Help de vrouwen en kinderen uit Ukraine

Help de vrouwen en kinderen uit Ukraine | Geld inzamelen
 
 

Help de vrouwen en kinderen uit Oekraïne .

Er is veel aan de hand . Veel pijn , verdriet , angst , boosheid en vechtlust in het land Oekraïne .Er is veel meer nodig dan gedaan wordt . Veel instanties vrijwilligers goede doelen werken hard mee . Iedereen helpt maar het is nog lang niet genoeg . Er vluchten dagelijks duizenden mensen . Gezinnen jongeren , alleenstaande , ouders met kinderen , oma’s , opa’s … Waar moet je naar toe ? Waar ben ik veilig ? Waar zijn mijn kinderen veilig ? Wat gebeurd met me ouders ?  Dit is een gevoel die veel van ons niet kunnen geloven maar het is toch zo . Dit is de realiteit nu in de wereld het zijn mensen net als wij.  Ze zijn alles kwijt en nu ?

Wie zijn wij ?

Wij zijn gewoon simpele mensen , net als iedereen . We kunnen niet stil zitten en we vinden het nodig om hulp te bieden . Het begin is aan de Pools – Oekraïens grens voor ons . Wij zijn daar dagelijks in de buurt en we zien alles wat er gebeurd en wat er ontbreekt qua hulp . Wij zien ook en horen om ons heen wat voor gebruikt van de situatie wordt gemaakt door mensen die geen goede bedoelingen hebben . Dat is een van de reden dat wij alles bij houden en registreren . Dat doen we puur voor veiligheid van mensen die we helpen . We houden bij van waar naar waar en met hulp van wie mensen worden geholpen . We zorgen ervoor dat we alleen mensen laten mee rijden en slapen op plekken die 100% veilig zijn . Wij kunnen mee helpen met de route van A naar B vanuit grens overgang in Polen ( of andere locatie in overleg ) met een veilige en respectvolle reis . We hebben tot nu toe route van Polen – Duitsland – Nederland – Engeland georganiseerd (tot Hoek van Holland Stena line) mits de juiste documentatie voor de toegang in Engeland aanwezig is .

Wat kunnen jullie doen ?

We werken met veel vrijwilligers die in hun eigen privé tijd en met eigen vermogen mensen uit nood helpen . We hebben simpelweg geld nodig . Geld voor benzine , geld voor eten en drinken , geld voor slaapplek en kleren . Tijdens de lange reis komt de grote gele M langs en dat zien de kinderen ook . Wij stoppen daar zodat ze even op de glijbaan kunnen en dat ze “gelukkige” maaltijd kunnen hebben en pauze nemen van alles .  Dat is maar een top van de ijsberg aan kosten die we dagelijks dragen .  Er zijn veel inzamel acties . Er zijn veel mensen die kleren doneren , er zijn veel instanties al die hulp bieden . Het is en het wordt nooit te veel . Elke cent telt en elke euro is voor die mensen nu een redding . Naast het financieel kant hebben we ook jullie hulp nodig met het slaapplek voor onderweg of benzine . We kunnen veel , maar hoe meer mensen bij springen hoe beter . Rij je dagelijks van punt A naar B ? Kan je misschien iemand met je meenemen die die paar kilometers mee rijd ? Heb je een dagje vrij in de week en wil je chauffeur zijn? Heb je misschien een lege kamer omdat je kinderen zijn gaan studeren of een vakantie woning die leeg staat ? Misschien heb je zelf een woning vrij staan omdat je net gaat samenwonen en kan je nog een maand of twee de huur betalen ? Misschien ken je iemand die eenzaam is en kan gezelschap van een gezin in nood gebruiken ? Win win situatie ? Ben je bereid om met ons mee te doen of kan je andere hulp aanbieden die misschien voor iemand veel meer betekend dat je denkt neem contact met ons . We gaan ons uiterste best doen om je hulp te gebruiken daar waar die nodig is .

 

Hieronder versie in het engels , pools en deutsch :

 

Help the women and children from Ukraine .

 

There 's a lot going on . Much pain , sadness , fear , anger and fighting spirit in Ukraine. There is much more needed than is done. Many organizations of volunteer charities work hard together . Everyone helps but it is still far from enough. Thousands of people flee every day. Families , young people , single , parents with children , grandmas, grandpas… Where should you go? Where are am I safe? Where are my children safe? What happened to my parents? This is a feeling that many of us can not believe but it is so. This is the reality now in the world it’s people like us. They lost everything, now what?

 

Who are we ?

 

We are just simple people , just like everyone else . We can't sit still and we find it needed to provide assistance. The beginning is at the Polish-Ukrainian border for us. We are there daily nearby and we see everything that happens and what is missing in terms of help . We also see and hear around us  that there are poeplein this situation whit bad intentionstoo women and children there are poeple whit no good what use is made of the situation by people who do not have good  intentions. That is one of the reasons that we keep track of and register everything. Let's do that purely for the safety of the people we help ,: We keep track of where to where and with the help of who help people. We make sure we only let people drive and sleep with us in places that are 100% safe. We can help with the route from A to B from the border transition in Poland (or other location in consultation) with a safe and respectful journey. we have until so far route from Poland – Germany – Netherlands – England organized (to Hook of Holland Stena line) provided that the appropriate documentation for access in England is available .

