Gemeente weigert te voldoen aan haar zorgplicht | Geld inzamelen
 
 

Gemeente weigert te voldoen aan haar zorgplicht

Gemeente maakt ons kapot

Wat 2017 ons zal brengen weten we nog niet. Hopelijk ligt er voor ieder iets positiefs in ’t verschiet maar het ziet er opnieuw slecht uit voor ons dankzij de ‘betrouwbare’ overheid.

Voor ons waren 2016, 2015, 2014 en 2013 rampjaren. De gemeente had het voor elkaar om ons dwars te zitten waardoor veel mis ging door aan de geïndiceerde zorgplicht niet voldoen, maar de Rechter sloot daarbij niet aan en de gemeente kwam aarzelend over de brug. Echter omdat de indicatie 3 jaar geleden zijn vastgesteld die al meer dan 20 jaar geleden zijn vastgesteld was voor de gemeente aanleiding om toch alsnog de verzoeken af te wijzen en de slepende procedure opnieuw een aanhangig gemaakt moet worden.

Al in januari 2013, dus ruim voor onze verhuizing in juni 2013, is voor de zorgvuldigheid per e-mail contact opgenomen met de afdeling WMO met het verzoek om informatie vanwege de mogelijke vestiging in Bergen op Zoom omdat mijn vrouw hier een aanstelling kon krijgen. Daarbij is aangegeven dat wij beschikten over een aangepaste woning. Aan de gemeente is gevraagd om met mijn instemming informatie in te winnen bij de afdeling WMO van de vertrekkende gemeente zodat daar geen misverstanden over kon gaan ontstaan. Daarop is telefonisch gereageerd door de WMO ambtenaar met de mededeling dat het niet gebruikelijk is of via e-mail met de afdeling WMO te communiceren. Maar gezien de grote afstand, 270 km, was hij bereid ons eenmalig telefonisch te woord te staan. In dit telefoongesprek is nadrukkelijk aangegeven dat vanwege de verandering van werkkring het noodzakelijk was dat wij zouden gaan verhuizen naar Bergen op Zoom. De WMO ambtenaar gaf aan dat er sprake is van zwaarwichtige reden om te gaan verhuizen en dat dan het verlaten van een aangepaste woning geen probleem zou zijn. Hij adviseerde ons dat wij ons moesten laten inschrijven bij klik voor wonen en daar bij moesten aangegeven dat wij een aangepaste woning moeten hebben vanwege mijn handicap. Tot mijn verbazing ontving ik binnen een week een aanbod van Stadlander voor een aangepaste woning. Helaas konden wij toen nog geen gebruik maken van dit aanbod omdat toen niet vaststond of de nieuwe baan van mijn vrouw zou doorgaan. Later zou door de commissie van bezwaar deze afwijzing als argument worden gebruikt dat het ons te verwijten is dat wij een passend aanbod zouden hebben geweigerd. Ook weigerde de commissie de ambtenaar te horen omdat ze uitsluitend de taak hebben het genomen besluit te toetsen aan de verordening. Daarom kon er geen beroep gedaan op het vertrouwen beginsel. Daarna hebben wij opnieuw een passend aanbod ontvangen welke wij hebben geaccepteerd omdat inmiddels duidelijk was dat mijn vrouw een aanstelling als verpleegkundige zou krijgen. Op 26 februari 2013 zijn wij uitgenodigd door Stadlander om het huurcontract te komen tekenen. Echter op grond van de IB verklaring bleek dat wij slechts 3 euro boven de norm uitkwamen en daardoor de huurovereenkomst geen doorgang kon vinden. Later zou het ministerie van wonen verklaren dat ons terdege deze woning had mogen worden toegewezen maar omdat er in het verleden problemen zijn geweest met het ministerie, de woningbouwvereniging zich star opstelde en daarom zich aan de letter van de wet houden en daar niet van afwijken. Op het toewijzingsbeleid kan het ministerie geen invloed uitoefenen. Daarop is direct telefonisch contact op genomen met de WMO ambtenaar met het verzoek om dit bij hem te komen bespreken omdat wij toch in Bergen op Zoom waren. Echter er was geen ruimte in zijn agenda om ons te kunnen ontvangen. Telefonisch is toen met hem de gang van zaken besproken. In dit gesprek werd er gezamenlijk de conclusie getrokken dat er niets anders op zat om in de vrije sector te gaan huren. Ik gaf aan dat ik mij zorgen maakte over mogelijke aanpassingen in de te huren woning. Hij gaf aan dat dit geen probleem zou opleveren omdat de indicatie duidelijk was. Maar de aanvraag kon pas formeel worden ingediend als wij in juni 2013 zouden zijn ingeschreven in de basis administratie van de gemeente. Later zou de Centrale Raad van Beroep aangegeven dat de gemeente terdege vooraf een beslissing had moeten nemen zodat WMO voorzieningen op elkaar zouden aansluiten. Toen ik na de verhuizing de aanvraag wilde formaliseren kreeg ik tot mijn verbijstering te horen dat die niet in behandeling zou worden genomen omdat dit in strijdt zou zijn met de WMO verordening omdat wij een passende woning hebben verlaten voor een niet passende woning. Als de WMO ambtenaar eerlijk zou hebben dat er aangegeven dat te verwachten zou zijn dat de WMO aanvraag zou worden afgewezen zouden wij nooit naar Bergen op Zoom verhuist zijn maar wij gingen uit van een betrouwbare overheid. Het gemene hiervan is dat wij dit pas te horen kregen toen er sprake was van een niet terug te draaiende situatie. Daarna zijn er nog enkele aanbiedingen geweest maar omdat wij in overleg met de WMO ambtenaar een huurcontract hebben afgesloten, die vast stond voor tenminste een jaar, hebben wij helaas niet kunnen ingaan op latere aanbiedingen.

