Care 4 Birthdefects

Care 4 Birthdefects | Geld inzamelen
 
 

Doelstelling                                                                                                                                                                                              Een medisch team gecoördineerd door dr. H.G. Kho is voornemens onvermogen kinderen met hazenlip en/of gehemelte spleet in Vinh city, de hoofdstad van de provincie Nghe An, Vietnam chirurgisch te verhelpen. Het ligt in de bedoeling om veertig kinderen gedurende een verblijfsperiode van het team van twee weken in Vinh city in 2020 te behandelen. Het Benh Vien Quoc te Vinh/internationaal ziekenhuis te Vinh city stelt hiervoor een operatiekamer aan ons team ter beschikking.

Objective                                                                                                                                                                                                     A medical team coordinated by Dr. H.G. Kho intends to surgically treat children with cleft lip and / or palate cleft in Vinh city, the capital of Nghe An province, Vietnam. The intention is to helping forty children during a two-week stay of the medical team in Vinh city in 2020. An operating theater will be made available for our mission by the Benh Vien Quoc at Vinh / international hospital at Vinh city.

 

Hazenlip en gehemeltespleet                                                                                                                                                                   Het is een aangeboren afwijking welke zich kenmerkt door een spleet in de bovenlip (enkel of dubbel) zijdig, in de bovenkaak of gehemelte. Het ontstaat reeds vroeg in de zwangerschap doordat de spleet zich niet sluit. Multifactoriële oorzaken liggen aan deze aandoening ten grondslag.    Zie foto 1: dubbelzijdige hazenlip

Cleft lip and palate cleft                                                                                                                                                                             It is a congenital defect that is characterized by a slit in the upper lip (single or double) sided, in the upper jaw or in the palate. It occurs early in the pregnancy because the crack does not close. Multifactorial causes underlie this condition                                                                       See image 1: Double sided cleft lip

 

Achtergrond en ervaring van het medisch team                                                                                                                                    Het medisch team heeft in de afgelopen tien jaar (2010-2019) jaarlijks kinderen met hazenlip en/of gehemeltespleet in China belangeloos chirurgisch behandeld. In totaal heeft men gedurende 10 jaar 424 kinderen kunnen helpen. De in Zutphen gevestigde stichting care4tina (www.care4tina.nl) heeft de benodigde fondsen voor de missie op zich genomen. Na 10 jaar beëindigt op een succesvolle wijze de stichting Care4tina de jaarlijkse uitzending van het Nederlandse medisch team naar Xi'an, China, nu gebleken is dat de Chinese artsen in staat zijn de behandeling zelf uit te voeren.                                                                                                                                                                Zie foto 2: medische directeur Xi'an, Shaanxi, China kinderziekenhuis en dr.H.G.Kho. Opgenomen op 23 april 2019

Aangezien het medisch team haar activiteiten onafhankelijk van de stichting Care4tina wil voortzetten, is dr. Kho zich gaan oriënteren in een ander land: Vietnam. De keuze voor Vietnam is medebepaald door de geschiedenis van dit land en de betrokkenheid van dr. Kho met dit land tijdens zijn medische studie aan de Universiteit van Nijmegen (1967-1974). Tijdens de bevrijdingsoorlog is er regelmatig boven Vietnam ontbladeringsmiddel gestrooid (32 miljoen gallons Agent Orange gestrooid boven Zuid Vietnam). De zichtbaar hoger aantal aangeboren afwijkingen in Vietnam (20 per 1.000 geboorten) in vergelijking met andere landen (1 tot 2 per 1.000 geboorten) is mogelijk mede het gevolg ervan.

