Help Anke haar leven terug te krijgen | Geld inzamelen
 
 

Help Anke haar leven terug te krijgen

Steun Anke voor een hersenletsel behandeling.

*English follows Dutch* 

 

Binnenkort begint Anke aan een baanbrekende behandeling voor hersenletsel in Amerika. Deze behandeling brengt volgens de patiënten zelf een gemiddelde vooruitgang van 78 procent. Deze behandeling lijkt de laatste optie voor Anke om haar leven terug te krijgen. Ik gun mijn grote zus deze behandeling, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! De kosten voor deze veelbelovende behandeling zijn 15.000 euro (inclusief reis en verblijf). Een hoop geld, maar dit valt in het niet bij de kans op een normaal leven voor mijn zus. Anke zal daarna zelf nog de nodige kosten hebben aan haar nazorg die onvergoed is. Met een kleine bijdrage help je ons dus al enorm. Ik hoop dat jullie de tijd willen nemen om Ankes verhaal te lezen en te delen.  

Het verhaal van Anke

Op 26 december 2017 veranderde mijn zus Anke in één klap van hulpverlener in patiënte. Na de kerstdagen gewerkt te hebben, ging ze doen wat ze het liefste doet: een avondje dansen met haar vrienden. Tijdens deze avond raakte ze in botsing met een onbekende en kreeg ze per ongeluk een stoot tegen de zijkant van haar hoofd. Levenslustig als ze was beet ze op haar tanden, bleef ze dansen en maakte ze de avond af. Echter heeft ze achteraf gezien de rest van deze avond niet bewust meegemaakt.

Na deze noodlottige avond bleef Anke proberen dagelijkse dingetjes te doen, zonder door te hebben hoeveel er was veranderd. Ze werd fysiek steeds zieker, had veel pijn en was oververmoeid. Simpele dingen zoals koken of een gesprek voeren lukten haar niet meer. Automatische handelingen gingen niet meer automatisch. Ze kon niet meer tegen licht en geluid en was in de war en emotioneel. Drie weken na deze avond zou ze met mij (haar zusje) de reis gaan maken die ze altijd heeft willen maken, backpacken in Vietnam. Pas toen deze reis voor de deur stond, drong het tot haar door dat ze echt niet meer verder kon. De avond voor haar vertrek heeft ze deze reis tot haar grote spijt dan ook moeten afzeggen.

Na een bezoek aan de huisarts bleek er sprake te zijn van een hersenschudding. Anke moest rust houden om te herstellen. Zelf wist ze al lang dat er meer aan de hand was, het was immers onderdeel van haar werk om klachten te herkennen. Maar juist vanwege haar nieuwe beperking kon ze dit zelf niet goed aangeven. Na een jaar rust houden en zoeken naar de juiste manier om te herstellen, kwam ze eindelijk in een revalidatietraject terecht. Hier heeft ze wel vooruitgang geboekt, maar ze is nog lang niet waar ze kan en wil zijn.

Haar dagelijks leven is ontzettend vermoeiend voor haar geworden, ze heeft veel rust nodig en ‘s middags slaapt ze. Niet meer alle prikkels worden goed gefilterd of verwerkt. Van drukte wordt ze fysiek ziek. Daarnaast is ze langzamer, heeft ze veel geheugen- en concentratieproblemen, en is ze afhankelijk van anderen om zich te laten vervoeren. Werken, sporten en uitgaan met vrienden zitten er nog lang niet in. Ook voor haar partner staat het leven en de toekomst op zijn kop.
In Nederland is haar verteld dat ze blijvend hersenletsel lijkt te hebben en ze deze nieuwe levensstijl moet accepteren. Dit is echter niks voor de levenslustige Anke die net 33 is geworden en misschien nog wel aan kinderen wil beginnen. En nu?

Een nieuwe toekomst

Vanaf het moment dat Anke haar eigen klachten herkende heeft zij altijd hoop gehad op herstel en is zij blijven zoeken naar mogelijkheden om haar leven terug te winnen. Al in het begin van haar behandeling in Nederland had Anke het over een vooruitstrevende nieuwe behandelmethode in Amerika. Hoewel dit mij onderhuids hoop gaf, leek het mijn zus en mijzelf beter om eerst alle opties in Nederland te bekijken en af te ronden, wie weet zou ze wel herstellen. Nu bijna twee jaar verder lijkt het toch de enige kans op herstel te zijn voor Anke. Binnenkort zal Anke dan ook beginnen aan haar behandeling die haar hopelijk haar leven terug zal geven.

