Geld inzamelen | Grote vliegramp met Malaysia Airlines MH17
 

Grote vliegramp met Malaysia Airlines MH17

Meerdere acties voor de nabestaanden van de grote vliegramp met de MH17.

For English scroll down.  Untuk skrol bahasa Melayu ke bawah.

 

Welke projecten kunnen er worden georganiseerd voor de duizenden nabestaanden van de vliegramp met de MH17? 

Op 24 maart 2018 wordt door de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant voor de nabestaanden van deze vliegramp een mooi gedenkteken onthuld bij de Vliegbasis Eindhoven.

Het realiseren van dit gedenkteken bij de Vliegbasis Eindhoven en de algehele organisatie hiervan heeft kapitalen gekost en was ondanks de dankbare ondersteuning door velen helaas niet kostendekkend.

Voor de vele duizenden nabestaanden en honderden hulpverleners die bij deze ramp werden ingeschakeld kunnen er meerdere mooie en hele bijzondere projecten worden gerealiseerd, waarbij wij namens de vele nabestaanden hopen op uw ondersteuning.  

Een GRATIS replica (miniatuur) van het gedenkteken "De Verbinding" bij de Vliegbasis Eindhoven ten behoeve van de nabestaanden en voor de vele hulpverleners: Voor de nabestaanden van de 298 slachtoffers kan dit worden gerealiseerd voor € 29.500,-; Voor de 800 hulpverleners € 79.200,-, exclusief de verzendkosten.

Daarnaast is het streven om dit mooie bronzen gedenkteken ook te onthullen in de landen waar de slachtoffers hebben gewoond: Dus ook mooie gedenkwaardige bronzen gedenktekens bij de grote luchthavens in Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, de Filipijnen, de VS, Canada, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De kosten hiervan, inclusief de aankoop van grond en mogelijke onvoorziene kosten worden begroot op ruim € 2.500.000,-. Waar mogelijk wordt geprobeerd de nabestaanden te ondersteunen, waarbij de donateurs een belangrijke rol vervullen. 

Verdere initiatieven:

Het geld dat eventueel overblijft wordt de komende jaren besteed aan het organiseren van een aantal belangrijke hulpprojecten in Aziatische landen. Met name in Maleisië, de Filipijnen en Indonesië: landen met veel slachtoffers van de MH17-vliegramp.

Mede namens de Vereniging Verkeerslachtoffers en de vele duizenden nabestaanden van deze onmenselijk grote vliegramp willen wij u graag hartelijk bedanken voor uw ondersteuning!

 

Indrukwekkende TV-uitzendingen:

Koning Willem Alexander

Indrukwekkende beelden gingen de wereld over

The President of the USA

BBC-Television:

UN Speech Frans Timmermans

 

What projects can be organized for the thousands of survivors of the air disaster with the MH17?

On March 24, 2018, the Commissioner of the King of the Province of North Brabant will unveil a beautiful memorial at the Eindhoven Air Base for the relatives of this air disaster.
The realization of this memorial at Eindhoven Air Base and its overall organization cost capital and despite the grateful support by many, unfortunately, was not cost-effective.
For the many thousands of surviving relatives and hundreds of aid workers who were involved in this disaster, several beautiful and very special projects can be realized, where we hope for your support on behalf of the many relatives.

A FREE replica (miniature) of the memorial "The Connection" at Eindhoven Air Base for the relatives and for the many care providers: For the relatives of the 298 victims this can be realized for € 29.500, -; For the 800 relief workers € 79,200, - excluding the shipping costs.


In addition, the aim is to also reveal this beautiful bronze memorial in the countries where the victims lived: So also beautiful memorable bronze memorials at the major airports in Malaysia, Australia, New Zealand, Indonesia, the Philippines, the US, Canada, Germany, Belgium and the United Kingdom. The costs of this, including the purchase of land and possible unforeseen costs, are estimated at more than € 2,500,000. Where possible, an attempt is made to support the relatives, with the donors playing an important role.


Further initiatives:


The money that may be left over is spent in the coming years on organizing a number of important aid projects in Asian countries. Especially in Malaysia, the Philippines and Indonesia: countries with many victims of the MH17 air disaster.


We would like to thank you very much for your support on behalf of the Traffic Victims Association and the many thousands of survivors of this inhumanly large air disaster!

___________________________________

 
For the people of Malaysia:

Apa projek yang boleh dianjurkan untuk beribu-ribu orang yang selamat dari bencana udara dengan MH17?

Pada 24 Mac, 2018, Pesuruhjaya Raja Wilayah Brabant Utara akan mengumumkan peringatan yang indah di Pangkalan Udara Eindhoven untuk saudara-mara bencana udara ini. Perwujudan peringatan ini di Eindhoven Air Base dan modal keseluruhan organisasi organisasinya dan meskipun banyak terima kasih kepada banyak pihak, sayangnya, tidak efektif.


Bagi beribu-ribu saudara yang masih hidup dan beratus-ratus pekerja bantuan yang terlibat dalam bencana ini, beberapa projek yang indah dan sangat istimewa dapat direalisasikan, di mana kami berharap untuk sokongan anda bagi pihak saudara-mara.Replika PERCUMA (miniatur) peringatan "Sambungan" di Pangkalan Udara Eindhoven untuk saudara-mara dan bagi banyak penyedia penjagaan: Bagi saudara-mara dari 298 mangsa ini dapat direalisasikan untuk € 29.500, -; Untuk 800 pekerja bantuan € 79,200, - tidak termasuk kos penghantaran.

Di samping itu, matlamatnya adalah untuk mendedahkan peringatan gangsa yang indah ini di negara-negara di mana mangsa-mangsa tinggal: Jadi juga peringatan gangsa yang indah di lapangan terbang utama di Malaysia, Australia, New Zealand, Indonesia, Filipina, AS, Kanada, Jerman, Belgium dan United Kingdom. Kos ini, termasuk pembelian tanah dan kemungkinan kos tidak dijangka, dianggarkan melebihi € 2,500,000. Jika mungkin, percubaan dibuat untuk menyokong saudara-mara, dengan penderma memainkan peranan penting.


Inisiatif lebih lanjut:

Wang yang mungkin dibelanjakan akan dibelanjakan pada tahun-tahun akan datang untuk menganjurkan beberapa projek bantuan penting di negara-negara Asia. Terutamanya di Malaysia, Filipina dan Indonesia: negara-negara yang mempunyai banyak mangsa bencana udara MH17. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan anda bagi pihak Persatuan Mangsa Lalu Lintas dan beribu-ribu orang yang selamat dari bencana udara yang tidak berperikemanusiaan ini!taran.

 

3 donaties
€ 3.150,00
24 dagen te gaan