 Background and experience of the medical team                                                                                                                               Over the past ten years (2010-2019), the medical team has surgically treated children with cleft lip and / or cleft palate in Xi’an, the capital city of Shaanxi province, China free of charge. Totally, the team has helped 424 children. The Care4tina foundation (www.care4tina.nl) at Zutphen the Netherlands, has funded the missions. The Care4tina foundation has ended to yearly send the Dutch medical team to Xi'an, China after its last mission in 2019. After all, the Chinese physicians themself are able to perform the treatment of the above mentioned diseases. See image 2: Medical director of Xi'an children hospital and dr. H.G. Kho, photographed on April 23, 2019

As the medical team wants to continue its activities independently of the Care4tina foundation, Dr. Kho has started to orientate to another country: Vietnam. The choice of Vietnam was partly determined by the history of this country, and by the involvement of Dr. Kho in the activities of the Medical Commitee Dutch Vietnam and of the Board Vietnam Movement Nijmegen when he was student at the University of Nijmegen (1967-1974). During the liberation war from 1962 to 1971, 32 million gallons of herbicide and defoliant Agent Orange were sprayed over South Vietnam. The visibly higher number of birth defects in Vietnam (20 for every 1.000 newborns) as compared to other countries (1 to 2 birth defects for every 1.000 newborns) might be  - at least partly  - caused by the above mentioned events.

 

Voorbereiding                                                                                                                                                                                            In de periode van 15-24 november 2019 is dr. Kho naar Vinh city afgereisd en heeft besprekingen gevoerd zowel met de plaatselijke overheid als ook met het Benh Vien Quoc te Vinh. Beide instanties stemmen in met ons voornemens.                                                                        Zie foto 3: Dept. Volksgezondheid Vinh city: vlnr: mr.Nguyen Mau, dr.H.G.Kho, dr. Duong Dinh Chinh en mw.H.Peters: foto opgenomen op Nov 16, 2019. Zie foto 4: Benh Vien Quoc te Vinh/internationaal ziekenhuis: vlnr: mw. H. Peters, dr. H.G. Kho, dr. Pham Dung, dr. Luong Tu Hai Thanh en mw. Vo Thi Lanh: foto opgenomen op 18 nov 2019                                          

 Preparation                                                                                                                                                                                               Dr Kho traveled to Vinh city in the period of 15-24 November 2019 and held a meeting both with the local government and with the Benh Vien Quoc at Vinh as well. Both institutions agree to cooperate with us.                                                                                                            See image 3: At the Dept of Health of Nghe An province at Vinh city. Frtl: mr. Nguyen Mau, dr. H.G. Kho, Dr.Duong Dinh Chinh (director) & mrs. H. Peters: image taken on Nov 16, 2019. See image 4: At the Benh Vien Quoc at Vinh. fltr: mrs. H. Peters, dr. H.G. Kho, dr. Pham Dung, dr. Luong Tu Hai Thanh (director) & mrs. Vo Thi Lanh: image taken on Nov 18, 2019 

 

Procedure                                                                                                                                                                                            Vietnam kent zestigtal provincies. Uitgaande van jaarlijks 3000 geboren kinderen met de genoemde afwijkingen, bevinden er zich in elke provincie aldus rond 50 patiënten. Provincie Nghe An behoort tot de grootste provincie in Vietnam. De hoofdstad, Vinh city, ligt op 300 km ten zuiden van Hanoi, de hoofdstad van Vietnam.                                                                                                                                        Patiënten binnen de (aangrenzende) provincie Nghe An dienen eerst te worden opgespoord, geregistreerd en medisch onderzocht ter voorbereiding van de ingreep. Voor de behandeling reizen patiënten t.z.t. vergezeld van hun ouders af naar Vinh city. De gemiddelde opname duur voor het herstellen van de hazenlip is twee nachten en die voor het herstellen van de gehemeltespleet drie nachten. 

Procedure                                                                                                                                                                                          Vietnam is divided into sixty provinces. Based on 3000 childbirths each year, each province accomodates around 50 patients with the aforementioned abnormalities. Nghe An Province belongs to the largest province in Vietnam. Its capital city, the Vinh city, is located 300 km south of Hanoi, the capital city of Vietnam.                                                                                                                                        Patients within the (neighboring) province of Nghe An must firstly be traced, registered and medically examined in preparation for the treatment. Patients then travel to Vinh city for the surgical treatment, accompanied by their parents. The average hospital admission for repairing the cleft lip is two nights and that for the palate cleft three nights.