De behandeling

De behandeling waar Anke aan zal beginnen heet CognitiveFX, gelokaliseerd in Utah. CognitiveFX heeft een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode ontwikkeld die nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast, maar die tot nu toe al meer dan 1000 mensen met traumatisch hersenletsel hielp. De behandeling duurt slechts een week, eventueel gevolgd door boosterdagen, waarna thuis het trainen verder voortgezet wordt.

Uitgangspunt van de behandeling bij CognitiveFX is een functionele cognitieve MRI scan (een fNCI), waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in de hersenen over- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. Op basis van de resultaten wordt de EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment gestart, waarbij de patiënt fysiek en cognitief wordt uitgedaagd en precies die hersengebieden aan het werk worden gezet die het nodig hebben.

Waarom doneren?

 • Omdat wij onze zus, vriendin en partner weer vol in het leven willen zien staan.
 • Omdat Anke een doorzetter is die altijd voor iedereen klaarstaat.
 • Omdat Anke in haar werk altijd mensen heeft geholpen de juiste zorg te krijgen, maar ze na die klap op 26 december aan haar lot werd overgelaten.
 • Omdat Anke deze ervaring wil gebruiken om anderen nog beter te begrijpen en betere zorg te kunnen bieden aan haar cliënten.
 • Om Anke de kans te geven om kinderen te krijgen.
 • Omdat we niet willen opgeven.
 • Omdat de statistieken ontzettend veelbelovend zijn.
 • Omdat de kliniek onderbouwde resultaten laat zien met een gemiddelde vooruitgang van 78 procent.
 • Omdat we contact hebben met meerdere andere Nederlanders die zich na de behandeling weer een volledig mens voelen.
 • Omdat alles wat Anke hiermee wint pure winst is.
 • Omdat we niet willen denken ‘wat als ze nou naar Amerika was gegaan’.
 • Omdat we Anke vanuit de bodem van ons hart haar leven terug gunnen.

Wat hoopt Anke terug te winnen?

 • Een volwaardige partner zijn.
 • Klaarstaan voor familie en vrienden.
 • Haar werk als sociotherapeut in de GGZ oppakken.
 • Fietsen en autorijden.
 • Muziek luisteren.
 • Tv kijken.
 • Een biertje kunnen drinken.
 • Lekker naar een feestje gaan.
 • Naar de sportschool gaan.
 • Aanmoedigen in het voetbalstadion.
 • Met haar zusje de gemiste vakantie inhalen.
 • De mogelijkheid om kinderen te krijgen.
 • En nog veel meer!

Waar gaat het geld heen?

Donaties worden gebruikt voor de behandeling, de reis en het verblijf vlakbij de kliniek. In het kort ziet het kostenplaatje er ong. als volgt uit:
- Behandeling 9.000 tot 11.500 euro (afhankelijk van aanvullende therapieën). 
- Vlucht 1.500 euro (voor twee personen, Anke kan nog niet alleen gaan).
- Verblijf voor drie weken 2.500 euro (vanwege de jetlag zal Anke langer in Amerika verblijven dan de duur van haar behandeling).
- Een auto huren 1.000 euro.

Verdere informatie

Meer informatie over de CognitiveFX behandeling is te vinden op CognitiveFX.

De behandeling is aan bod gekomen tijdens een aflevering van Jinek op 7 augustus. Twee patiënten die de behandeling hebben ondergaan vertellen hun ervaringen en een neurowetenschapper geeft zijn mening over de behandeling. Zie Jinek-CognitiveFX.

Op stichtinghersenschudding.nl zijn reacties op de behandeling te vinden van verschillende deskundigen. Ook staan hier ervaringsverhalen op van patiënten die de behandeling ondergaan hebben.

Het is ook mogelijk direct te doneren, neem hiervoor contact op per email.