In februari 2015 werd, na advies van de behandelende specialisten, een PGB aangevraagd bij het CIZ, die om advies vroeg bij de afdeling WMO van de gemeente. De gemeente heeft zonder merkbaar onderzoek een negatief advies afgegeven. Op advies van het CIZ en het Zorginstituut is opnieuw een aanvraag voor een PGB ingediend bij de afdeling WMO van de gemeente. De gemeente heeft er lange tijd overgedaan om tot een beslissing te komen. Op 3 februari 2016 kwam er uiteindelijk een toekenning besluit voor een PGB. Echter opnieuw slaagde de gemeente erin zand in het proces te gooien door in het besluit aan te geven dat de PGB niet verzilverd zou kunnen worden vanwege mijn bezwaar tegen de PGB voorziening, die er niet is. Na opnieuw een bezwaarprocedure slaagde de gemeente er niet in mijn vermeende bezwaar aan te geven en werd de PGB uiteindelijk vrij gegeven in juni 2016, dus met in totaal 16 maanden vertraging waarbij het eerste jaar van de aanvraag niet is gecompenseerd. Het UWV is door ons steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure omdat de PGB toekenning voor 7,5 uur per week is en dit in mindering gebracht moet worden van de WW uitkering van mijn vrouw. Toch heeft de sociale recherche bij ons een onderzoek ingesteld vanwege een externe tip dat wij fraude zouden plegen. De conclusie was dat wij volledig aan onze informatie plicht hebben voldaan. Toch is gedurende het onderzoek zijn de uitkeringen enige tijd opgeschort vanwege het onderzoek. In het begin van alle procedures ontving ik via Arag rechtsbijstand juridische ondersteuning. Echter omdat de gemeente elk onderdeel als een aparte procedure ging behandelen heeft de ABN-AMRO waar ik via hun verzekerd ben bij Arag de dekking ingetrokken vanwege de grote hoeveelheid procedures. De gemeente heeft daar gebruik van gemaakt door letterlijk elk onderdeel af te wijzen omdat ik het nu zonder rechtsbijstand moet doen.