 

Benodigde uitgaven                                                                                                                                                                           Hoewel het medisch team belangeloos de kinderen behandelt zijn er uitgaven die gedekt dienen te worden, zoals o.a. het afreizen en het verblijf van het medisch team naar en in Vietnam, het huren van heelkundige instrumenten, de aanschaf van hechtmateriaal and surgical knifes, de aanschaf van de anesthesie benodigdheden, het opsporen van, registreren en onderzoeken van patiënten, de reis en verblijfkosten van patiënten en hun ouders naar en in Vinh city en de ziekenhuis uitgaven. Uitgaande van de gemiddelde uitgave € 500,- per patiënt is er een bedrag van € 20.000,- nodig om 40 patiënten te kunnen helpen.                                                                                                                Uw bijdrage maakt de missie mogelijk. Hartelijke dank hiervoor.

Required fund                                                                                                                                                                                  Although the medical team activities are free of charge, there are expenses that need to be covered. They are among others: travel to and accomodation of the medical team in Vietnam, renting of surgical instruments, purchase of suture material, purchase of anesthetic supplies. In addition, fund is needed for the activities to tracing, registering and examining patients, travel to and accommodation of patients and their parents at Vinh city, and last but not least the hospital expenses. Based on the average expenditure of € 500,- for each patient, a fund of € 20.000,- is necessary for helping of 40 patients.                                                                                                                                      Your donation wil make the medical mission possible. We are very grateful of it.

 

                                                                                     000---000

hg kho
06-03-2023

Subject: Progress of the Vietnam medical mission 

                                                                                                                                                                                                          Amstelveen, March 10, 2023

Amice, 

The Covid-19 pandemic has paralyzed all activities worldwide for three years, including our intention to send a medical mission to Vinh. Vietnam has now reopened its borders so that we can resume preparations for the medical mission. For that reason, I recently traveled to Vietnam (February 20 to March 3, 2023), where I had discussions with both the medical director of the Vinh international hospital, Dr. Luong Tu Hai Thanh, and the country director of the Netherlands Vietnam Medical Committee, Dr. Pham Dung yielded positive results. 

Subject to Vietnamese ministerial approval, the 1st humanitarian medical mission to Vinh, the capital city of Vietnamese Nghe An’s province, Vietnam is definitively scheduled from November 3 to 18, 2023. 

Sixty baby’s and children will be treated surgically. Closing the cleft lip and/or cleft palate not only improves the appearance of the child, but also prevents the continual pneumonia caused by the restoration of the foodways. Moreover, stunted growth is a thing of the past and, last but not least, language development is on the rise. 

Your contribution remains necessary: it enables the medical team to make a difference for every child!

 

Dr. H.G. Kho

Coordinator medical mission to Vinh, Vietnam

Mail to: dr.hgkho2020@yahoo.com

Mobile: +316 53 450 473


hg kho
06-03-2023

Betreft: Voortgang medische missie Vietnam

                                                                                                                                                                                                                    Amstelveen, 10 maart 2023

Amice,

Covid-19 pandemie heeft drie jaar lang alle activiteiten wereldwijd lam gelegd, zo ook met ons voornemen een medische missie naar Vinh te laten overkomen. Inmiddels heeft Vietnam de landsgrenzen voor het internationaal personenverkeer weer opengesteld, zodat we een hernieuwde voorbereiding van de medische missie kunnen oppakken. Om die reden ben ik onlangs naar Vietnam afgereisd (20 februari tot 3 maart 2023), alwaar de gesprekken met zowel de medische directeur van het Vinhse internationaal ziekenhuis, dr. Luong Tu Hai Thanh, als ook met de country directeur van de Medisch Comite Nederland Vietnam, dr. Pham Dung positief resultaat opleverden. Behoudens de Vietnamese ministeriele toestemming wordt de 1ste humanitaire medische missie naar Vinh, Nghe An, Vietnam definitief geagendeerd van 3 tot 18 november 2023. 

