 13,000. That is a lot of money, but we do not want to let this opportunity for a normal life pass us by. That is why we have decided to set up this crowdfunding for our mother / Isabelle. We hope that we get this amount or part of it together.
 
After more than 6 years we would like to give our mother, Isabelle, her life back ... Every contribution is worth so much to us !!
 
Thank you very much for reading, donating and / or sharing our story!

Want to see where Isabelle is coming from, and what she already achieved so far, then watch the video below !!
 
With kind regards,
 
Paul, Tessa, Fay

 
Extra information:
You can find everything about Cognitive fx treatment here:
https://www.cognitivefxusa.com/
 
Curious about the story of Alies, the second Dutchman to visit CognitiveFX:
I'm back, well almost
https://www.linkedin.com/pulse/ik-ben-er-weer-nou-ja-bijna-alies-kool/
 
We think it is great if you share this promotion via social media and / or invite your family, acquaintances and friends to donate. You can also donate anonymously.
 
Do you have any questions? Do not hesitate and contact us: wypig@hotmail.com
 
 

Paul Gokke
18-11-2019

 

Op 4 november start EPIC treatment bij Cognitive FX, voor het uitgebreide verslag, ga naar de facebookpagine hersenletsel Isabelle.

Mijn loopfilmpje kun je bekijken op mijn youtube kanaal Isabelle Gokke

 

Blijf ons steunen, ik moet in Nederland nog verder revalideren, met name visuele revalidatie is nog erg belangrijk, dit zal nog de nodige kosten opleveren helaas!!


Paul Gokke
21-10-2019

Wat hebben wij genoten van ons benefietconcert, nogmaals bedankt aan iedereen die er bij was!! 


Paul Gokke
06-10-2019

Ons benefietconcert "Help Isabelle naar Amerika" gaat door op 20 oktober van 14 tot 18 uur bij Fase Fier in Bakkum!! (zie de flyer op facebook bij hersenletsel Isabelle)!!!

Kaarten verkrijgbaar: scan de QR code (zie hieronder) met de QR app of bij aanvang (contant)!

Het wordt een muzikale middag met diverse optredens van o.a. Hubert Ibi Ilario (carribean mix), Edouard onder begeleiding van de pianist Jeroen de Ruijter en een duet met Sabine, het concert wordt afgesloten met de coverband Soundbites.

Er zijn diverse hapjes, diverse activiteiten waar onder shiatzu stoelmassage, handgemaakte wenskaarten te koop, schminken voor de kleinsten, er worden haren ingevlochten... Kortom dit mag je niet missen!!

Met dank aan André Versteeg voor onze prachtige affiche en dank aan onze sponsoren/artiesten die deze benefietmiddag mogelijk maken!!

 


Paul Gokke
25-09-2019

Goed nieuws!!! Wij zijn uitgekozen als goede doel bij het Benefietconcert van "Peace Opus" genaamd "A million steps... Towards peace" op 12 oktober om 20 uur Ter Coulsterkerk in Heiloo (zie flyer op de facebookpagina hersenletsel Isabelle.

 

Later deze week info over ons eigen benefietconcert.

 

 

 


Paul Gokke
10-09-2019

09-09-2019

 

De kermisrun was een groot succes!!

Limmen rent voor Isabelle
ma 9 sep 2019,  
 
 
HEILOO - Honderden mensen hebben zich de afgelopen dagen het lot van Isabelle uit Limmen aangetrokken. Ze belandde in een rolstoel nadat ze werd aangereden. Door traumatisch hersenletsel veranderde ze in een kasplantje en kon niet meer voor haar kinderen zorgen.

Jarenlang vocht Isabelle tegen de pijn en door zware revalidatie met veel kosten voor eigen rekening kon ze steeds meer. Maar ze is nog geen dag pijnvrij en ze moet zware pijnstillers slikken als ze een paar uur wil genieten. Afgelopen zaterdag deden honderden mensen mee aan de Kermisrun in Limmen om geld voor haar in te zamelen, voor een medische behandeling die niet vergoed wordt door de verzekering. De deelnemers moesten door koud slootwater en schuim rennen en over allerlei obstakels klimmen. Isabelles dochter Fay ging voor het maximaal aantal rondjes, omdat een leraar had gezegd dat hij een tientje extra doneert als ze het haalt. Ze haalde het. Voor de familie is het extra spannend of de dure behandeling in Amerika kan doorgaan. In Nederland wordt deze noodzakelijke behandeling helaas niet aangeboden, terwijl het in haar geval de enige optie is.

'Ik ben echt dankbaar voor alle lieve berichtjes en donaties de afgelopen tijd,' zegt Isabelle. 'Voor mij was het een grote klap dat ik van de ene op de andere dag niets meer kon: niet meer werken, niet meer dansen en zelfs simpel huishoudelijk werk was al te veel gevraagd. Zo'n auto-ongeluk kan iedereen overkomen. Ik ben best een doorzetter en ik heb jarenlang op eigen kracht gevochten, maar op een gegeven moment ontdek je dat je zonder een geschikte behandeling niet verder komt.' De Kermisrun in Limmen volgde ze vanuit haar rolstoel: 'Echt onwijs hoe de deelnemers al die hindernissen trotseerden. Als het allemaal goedkomt met de behandeling, kan ik misschien volgend jaar een stukje mee rennen.'

Doneren voor Isabelle kan nog steeds via de site, "help Isabelle naar Amerika": https://www.doneeractie.nl/help-mijn-vrouw-onze-moeder-naar-amerika/-37384


Paul Gokke
01-09-2019

Aangezien er steeds meer vraag is van mensen of zij ons kunnen volgen tijdens de behandeling in Amerika, hebben wij een aparte facebook pagina gemaakt nl hersenletsel Isabelle. Deel dit ook met vrienden, familie of collega's


Paul Gokke
01-09-2019

Zaterdag 7 september a.s. zijn wij het goede doel bij de kermisrun in Limmen, wil je nog meedoen doe dat dan snel op www.kermisrun.nl of kom Paul en Fay aanmoedigen in Limmen!!


 

Laat een reactie achter

122 donaties
€ 3.640,00
Doel: € 8.000,00
45%

Deze actie is gesloten.