 

What can you do?

 

We work with many volunteers who help people in their own private time and with their own resources help out . We simply need money. Money for petrol, money for food and drink, money for

place to sleep and clothes. During the long journey the big yellow M passes by and the children see it too. We stop there so they can go on the slide and have a “happy” meal and take a break from everything . That's just the tip of the iceberg of costs we incur on a daily basis. There are many collection campaigns . There are many people who donate clothes, there are many agencies all that help offer . It is and it never gets too much. Every cent counts and every euro is now a value for those people rescue . In addition to the financial side, we also need your help with the sleeping place for the road or gasoline. We can do a lot , but the more people who jump in the better . Do you drive from point A to B ? Can you perhaps bring someone with you who will drive those few kilometers? Do you have a day off during the week and do you want to be a driver? Do you have an empty room because your children went to study or a holiday home that is empty? Maybe you have a house of your own because you are just moving in together and can you still pay the rent for another month or two? maybe you know someone who is lonely and could use the company of a family in need ? Win win situation ? Are you willing to join us or can you offer other help that might help someone a lot more means you think contact us . We will do our very best to help you use it where it is needed .

 

Ukraina Cię potrzebuje !

 

Tam się tak dużo dzieje . Jest tyle bólu , smutku , złości i bezsilności . To wszystko jest obok nas . Ukraina . Wszyscy starają się pomóc ale wciąż brakuje rąk . Pomagają wolontariusze , pomagają ludzie dobrego serca . Każdy dodaje od siebie cegiełkę . Każdego dnia uciekają tysiące ludzi . Rozdzielone rodziny , samotne matki z dziećmi , starsze osoby – kogoś babcie , dziadkowie , ciocie i wujkowie . Dzieci z domów dziecka jak i osoby chore . Dokąd uciekać ? Gdzie będą bezpieczni ? Czy daleka rodzina z którą nie mieli tyle czasu kontaktu nagle przyjmie ich pod swój dach ? Czy znajdą gdzieś chociaż odrobine normalności ? Co się stanie z tymi co zostali ? Co będzie z tymi którzy nie mieli siły uciekać z ich kraju ? Rozdziera się serce . Emocje które targają nami są nie do opisania więc co możemy zrobić ? Ci ludzie stracili już wszystko .

 

Kim jesteśmy ?

 

Jesteśmy normalnymi ludźmi . Takimi jak wy . Przy całym tym cierpieniu które zauważamy wokoło nas nie jesteśmy w stanie usiedzieć w miejscu . Dla nas początkiem chęci pomocy jest granica Polsko-Ukraińska . Znajdujemy się w jej okolicach i codziennie zauważamy czego konkretnie potrzeba . Widzimy równierz ,że sytuacja tam jest po prostu coraz bardziej niebezpieczna . Głównym problemem teraz jest strach . Kobiety – szczególnie te samotne boją się . Są nieufne . Wojna pokazała ,że bestialstwo wychodzi w ludziach szczególnie wtedy gdy jest zbyt dużo bezbronnych . Dlatego rejestrujemy wszystkie ważne informacje . Zapisujemy kto i skąd jechał gdzie i do kogo . Robimy zdjęcia tablic rejestracyjnych oraz dokumentów ludzi którzy pomagają . Wszystko 100% za zgodą osób i bezpieczne . Pomagamy w transporcie osób z puktu A do punktu B ( z granicy jak i z innych okolic Polski -zależy od konieczności) . Pomagamy na trasie Polska-Niemcy-Holandia-Anglia . Współpracujemy z linią Stena line z Hoek van Holland . Jedyne czego wymagamy to kompletu dokumentów na pozwolenie na wjazd do Anglii .

 

Jak możecie pomóc nam pomagać ?

 