Er zullen 60 baby’s en kinderen chirurgisch worden behandeld. Met het sluiten van de hazenlip en/of gehemeltespleet wordt het niet uitsluitend het uiterlijk van het kind verbeterd, maar de voortdurende longontsteking door het herstel van de voedselwegen eveneens wordt voorkomen. Bovendien behoort de groei achterstand tot het verleden en komt last but not least de taalontwikkeling opgang.

Uw bijdrage blijft noodzakelijk: uw bijdrage stelt het medische team in staat een verschil te maken voor ieder te behandelen kind!

Dr. H.G. Kho

Coordinator medische missie naar Vinh, Vietnam

Mail to: dr.hgkho2020@yahoo.com

Mobiel: 06 53 450 473


hg kho
09-07-2020

Care-4-Birthdefects
Dr. H.G. Kho
Wimbledonpark 167                                                                                                                                      Leden van het medische team
1185XJ Amstelveen                                                                                                                                      Care-4-Birthdefects
Nederland                                                                                                                                                         Alhier
        
Mobiel : +31 6 53 450 473          
E-mail : c4bd2019@hotmail.com        

Nummer :
Betreft   :  Voortgang medische missie Vietnam 
Uw ref.   :

                                                                                                                                                                                                                 Amstelveen, 1 juli 2020

 

Geachte Collegae,

Eind 2019 zijn we, na in Vietnam met zowel de directeur van het provinciale ministerie van Volksgezondheid in Vinh, de provinciale hoofdstad van de provincie Nghe An, alsmede met de bestuurders van het Internationaal ziekenhuis te hebben overlegd, begonnen met het samenstellen van een medisch team Care-4-Birthdefects om een humanitaire missie naar Vietnam voor te bereiden. 

Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2020 veertig baby’s lijdende aan hazenlip en/of gehemeltespleet chirurgisch te verhelpen gedurende ons verblijf van twee weken.

Hoewel de missie haar activiteiten belangeloos zal inzetten, zijn er uitgaven welke dienen te worden gedekt, zoals o.a. reis en verblijfkosten voor leden van het medische team en voor de patiënten en hun ouders om van en naar het ziekenhuis in Vinh af te reizen, de voor de anesthesie en chirurgische benodigde medicatie, materiaal en instrumenten, etc. 
Hiervoor is er een budget van € 20.000,- benodigd. Voor het financieren van de missie zijn er twee online doneeractie-platforms geactiveerd, zijnde https://www.doneeractie.nl/care-4-birthdefects/-39788 en www.geef.nl/nl/actie/care-4-birthdefects-for-children-in-vinh-city-nghe-an-viet/donateurs. 
Tot op heden is 15% van de benodigde financiering opgehaald.  

Het wereldwijd Covid-19 problematiek begin 2020 gooit danig roet in het eten. De snelle verspreiding van het virus aan de ene kant en het virulente karakter ervan aan de andere kant eisen de volledige aandacht op. Op een volgend maatregel is door de overheid aangekondigd tot het volledig afsluiten van het land. Hierdoor lijkt de verspreiding van het Covid-19 in de maand juni onder controle te zijn gebracht, waardoor de versoepeling van de maatregel kan worden begonnen. Met de wetenschap dat het Covid-19 blijft bestaan is men echter niet helemaal gerust. Het langzaam terugkeren naar een nieuw normaal maatschappelijk leven wordt overschaduwd door de angst voor het opnieuw uitbreken van besmettingen met alle gevolgen van dien.

De voorbereidingen voor de medische missie ondervinden hinder van. De donatie bereidheid neemt in de afgelopen maanden af. De geagendeerde informatieve voordracht ten behoeve van leden van de beoogde donateurs zoals o.a. de Rotary club moet worden afgeblazen. Voorts werpt de mondiaal ingestelde reisbeperking barrière op om naar Vietnam af te reizen. De pandemie van het Covid-19 leert ons aldus dat de zekerheid een onzekerheid betekent.

