Help de ouders van onze schoonzoon | Geld inzamelen
 
 

Help de ouders van onze schoonzoon

Wie wil ons steunen met de ouders, broers en zus van onze schoonzoon ?

[ English version below ]

Wij kunnen niet langer aanzien hoeveel verdriet en machteloosheid onze schoonzoon heeft over zijn familie. Daarom hebben we besloten om een actie op te zetten zodat hij wat meer rust en vertrouwen krijgt in de toekomst voor zijn familie. Zodat hij zich kan focussen op zijn studie en leven hier in Nederland met onze dochter.

 

Onze schoonzoon

Onze schoonzoon moest in 2012 vluchten vanuit Pakistan, en heeft alles en iedereen achter moeten laten. Het gezin van onze schoonzoon is Christen, wat in Pakistan niet is geaccepteerd. Pakistan is een Islamitisch land.

Doordat zijn vader zeer actief was voor het geloof, en ook onze schoonzoon zonder kwade bedoelingen het geloof aan het verkondigen was, kregen ze problemen.

Onze schoonzoon is ontvoerd, wat zeer traumatisch voor hem is geweest. Na veel losgeld te hebben betaald is hij vrij gelaten. Ook moest hij zich bekeren tot de Islam, anders werd hij gedood.

Om verder leed te voorkomen, hebben zijn ouders hem daarna naar Nederland gestuurd. En dan kom je alleen aan in een vreemd land. Daar is hij geholpen en met hem gaat het ondertussen redelijk goed. Hij gaat naar school en probeert wat geld te verdienen, maar hij mist zijn familie.

 

Zijn familie

Maar met de rest die achterbleef in Pakistan ging het steeds slechter. Zijn vader werd opgejaagd. Zijn zusje is 2 keer ontvoerd, wat ook voor haar en de rest van het gezin zeer traumatisch is geweest. De ouders hebben ook daarvoor weer veel losgeld moeten betalen. Dit gezin had voorheen voldoende geld, maar ondertussen hadden ze bijna niks meer. Omdat ze vreesden voor hun leven, zijn ze uiteindelijk gevlucht naar Maleisië en hebben alles achtergelaten wat ze hadden. Ze waren liever naar Nederland gegaan, naar hun zoon, maar dat was financieel niet meer haalbaar.

 

Blijvend onveilig

Maar ook in Maleisië zijn ze als vluchteling en christenen niet veilig. Er worden vaak razzia’s gehouden. Het is daar erg corrupt, waardoor ze vaak geld moeten betalen om niet in de problemen te komen.

Ze zijn door de UNHCR als vluchteling aangemerkt, maar Maleisië neemt geen vluchtelingen op, je moet voor jezelf zorgen en je mag niet werken zonder vergunning. Een werkvergunning moet je daar kopen.

Ze zijn al lang aan het sparen voor een werkvergunning zodat ze legaal kunnen werken, maar elke keer gebeurt er weer iets zodat ze weer geen geld hebben.

Ze hebben net genoeg geld en soms net niet om van te leven. Regelmatig sturen wij wat geld om ze te helpen, maar dat is lang niet genoeg.

 

Hulp nodig!

Wij kunnen het niet alleen. Het zou daarom fantastisch zijn als we door deze actie geld bij elkaar kunnen krijgen zodat ze een werkvergunning kunnen kopen.

Met die werkvergunning kunnen ze zelf meer inkomsten krijgen zodat ze weer een zelfstandig leven kunnen opbouwen en voor zichzelf kunnen zorgen. Hiermee kunnen ze in Maleisië legaal aan het werk.

Op dit moment hebben 1 broer en 1 zus een werkvergunning.  Eén broer heeft nog ongeveer 1.000 Euro nodig en de ouders hebben nog ongeveer 6.000 Euro nodig voor de werkvergunningen. 

Wij willen op deze manier de familie van onze schoonzoon helpen, zodat onze schoonzoon en dochter minder stress hebben over deze hele moeilijke situatie. Zelf dragen ze bij wat ze kunnen, maar dat is helaas niet genoeg. Wij vragen iedereen om ook een steentje bij te dragen.

 

Helpen?

Graag! Alle giften zijn van harte welkom! 

En a.u.b. deel dit bericht!

 

 

English Version

Please help the parents of our son-in-law

Who wants to support us with the parents, brothers and sister of our son-in-law?

We can no longer see how much grief and powerlessness our son-in-law feels about his family. That’s why we decided to set up an collection action so that he can get more peace and confidence in the future for his family. So that he can focus on his studies and live here in the Netherlands with our daughter.

Our son-in-law

Our son-in-law had to flee from Pakistan in 2012, and had to leave everything and everyone. The family of our son-in-law are Christians, which have not been accepted in Islamic Pakistan.

Because his father was very active for the church and our son-in-law was also proclaiming faith without evil intentions, they got into trouble.

Our son-in-law has been kidnapped, which has been very traumatic to him. After having paid a lot of ransom, he was released. He also had to convert to Islam, otherwise he would be killed.

To prevent further suffering, his parents sent him to the Netherlands, where he arrived in a foreign country. He was helped there and he is going well under de giving circumstances. He is  going to school and tries to earn some money, but he misses his family very much.

 

His family

But with the rest of the family, that remained in Pakistan, things were getting worse. His father was being hunted. His sister has been abducted twice, which has also been very traumatic for her and the rest of the family. Again the parents had  had to pay a lot of ransom. The family used to have enough money, but in the meantime almost all of it was lost due to these ransom payments. Because they feared for their lives, they finally fled to Malaysia and left everything they had. They would have preferred to go to the Netherlands, to their son, but that was not financially feasible.

 

Permanently unsafe

But also in Malaysia they are not safe as refugees and Christians. Often there are raids. It is very corrupt there, so they often have to pay money to avoid getting into trouble.

They have been designated as refugees by the UNHCR, but Malaysia does not accept refugees. You have to take care of yourself and you are not allowed to work without a permit. You have to purchase a work permit.

They have been saving money for a work permit for a long time so that they can work legally, but every time something is happening so they have to spend a lot of the money they just saved.

They have just enough money and sometimes just not to live on. We regularly send some money to help them, but that is not enough.

 

Need help!

We can’t do it alone. It would therefore be fantastic if we could get raise some money with help of you so that they can buy a work permit. With this work permit they can get a better income themselves and they can build up an independent life and take care of themselves. This allows them to work legally in Malaysia.

At this moment, 1 brother and 1 sister have a work permit. One brother still needs around 1,000 Euro and the parents still need around 6,000 Euro for the work permits.

In this way we want to help the family of our son-in-law, so that our son-in-law and daughter have less stress about this very difficult situation. They try do what they can, but unfortunately that is not enough. We kindly ask everyone to contribute too.

 

Help out?

Gladly! All donations are welcome!

And please share this post!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

4 donaties
€ 60,00
Doel: € 8.000,00
0%