Voor verdere vragen over Ankes verhaal of de actie kunnen jullie contact opnemen via a.van.loo@hotmail.com.

________________

*English* 

 

In 2020 Anke will start a groundbreaking treatment for brain injury in America. This treatment will bring an average improvement of 78 percent according to treated patients. The treatment seems to be the last option for Anke to get her life back. I wish for my sister to get this treatment, and therefore we need your help! The costs for this promising treatment are 15.000 Euros (including trip and stay). A lot of money, but this fades into nothing in comparison to a normal life for my sister. With a small contribution you are already helping us a lot. I hope that you want to take the time to read Anke’s story and share it.

Anke’s story

On December 26th 2017 my sister changed from caregiver to patient in one blow. After working over Christmas, she did what she loves to do the most: dance the night away with her friends. During this night she got into a collision with a stranger and she accidentally got hit on the side of her head. Full of life as she was she grit her teeth, kept dancing and finished the night. However looking back, she did not consciously experience the rest of this night.

After this unfortunate night Anke kept trying to do regular daily things, without noticing how much had changed. Physically she became more and more sick, she had a lot of pain and was overtired. She could no longer do things such as cooking or holding a conversation. Automatic actions did not go automatically anymore. She could no longer stand light and noise and was confused and emotional. Three weeks after this night she had planned to go make the trip she has always wanted to make with me, backpacking through Vietnam. Only moments before the trip she realized that she could no longer keep going. The night before her departure she sadly had to cancel the trip.

After a visit to the doctor a concussion was diagnosed. Anke had to rest to recover. She already knew that more was going on, since it is part of her job to recognize symptoms. But especially  because of her new handicap she could not tell this herself. After a year of rest and looking for the right way to recover, she finally entered a revalidation program. Here she made some process, but she still has a very long way to go.

Her daily life has become extremely exhausting for her, she needs a lot of rest and in the afternoon she sleeps. Not all stimuli are being filtered or processed properly. Crowds and fuss make her physically ill. Besides this she is more slow, has memory and concentration problems, and she depends on other people for transport. Working, playing sports and going out with friends are not even remotely realistic yet. Also for her partner life and their future are up in the air.
In the Netherlands Anke has been told that is seems like she has permanent brain damage and that she will have to accept this new lifestyle. This is however not an option for the 33 years old girl that might still want to have children. Now what?

A new future

From the moment Anke recognized her symptoms she has had hope for recovery and she kept searching for possibilities to win her life back. Already at the start of her treatment in the Netherlands Anke talked about a progressive new treatment method in America. Even though this secretly gave me some hope, it seemed best to first finish all the options in the Netherlands, who knows, she might recover. Now almost two years down the line it seems like to only chance to recovery for Anke. Soon she will therefore start her treatment that will hopefully giver her life back.

The treatment

The treatment that Anke will to is called CognitiveFX, localized in Utah. CognitiveFX developed a groundbreaking, innovative and unique treatment method that is applied nowhere else in the world, but that has already helped over a 1000 people with traumatic brain injury. The treatment is only one week, possibly followed by booster-days, after which the exercises will be continued at home.

Starting point for the treatment of CognitiveFX is a functional cognitive MRI scan (a fNCI), where the areas of the brain are mapped out that are over- and underactive and where the blood flow is not optimal. Based on these results the EPIC (Enhanced Performance in Cognition) treatment will be started, in which the patient will be challenged physically and cognitively, to train exactly those areas of the brain that need it.

Why donate?

 • Because we want to see our sister, friend and partner enjoy life again.
 • Because Anke is a go-getter that is always there for others.
 • Because Anke has always helped other people get the care they need in her work, but after the blow on the 26th of December was left to fend for herself.
 • Because Anke wants to use this experience to understand others better and offer better care to her clients.
 • To give Anke the chance to have children.
 • Because we don’t want to give up.
 • Because the statistics look very promising.
 • Because the clinic shows substantiated results with an average improvement of 78 percent.
 • Because we are in touch with multiple other Dutch people that feel like a complete human being again after the treatment.
 • Because everything that Anke will gain is pure profit.
 • Because we don’t want to think ‘What if she did go to America’.
 • Because from the bottom of our heart we wish Anke can have her life back.

What does Anke hope to win back?