Recent hebben we  - in overleg met de heer Nguyen Hai Tinh, de commerciële counselor verbonden aan de Vietnamese ambassade in Den Haag - moeten besluiten om de voorgenomen missie in 2020 tot volgend jaar uit te stellen. 

We zullen de situatie aandachtig blijven monitoren, en in nauw overleg met de voornoemde heer Nguyen Hai Tinh bepalen wanneer de missie naar Vinh in 2021 zou kunnen afreizen. 


Met vriendelijke groet,

Dr. H.G. Kho 
coördinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Wegens elektronische vervaardiging is deze brief niet van handtekening voorzien


hg kho
11-12-2019

                                                           Care-4-birthdefects

                                                                   Medische missie t.b.v. kinderen in in Vinh city, Nghe An, Vietnam

I. Doelstelling

Een medisch team gecoördineerd door dr. H.G. Kho is voornemens onvermogen kinderen met hazenlip en/of gehemelte spleet in Vinh city, de hoofdstad van de provincie Nghe An, Vietnam chirurgisch te verhelpen. Het ligt in de bedoeling om veertig kinderen gedurende een verblijfsperiode van het medisch team van twee weken in Vinh city in het voorjaar 2020 te behandelen. Het Benh Vien Quoc te Vinh/internationaal ziekenhuis te Vinh city stelt hiervoor een operatiekamer aan ons team ter beschikking.

II. Hazenlip en gehemeltespleet                                                                                                                                                                            Het is een aangeboren afwijking welke zich kenmerkt door een spleet in de bovenlip (enkel of dubbel) zijdig, in de bovenkaak of gehemelte. Het ontstaat reeds vroeg in de zwangerschap doordat de spleet zich niet sluit. Multifactoriële oorzaken liggen aan deze aandoening ten grondslag.

 

 

 

 

 

Foto 1: dubbelzijdig hazenlip

 

III. Achtergrond en ervaring van het medisch team

Het medisch team heeft in de afgelopen tien jaar (2010-2019) jaarlijks kinderen met hazenlip en/of gehemeltespleet in China belangeloos chirurgisch behandeld. In totaal heeft men gedurende 10 jaar 424 kinderen kunnen helpen. De in Zutphen gevestigde stichting care4tina (www.care4tina.nl) heeft de benodigde fondsen voor de missie op zich genomen. Na 10 jaar beëindigt op een succesvolle wijze de stichting Care4tina het China project.

    

                                                               Foto 3: 23 april 2019

 Foto 2: 23 april 2019                            Afscheidsfoto staf en bestuurders Xi’an kinderziekenhuis en leden van de stichting Care4tina
medisch directeur van het Xi’an

kinderziekenhuis en dr. H.G. Kho

 

 

Aangezien het medisch team haar activiteiten onafhankelijk van de stichting Care4tina wil voortzetten, is dr. Kho zich gaan oriënteren in een ander land: Vietnam.

De keuze voor Vietnam is medebepaald door de geschiedenis van dit land en de betrokkenheid van dr. Kho met dit land tijdens zijn medische studie aan de Universiteit van Nijmegen (1967-1974). Tijdens de bevrijdingsoorlog is er regelmatig boven Vietnam ontbladeringsmiddel Agent Orange gestrooid. De zichtbaar hoger aantal aangeboren afwijkingen in Vietnam in vergelijking met andere landen is mogelijk mede het gevolg ervan.

 

IV. Voorbereiding

In de periode van 15-24 november 2019 is dr. Kho naar Vinh city afgereisd en heeft besprekingen gevoerd zowel met de plaatselijke overheid als ook met het Benh Vien Quoc te Vinh. Beide instanties stemmen in met ons voornemens.