Ook mijn vrouw heeft te maken met tegenslagen. Haar tijdelijk dienstverband werd niet omgezet in het toegezegde vast dienstverband en nam daardoor een einde. Aan het UWV werd er een onjuiste opgave gedaan over de referte periode waar door haar maandelijks netto inkomen met € 1000,- per maand om laag is gegaan. Er is nog getracht om de gemaakte fout te herstellen maar omdat de verrekening in een volgend kalenderjaar heeft plaats gevonden kon het UWV op grond van de regelgeving de gemaakte fout niet herstellen omdat de nabetaling na het ontslag is verleend. Inmiddels heeft mijn vrouw al 16030 sollicitaties gedaan maar werd er kennelijk vanwege haar leeftijd niet op gereageerd. In een geval is zij voorgedragen door het team voor wijkverpleegkundige met name voor de functie stervensbegeleiding omdat een oudere daar meer geschikt voor is. Echter de directie accepteerde de voordracht niet en het team kreeg de opdracht om naar een jongere medewerkster uit te zien omdat die goedkoper zijn. Van het aanbod om tegen een lager salaris schaal te komen werken kon niet worden ingegaan omdat vanwege de bindende CAO dit niet toegestaan is. Ook van de mogelijkheid dat mijn vrouw nog enkele maanden kon gaan werken zonder loon omdat dan de WW uitkering nog doorloopt werd geen gebruik van gemaakt. De afwijzingen hebben te maken met haar leeftijd 61 jaar, maar toch is de pensioengerechtigde leeftijd op getrokken naar 67 jaar en 3 maanden. Ondanks dat leeftijd discriminatie niet is toegestaan weigerde het UWV daar een onderzoek naar te doen. Per periode is men verplicht een aantal sollicitaties te doen. Een keer is er een sollicitatie te weinig gedaan dit kwam op een waarschuwing te staan ondanks de inmiddels 16030 sollicitaties, gekker kan het toch niet worden. Waarschijnlijk heeft het niet verlengen van het contract als reden dat de WMO wethouder ook in het bestuur zit van de werkgever en zal dit er mogelijk achter zitten. Hier inde regio werden de sollicitaties afgewezen vanwege de slechte onjuiste informatie door de werkgever. Wij leven hier in grote eenzaamheid en ervaren de steeds weer tegenwerking door de gemeente als een forse belemmering om hier te kunnen functioneren. Wij ervaren dat wij niet gewenst inwoners van deze gemeente zijn. Als voorbeeld het volgende. Tijdens een zitting bij de bestuursrechter gaf de rechter partijen in overweging om alsnog op de gang te overleggen om tot een oplossing te komen. Daarmee hebben beide partijen mee ingestemd en heeft de rechter het onderzoek gesloten. Echter op de gang kreeg ik te horen dat overleg niet zinvol is omdat het besluit van het college vaststaat. Op mijn vraag waarom er is ingestemd met overleg werd aangegeven dat dit om proces technische redenen was gedaan. Daarover heb ik een klacht ingediend bij de burgemeester. In zijn beantwoording, opgesteld door de behandelende jurist, werd aangegeven dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat de rechter dit voorstel niet gedaan zou hebben vanwege het proces verloop. Daarop heb ik aan de president van de rechtbank gevraagd de gedane suggestie van de rechter te bevestigen wat is gedaan. Dit heb ik voorgelegd aan de burgemeester met opnieuw een verzoek mijn klacht in behandeling te nemen. Daarop heeft de burgemeester mij bericht niet kunnen ingaan op klachten van burgers en verwees mij door naar de jurist, die weigerde in te gaan op mijn verzoek. Ik vermoed dat mijn brieven de burgemeester niet hebben bereikt maar zijn afgehandeld door het secretariaat van de burgemeester. Daar bleef het niet bij omdat de jurist ook onjuiste informatie heeft verstrekt aan de nationale ombudsman. Daarnaast zou de gemeente hebben aangeven dat hij geen klachten in behandeling mag nemen zolang er procedures gaande zijn. Opnieuw is de gemeente er in geslaagd behandeling van mijn klacht en een mogelijke oplossing te frustreren.