Wspólpracujemy z wieloma wolontariuszami na terenie 4 krajów . Ci ludzie dają z siebie całe serce i każdą wolną chwile . Problem polega na tym , że niestety wszystko kosztuje pieniądze.Potrzebujemy pieniędzy na benzyne , na jedzenie oraz napoje na droge . Pieniądze na hotel po drodze dla tych którzy są zbyt zmęczeni by prowadzić oraz na ubrania dla tych którzy stoją przed nami tak jak uciekli ze swoich domów . Gdy podczas jazdy mijamy wielką żółtą litere M a w samochodzie mamy malucha któremu aż się oczy błyszczą nie odmawiamy . Stajemy i dajemy mu czas na bycie dzieckiem . Przerwa od smutku i strachu , przerwa od bycia pocieszeniem dla mamy bo nie ma z nami taty . To jest tylko skrawek kosztów jakie codziennie ponosimy . Zbiórki są wszędzie wokoło nas . Ludzie zbierają ubrania , długo terminową żywność , środki czystości i chemię . Im jest nas więcej – tym lepiej . Oprócz pomocy finansowej potrzebujemy cały czas wolontariuszy . Może masz wolny pokój w mieszkaniu ? Twoje dzieci wyjechały na studia i samotność Ci doskwiera ? Może posiadasz mieszkanie do wynajęcia ? Albo masz domek całosezonowy na działce i możesz jej użyczyć na jakiś okres czasu ? Może jeździsz codziennie tą samą trasą i akurat Ty będziesz odpowiednią osobą która będzie w stanie przewieźć chociażby te pare kilometrów zmęczoną rodzine do tymczasowego domu . Chcesz nam pomóc ale nie wiesz jak ? Śmiało , odezwij się . Napisz email , sms , zadzwoń . Postaramy się wykorzystać twoje chęci pomocy w bezpieczny sposób . 

 

Helfen Sie den Frauen und Kindern aus der Ukraine.

 

Es ist viel los . Viel Schmerz, Traurigkeit, Angst, Wut und Kampfgeist im Land Ukraine, es wird viel mehr gebraucht als getan. Viele Organisationen ehrenamtlicher Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten hart zusammen. Alle helfen mit, aber es ist noch lange nicht genug. Tausende Menschen fliehen jeden Tag. Familien von Jugendlichen, Alleinstehende, Eltern mit Kindern, Großmütter, Großväter ... Wohin soll es gehen? Wo bin ich sicher? Wo sind meine Kinder sicher? Was ist mit meinen Eltern passiert? Dies ist ein Gefühl, das viele von uns nicht glauben können, aber es ist wahr. Das ist im Moment die Realität in der Welt, es sind Menschen wie wir. Sie haben alles verloren, was nun?

 

Wer sind wir ?

 

Wir sind nur einfache Menschen, genau wie alle anderen auch. Wir können nicht stillsitzen und halten es für notwendig, Hilfe anzubieten. Der Anfang ist für uns an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wir sind jeden Tag dort und sehen alles, was passiert und was an Hilfe fehlt. Wir sehen und hören auch um uns herum, wie die Situation von Menschen ausgenutzt wird, die keine guten Absichten haben. Das ist einer der Gründe, warum wir alles verfolgen und registrieren. Wir tun dies ausschließlich zur Sicherheit der Menschen, denen wir helfen. Wir behalten den Überblick darüber, wohin und mit wem Menschen geholfen wird. Wir stellen sicher, dass wir Menschen nur an Orten fahren und schlafen lassen, die zu 100 % sicher sind. Wir können bei der Route von A nach B vom Grenzübergang in Polen (oder einem anderen Ort nach Absprache) mit einer sicheren und respektvollen Reise helfen. Bisher haben wir Routen von Polen – Deutschland – Niederlande – England (nach Hoek van Holland Stena line) organisiert, sofern die korrekten Unterlagen für den Zugang in England vorliegen.

 

Was kannst du tun?

 

Wir arbeiten mit vielen Ehrenamtlichen zusammen, die in ihrer Freizeit und mit eigenen Mitteln Menschen in Not helfen. Wir brauchen einfach Geld. Geld für Benzin, Geld für Essen und Trinken, Geld für Schlafplatz und Kleidung. Während der langen Fahrt fährt das große gelbe M vorbei und die Kinder sehen es auch. Wir halten dort an, damit sie auf die Rutsche gehen und eine „fröhliche“ Mahlzeit haben und eine Pause von allem machen können. Das ist nur die Spitze des Eisbergs der Kosten, die uns täglich entstehen. Es gibt viele Sammelaktionen. Es gibt viele Menschen, die Kleider spenden, es gibt viele Organisationen, die bereits Hilfe anbieten. Es ist und es wird nie zu viel. Jeder Cent zählt und jeder Euro ist jetzt eine Rettung für diese Menschen. Neben der finanziellen Seite brauchen wir auch eure Hilfe beim Schlafplatz für unterwegs oder Benzin. Wir können viel tun, aber je mehr Leute mitmachen, desto besser. Fahren Sie täglich von A nach B? Kannst du vielleicht jemanden mitbringen, der diese paar Kilometer fährt? Hast du unter der Woche frei und möchtest Fahrer werden? Haben Sie vielleicht ein leeres Zimmer, weil Ihre Kinder studiert haben, oder ein leerstehendes Ferienhaus? Vielleicht haben Sie ein Haus frei, weil Sie gerade zusammenziehen und die Miete noch ein, zwei Monate bezahlen können? Vielleicht kennen Sie jemanden, der einsam ist und die Gesellschaft einer Familie in Not gut gebrauchen könnte? Win-Win-Situation? Sind Sie bereit, sich uns anzuschließen, oder können Sie andere Hilfe anbieten, die jemandem viel mehr bedeuten könnte, als Sie denken, dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Hilfe dort einzusetzen, wo sie benötigt wird.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 100.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.