                                          

                                       

    Foto 4;  16 nov 2019                                                                                       Foto 5: 18 november 2019 : Benh Vien Quoc te Vinh

Dept.Volkgezondheid vd Nghe An                                             vlnr: mw.H.Peters, dr HG Kho, dr.Pham Dung, dr.Luong Tu Hai Thanh & mw.VoThi Lanh

Provincie in Vinh city.                   

Vlnr: Nguyen Mau, dr. H.G. Kho,

Dr. Duong Din Chinh, mw H.Peters

 

V. Procedure

Vietnam kent zestigtal provincies. Uitgaande van jaarlijks 3000 geboren kinderen met de genoemde afwijkingen, bevinden er zich in elke provincie aldus rond 50 patiënten. Provincie Nghe An behoort tot de grootste provincie in Vietnam. De hoofdstad, Vinh city, ligt op 300 km ten zuiden van Hanoi, de hoofdstad van Vietnam.

Patiënten binnen de (aangrenzende) provincie Nghe An dienen eerst te worden opgespoord, geregistreerd en medisch onderzocht ter voorbereiding van de ingreep. Voor de behandeling reizen patiënten t.z.t. vergezeld van hun ouders af naar Vinh city. De gemiddelde opname duur voor het herstellen van de hazenlip is twee nachten en die voor het herstellen van de gehemeltespleet drie nachten.

 

VI. Benodigde kosten

Hoewel het medisch team belangeloos de kinderen behandelt zijn er uitgaven die gedekt dienen te worden, zoals o.a. het afreizen en het verblijf van het medisch team naar en in Vietnam, het huren van heelkundige instrumenten, de aanschaf van hechtmateriaal, de aanschaf van de anesthesie benodigdheden, het opsporen van, registreren en onderzoeken van patiënten, de reis en verblijfkosten van patiënten en hun ouders naar en in Vinh city en de ziekenhuis uitgaven. Uitgaande van de gemiddelde uitgave € 500,- per patiënt, is er een bedrag van € 20.000,- nodig om 40 patiënten te kunnen helpen.

 

                                                Care-4-birthdefects

                                                 Medical mission for children at Vinh city, Nghe An, Vietnam

I. Objective                                                                                                                                                                                                             A medical team coordinated by Dr. H.G. Kho intends to surgically treating children with cleft lip and / or palate cleft in Vinh city, the capital of Nghe An province, Vietnam. The intention is to helping forty children during a two-week stay of the medical team in Vinh city in the spring of 2020. An operating theater will be made available for our mission by the Benh Vien Quoc at Vinh / international hospital at Vinh city.     

II. Cleft lip and palate cleft

 

 

It is a congenital defect that is characterized by a slit in the upper lip (single or double) sided, in the upper jaw or in the palate. It occurs early in the pregnancy because the crack does not close. Multifactorial causes underlie this condition                                                                                                                                

 

image 1: Double sided cleft lip

III. Background and experience of the medical team                                                                                                                                     Over the past ten years (2010-2019), the medical team has surgically treated children with cleft lip and / or palate cleft in Xi’an, the capital city of Shaanxi province, China free of charge. Totally, the team has helped 424 children. The fund, needed for the mission has been collected by the Care4tina foundation (www.care4tina.nl) at Zutphen, the Netherlands. After 10 years successfully of medical mission, the Care4tina foundation decided to end the China project after its last mission in April 2019.

     image 2: April 23, 2019.                                                  image 3:  April 23, 2019 Xi’an Children Hospital                                                                 Medical director of Xi'an children                  farewell image of member of the Care4tina foundation & the hospital management and staff                         hospital and dr. H.G. Kho

As the medical team wants to continue its activities independently of the Care4tina foundation, Dr. Kho has started to orientate to another country: Vietnam.