Hier in de regio zijn er in 3 gemeenten ons een aangepaste woningen aangeboden. Echter omdat de gemeente weigerde te bevestigen dat er een WMO indicatie zou zijn werden de toewijzingen ingetrokken. Wel is er aan ons een een-kamer woning op de 10e etage toegewezen. Deze woning was zo klein als er een bed in werd geplaatst er geen plaats meer was voor een eethoek. Met de toewijzing werd geen rekening gehouden met mijn mee verhuizende vrouw omdat die geen aanpassing nodig zou hebben. Voor verhuizing zou ik hier een beroep moeten doen op mijn netwerk die ik hier niet heb. De verhuiskosten vergoeding is zo laag dat daar geen verhuisauto van betaald kan worden laat staan de herinrichtingskosten.

Omdat de Centrale Raad van Beroep in februari 2016 aan partijen opdracht heeft gekregen te overleggen om tot een passende oplossing te komen is er door de gemeente een onderzoek ingesteld wat de aanpassing van onze woning zou gaan kosten. De gemeente kwam met een begroting van € 80.000,- wat absoluut niet klopt toch vindt de gemeente dit noodzakelijk uitgebreide aanpassingen te realiseren. Kennelijk is daarvoor de reden dat aanpassing te duur is en er gezocht moet worden naar een andere oplossing. Echter al 20 jaar maakte ik gebruik van aanpassingen die zonder meer geschikt zouden zijn en ongeveer € 3500,- zou gaan kosten. In februari 2016 is dus die opdracht gegeven door de Centrale Raad van Beroep en nu in januari 2017 is er nog steeds geen oplossing. Waarbij nog het volgende speelt. Er is een bespreking geweest met het WMO team onder leiding van de wethouder. Vooraf moest ik beloven dat er geen WMO aanvragen door mij gedaan zou worden. Dit heb ik geweigerd omdat ik het verdere verloop van mijn ziekten niet kan voorspellen. Dit werd opgevat als het niet willen mee werken aan een oplossing.

De gemeente weigert de 20 jaar oude rolstoel te vervangen die tot op de draad versleten is. Ook weigerde de gemeente mee te werken aan een onderzoek voor een geleidehond waarvoor een tijdelijke elektrische rolstoel nodig is. In dit onderzoek zou er onderzocht worden of dit een passende oplossing is in combinatie met een geleide hond. Na die onderzoeksperiode zou besloten worden of er wel of geen definitieve aanvraag zal worden gedaan. De geleidehonden school heeft mij laten weten geen aanvraag meer in behandeling zal nemen omdat zij niet betrokken wensen te worden in een procedure met de gemeente omdat ze zich uitsluitend bezig willen houden met het opleiden van honden. Kennelijk zijn ze onderdruk gesteld door de gemeente. Ook de zorgverzekeraar heeft mij laten weten een mogelijke aanvraag voor een geleide hond te zullen afwijzen vanwege mijn leeftijd, kennelijk op aangeven van de gemeente omdat de zorgverzekering door mij niet is geïnformeerd. Echter door het zorginstituut is aan de zorgverzekeraar bericht dat er geen leeftijdsgrens voor een dergelijke voorziening mag worden gehanteerd en is de zorgverzekeraar daar op terug gekomen. Wel is aangegeven dat er bij een mogelijke aanvraag zeer kritisch gekeken zal worden vanwege eerdere berichten.

Er is voor ons hier geen plaats in deze gemeente wat blijkt uit de opstelling steeds weer terug kerende afwijzingen door de gemeente.

Het liefste willen wij weer terug keren naar onze vorige woonplaats maar daar werkt de gemeente niet aan mee ondanks dat dit de goedkoopste oplossing zou zijn. Opnieuw voor mij de bevestiging dat de gemeente uiteindelijk weigert mee te werken aan een oplossing door op elk verzoek negatief te reageren en mij daarmee kapot te maken. De gemeente zal niet rusten voordat wij kapot zijn gemaakt. Er is voor ons geen plaats meer in de samenleving hier.