 • To be a full partner.
 • To be there for family and friends.
 • Pick up her job as a socio therapist in the mental health care.
 • Riding the bicycle and driving the car.
 • Listening to music.
 • Watching tv.
 • Be able to have a beer.
 • To go to a party.
 • Go to the gym.
 • Supporting in the football stadium.
 • Catch up on the missed holiday with her sister.
 • The opportunity to have children.
 • And lots more!

Where will the money go?

Donations will only be used for the treatment, the trip and the stay close to the clinic. A short overview of the costs:
Treatment 9.000 to 11.500 Euros (depending on additional therapies). 
Flight 1.500 Euros (for two people, Anke can not yet go by herself).
Stay for three weeks 2.500 Euros (because of the jetlag Anke will be in America longer than the length of the treatment).
Car rent 1.000 Euros.

Further information

More information about the CognitiveFX treatment can be found on CognitiveFX.com.

For questions about Anke’s story and her experiences you can contact Anke via a.van.loo@hotmail.com.
It is also possible to donate directly, please send us an email for our bank account information. 

Els van Loo
09-03-2020

Lieve vrienden, familie, kennis, collega en onbekende,

Inmiddels heb ik de behandeling kunnen ondergaan in Utah en zit de reis er op. Dit betekend dat een begin gemaakt is, en er hopelijk veel stappen volgen richting herstel. De komende tijd zal ik me daarom hier in Nederland verder bezig houden met trainen en nabehandeling. Omdat dit ook niet vergoed wordt, worden evt. donaties die nog volgen hiervoor gebruikt. 

Ik wil jullie heel erg bedanken dat je deze belangrijke stap mede mogelijk hebt gemaakt! Al jullie bijdragen, lieve woorden en andere gebaren hebben me daarin gesteund om dit te realiseren. Heel bijzonder om zoveel reacties te krijgen. Ik ben dankbaar dat ik de behandeling heb kunnen doen.

Veel liefs, 

Anke


Els van Loo
19-12-2019

Lieve vrienden en andere behulpzame mensen,

Het zou hartstikke fijn zijn nu als we de actie nog wat leven in kunnen blazen!

Je kan hierbij helpen door de actie te delen onder je bekenden: dit kan via social media, whatsapp en email.

Bedankt en liefs!

 


Els van Loo
11-12-2019

Mijn lieve zus is op reis, daarom zorg ik even voor de update.

Nu we wat verder zijn, blijkt dat we het bedrag dat nodig is voor de behandeling, niet helemaal goed hebben ingeschat. We hebben ons verkeken op alles wat erbij komt. De kosten vallen hoger uit dan we aanvankelijk dachten. Dus we hopen nog wat verder te komen.

Ik ben heel blij met alle donaties en steun die we al hebben gehad! Dankjewel!


Anke

 


Els van Loo
11-10-2019

Nog even verder

 

Naast kosten voor de behandeling in Amerika, zal Anke zelf nog veel zorgkosten gaan maken. Zoals de nabehandelingen in Nederland ( onvergoed) en extra controles en afspraken vóór de reis. 


Wij zijn daarom nog hard bezig om het gehele bedrag voor Amerika via deze actie bij elkaar te krijgen! Daarom hopen we dat iedereen die ons zo lief gesteund heeft de actie wilt blijven volgen en delen. Als mensen andere creatieve/ludieke ideeen hebben om geld in te zamelen, zijn die meer dan welkom!

 


Els van Loo
22-09-2019

De 5000 is binnen een week gehaald!! 

Wat fantastisch om te zien! Op het moment zijn wij druk bezig met vluchten en verlijfsmogelijkheden bekijken, hopelijk kunnen we binnenkort gaan boeken. 


Els van Loo
15-09-2019

Ongelofelijk om te zien hoeveel steun we krijgen, al na zo'n korte tijd!

Iedereen enorm bedankt voor alle donaties, zowel groot als klein. En bedankt voor alle lieve en meelevende berichten. Het doet erg goed om al deze steun te voelen. 

Na 2 dagen zitten we al bijna op 2.000 euro, geweldig! 


 

Laat een reactie achter

367 donaties
€ 11.865,00
Doel: € 13.500,00
87%