The choice of Vietnam was determined by the history of this country, and by the involvement of Dr. Kho in the activities of the Medical Commitee Dutch Vietnam and of the Board Vietnam Movement Nijmegen when he was student at the University of Nijmegen (1967-1974). During the liberation war from 1962 to 1971 herbicide and defoliant , identified as Agent Orange, were sprayed over Vietnam. The visibly higher number of birth defects in Vietnam might be  - at least partly  - caused by the above mentioned events.

IV. Preparation                                                                                                                                                                                                  Dr. Kho traveled to Vinh city in the period of 15-24 November 2019. He hold a meeting with the local government and with the Benh Vien Quoc at Vinh as well. Both institutions agree to cooperate with us.

 

                                            

image 4: Nov 16, 2019 at the                                            image 7:  Nov 18, 2019 at the Benh Vien Quoc at Vinh                                                          Dept of Health of Nghe An province                               Fltr: mrs. H Peters, dr.H.G.Kho, dr.Pham Dung, dr.Luong Tu Hai Thanh (director)                  Vinh city. Frtl: mr. Nguyen Mau,                                                                                 & mrs.Vo Thi Lanh,                                                                    dr.H.G.Kho, Dr.Duong Dinh Chinh (director)                                                                                                                                                                & mrs.H.Peters. 

IV. Procedure                                                                                                                                                                                              Vietnam is divided into sixty provinces. Based on 3000 childbirths each year, each province accomodates around 50 patients with the aforementioned birth defects. Nghe An Province belongs to the largest province in Vietnam. Its capital city, the Vinh city, is located 300 km south of Hanoi, the capital city of Vietnam.

Patients within the (neighboring) province of Nghe An must firstly be traced, registered and medically examined in preparation for the treatment. Patients then travel to Vinh city for the surgical treatment, accompanied by their parents. The average hospital admission for repairing the cleft lip is two nights and that for the palate cleft three nights.

VI. Required fund                                                                                                                                                                                         Although the medical team activities are free of charge, there are expenses that need to be covered. They are among others: For the medical team: travel to and from Vinh city, two weeks of accommodation at Vinh city, renting of surgical instruments, purchase of surgical suture material, purchase of anesthetic supplies. For patients: activities to tracing, registering and examining patients, travel to and from Vinh city, accommodation of the parents at Vinh city, and last but not least the hospital expenses. Based on the average expenditure of € 500,- for each patient, a fund of € 20.000,- is necessary for helping of 40 patients.

 

                                                       Care-4-birthdefects

                                                                   Tim medis untuk anak anak di Vinh city, Vietnam

 

I. Tujuan                                                                                                                                                                                                           Tim medis yang dikoordinasikan oleh Dr. H.G. Kho berniat untuk menyembuhkan anak-anak dengan bibir sumbing dan / atau langit-langit mulut sumbing di kota Vinh, ibukota provinsi Nghe An, Vietnam. Tujuannya adalah untuk mengoperasi empat puluh anak dalam masa kunjungan tim medis selama dua minggu di kota Vinh pada musim semi 2020. Benh Vien Quoc di Vinh / rumah sakit internasional di kota Vinh bersedia untuk menyediakan satu kamar operasi untuk tim medis kami.

II. Bibir sumbing dan langit langit mulut sumbing                                                                                                                                               

 

Ini adalah cacat bawaan yang ditandai dengan celah di bibir atas (tunggal atau ganda), di rahang atas atau langit-langit mulut. Ini terjadi pada awal kehamilan karena retakan tidak menutup. Penyebab multifaktorial mendasari kondisi ini.                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                          foto 1: bibir sumbing ganda

III. Latar belakang dan pengalaman tim medis                                                                                                                                              Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019), tim medis telah menyembuhkan dengan cuma-cuma 424 anak-anak dengan bibir sumbing dan / atau langit-langit mulut sumbing di Xi’an, ibukota provinsi Shaanxi, Tiongkok. Yayasan Care4tina (www.care4tina.nl)  dengan kantor pusatny di Zutphen, negeri Belanda, telah menyediakan dana yang diperlukan untuk misi tim medis tersebut. Setelah 10 tahun beraktivitas di Tiongkok, yayasan Care4tina dengan ke berhasilan yang besar mengakhiri proyeknya di Tiongkok.  