Vanwege onze verhuizing voor een nieuwe baan van mijn vrouw hebben wij via VDA Finance uit Maarheeze een lening afgesloten. Echter bij uitbetaling van die lening werd er zonder enige voorkennis een bedrag van € 1995,- ingehouden zijnde administratie kosten. Ook bleek er het nodige mis te zijn met de lening. Op herhaalde verzoeken om uitleg is er door VDA Finance niet gereageerd. Uiteindelijk heb ik een klacht ingediend bij het KiFiD. Die hebben een onderzoek ingesteld en aangeven dat VDA Finance ons de administratie kosten moet terug betalen omdat die onrechtmatig waren. Echter VDA Finance heeft niet gereageerd op verzoeken van het KiFiD en ondergetekende. Uit informatie van de Kamer van de Koophandel is mij gebleken dat deze onderneming is opgeheven wegens gebrek aan baten. De eigenaar van deze onderneming verhuurde zijn kantoorruimte aan deze BV en heeft daarmee vanwege een hoge claim zijn onderneming leeg getrokken. AFM heeft mij laten weten dat dit heerschap inmiddels niet meer bij hun staat ingeschreven en daarom niets kunnen doen. Echter VDA Finance is verkocht aan Sterkrediet B.V. in De Goorn. Echter dit bedrijf acht zich niet aansprakelijk voor de gang van zaken. Inmiddels heeft dit bedrijf zich ook laten uitschrijven bij AFM nadat ik te vergeefs heb verzocht de ten onrechte bemiddelingskosten aan mij terug te betalen. Deze maffia-achtige ondernemingen slagen er steeds weer in de dans te ontspringen door deze technieken. Naast de lening werd ik na uitbetaling daarvan gedwongen om een risico verzekering af te sluiten met een maand premie van ongeveer € 25,-. Daardoor is er ten onrechte een premie van € 600,- betaald waar achteraf van bleek dat de dekking niet passend is bij de overeenkomst. Indien ik daar niet op zou ingaan zou ik in gebreke worden gesteld en het geleende bedrag vermeerderd met kosten worden opgeëist. Ook dit bleek achteraf onrechtmatig te zijn. Dit heerschap is inmiddels actief in samenwerking met een andere BV waardoor hij kan doorgaan met zijn oplichtingpraktijken.
De lening is ondergebracht bij Interbank. Doordat na 6 maanden weer de baan van mijn vrouw verviel en er een onjuiste opgave is gedaan aan het UWV over de referte periode door de werkgever is het inkomen met € 1000,- netto per maand gedaald. Al in januari heb ik dit direct aan Interbank laten weten dat hierdoor financiële problemen zouden gaan ontstaan. Wij kregen toen het voorstel om € 29,- per maand minder aan premie te betalen waardoor de looptijd van de lening met ongeveer 20 jaar zou worden verlengd. Op dit onzinnige voorstel zijn wij niet ingegaan. Toch zijn wij er in geslaagd om tot augustus volledig aan onze betalingsverplichting jegens Interbank te voldoen. Daarna is er op uitstekende wijze een schuldsanering traject door de gemeentelijke kredietbank te Breda opgestart. Echter dit werd door Interbank niet geaccepteerd en is er als het ware een terreur actie opgestart. Vrijwel dagelijks werden wij telefonisch onder druk gesteld om het verschuldigde bedrag vermeerderd en kosten te betalen aan Interbank. Ze gingen zelfs zover dat ze onze studerende dochter in het Noorden van het land onder druk gingen zetten ons te bewegen om tot betaling over te gaan. Een keer gaf ik in een telefoongesprek aan dat wij halverwege de maand nog maar € 25,- hadden om van te leven. Ik werd gesommeerd om dit direct over te maken naar Interbank. Op mijn vraag hoe ik dan aan eten moet komen werd geadviseerd om nachts de afvalbakken van de supermarkten te doorzoeken om aan eten te komen. Daarna is de vordering overgedragen aan een incasso dochteronderneming van Interbank die op nog agressievere wijze mij onder druk bleef zetten. Daardoor ben ik zwaar depressief geworden en speelde met de gedachten om mijn leven te beëindigen omdat ik niet verder onder deze druk kon leven. Er is nog veel meer gebeurd maar via de schuldbemiddeling is uiteindelijke het onderdruk zetten gestopt en is de schuldhulpverlening geaccepteerd. Echter enkele weken geleden werd ik opnieuw door een incasso bureau Hoist benaderd met de sommatie om binnen een week te betalen omdat de kredietbank niet aan de overeengekomen verplichtingen zou hebben voldaan. “Hoist Finance heeft de schuld die u heeft bij een andere bank-, telefoon- of energiemaatschappij overgenomen, hetgeen wil zeggen dat u nu uw schuld uitsluitend dient te betalen aan Hoist Finance. Het is daarom belangrijk dat u contact met ons opneemt om de terugbetaling van uw schuld te bespreken. Indien u niet reageert op onze brief zullen mogelijk gerechtelijke stappen worden genomen.” Uiteindelijk is dit door tussenkomst van de kredietbank gestopt maar heeft dit weer de nodige belasting voor mij opgeleverd waardoor ik weer uit balans dreigde te raken. Dit alles heb ik gemeld aan het AFM die dit gaat onderzoeken.