                                      

   Foto 2: 23 April 2019                                        Foto 3: 23 April 2019 di depan rumah sakit anak-anak di Xi'an, Shaanxi, Tiongkok:                       Med. Direktur RS anak2 di Xi’an                                   perpisahan staf Rumah Sakit anak-anak dan anggota yayasan Care4tina                         memberikan piagam pada dr.H.G.Kho

Karena tim medis ingin melanjutkan kegiatannya lepas dari yayasan Care4tina, Dr. Kho telah berorientasi ke negara lain: Vietnam. Pilihan ke Negara Vietnam ditentukan oleh sejarah negara ini, dan keterlibatan Dr. Kho dengan negara ini selama masa mahasiswanya di Universitas Nijmegen (1967-1974), negeri Belanda. Selama perang pembebasan, penggundulan hutan dibanyak tempat di Vietnam dilakukan secara sistematik dengan menaburkan herbicide dan defolian, yang dikenal sebagai Agent Orange. Jumlah kelahiran bayi cacat yang lebih tinggi di Vietnam ketimbang negara-negara lain mungkin disebabkan oleh herbicide tersebut.

IV. Persiapan                                                                                                                                                                                                 Dalam periode 15-24 November 2019, Dr. Kho kerkunjng ke kota Vinh. Dia telah bersilatuhrahmi dengan pemerintah daerah dan dengan direktur Benh Vien Quoc di Vinh. Kedua instansi ini menyambut hangat dan sepenuhnya sepakat dengan rencana kami.

 

                                       

Foto 4: 16 November 2019.                                                                foto 5: 18 November 2019: di Benh Vien Quoc di Vinh                                                                                                                                                                                                                                                                    Di Departemen Kesehatan Kota Vinh:                                dkkk: mrs.H.Peters, dr.H.G.Kho, Dr. Pham Dung, Dr.Luong Tu Hai Thanh & Ms.Vo Thi Lanh dkkk: Nguyen Mau, dr. H.G. Kho,                                                                                                                                                                              Dr. Duong Dinh Chinh & Ms. H. Peters

V. Prosedur                                                                                                                                                                                                    Vietnam memiliki enam puluh provinsi. Berdasarkan 3000 anak yang lahir setiap tahun dengan kelainan yang tersebut di atas, sekitar 50 pasien berada di setiap provinsi. Provinsi Nghe An adalah provinsi terbesar di Vietnam. Ibukotanya, Vinh, berjarak 300 km sebelah selatan dari Hanoi, ibukota Vietnam.

Pasien di provinsi Nghe An dan sekitarnya harus terlebih dahulu dilacak, di daftarkan dan diperiksa secara medis dalam rangka persiapan untuk tim medis. Pasien-pasien akan bepergian ke kota Vinh untuk perawatan dan disertai oleh orang tua mereka. Perawatan di rumah sakit untuk menutup bibir sumbing adalah dua malam dan untuk menutup langit-langit mulut sumbing tiga malam.

VI. Biaya yang diperlukan                                                                                                                                                                          Meskipun tim medis bekerja cuma-cuma, banyak biaya yang di perlukan, seperti: Untuk tim medis: perjalanan ke dan dari Vinh, Vietnam; akomodasi tim medis selama dua minggu di Vietnam, biaya sewa instrumen bedah, pembelian bahan jahit, pembelian bahan keperluan anestesi. Untuk pasien: deteksi, registrasi dan pemeriksaan pra operasi, biaya perjalanan dan orang tua mereka ke dan dari Vinh, akomodasi orang tua pasien di kota Vinh dan biaya rumah sakit. Berdasarkan biaya rata-rata € 500 setiap pasien, anggaran  yang diperlukan untuk pengobatan 40 pasien adalah sejumlah € 20.000,-.


64 donaties
€ 4.304,00
Doel: € 20.000,00
21%