De kredietbank heeft in december 2014 aan de gemeente gevraagd om de eigenbijdrage dit moet worden betaald aan het CAK aan te passen gedurende de schuld sanering. Pas in augustus 2015 ontving ik van de gemeente bericht dat de eigen bijdrage per 1.1.2015 is verlaagd naar € 26,03 per maand. Echter daarna ontving ik een naheffing van het CAK van meer dan € 1008,- met terug werkende kracht tot 1.1.2015. Daarbij heb ik bezwaar gemaakt bij het CAK en de ontvangen brief van de gemeente als bewijs meegestuurd. Het CAK heeft navraag gedaan bij de gemeente en die heeft in strijd met de eerdere beslissing aangegeven dat de factuur juist zou zijn. Na een slepende procedure, waar zelfs een deurwaarder aan te pas is gekomen, heeft het CAK na tussenkomst van de Nationale Ombudsman alsnog mijn bezwaar gegrond verklaard.

Vanwege de WW uitkering van mijn vrouw is door ons het UWV steeds geïnformeerd over de PGB procedure omdat vanwege de beschikbare PGB uren van 7,5 uur per week dit in mindering gebracht moet worden op de WW uitkering, dus er is steeds aan onze informatie plicht voldaan. Echter wij kregen een inval van de sociale recherche te verduren omdat hun informatie heeft bereikt dat er sprake zou zijn van uitkeringsfraude. Echter na grondig onderzoek is de conclusie getrokken dat wij volledig en juist aan onze informatie plicht hebben voldaan en dat er geen reden was om een onderzoek in te stellen. Wel is enige tijd ons inkomen opgeschort vanwege het onderzoek en heeft het moeite gekost om dit te laten doen te herstellen.

Zondermeer is de conclusie gerechtvaardigd dat er voor ons hier geen plaats meer is in de samenleving omdat door de gemeente letterlijk op alle fronten het ons moeilijk maakt. Daarom willen wij graag weer terug verhuizen naar onze oude gemeente Emmen. Echter de gemeente weigert daar aan mee te werken en werkt ook daar ons mee tegen. Ondanks dat de gemeente jaarlijks ongeveer € 15000,- aan WMO voorzieningen en aanpassingen kwijt is. Hiermee is voor ons komen vast te staan dat de gemeente er alles aan zal doen om ons kapot te maken.

De verhuisauto wordt begroot op ongeveer € 4500,-. De herinrichtingskosten en ondersteuning daarmee, vanwege mijn handicap wordt begroot op € 5500,-. De geïndiceerde aanpassingen en vervanging van de rolstoel wordt begroot op ongeveer € 6000,-. Dus in het totaal € 15.500,- is er nodig om weer te kunnen terug keren naar Emmen waar wij een groot sociaal netwerk hebben.

Mocht er meer dan het streef bedrag worden ontvangen dan zal ik met de mensen achter de doneeractie overleggen aan welk goed doel dit besteed kan worden en zal dat bekend worden gemaakt.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 15.500,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.