Bike For School Morocco Fase 5 | Geld inzamelen
 
 

Bike For School Morocco Fase 5

Graag steun ons initiatief Bike For School ! Graag naar uw vrienden doorsturen !

Bike For School Ouarzazate/Morocco

 

Huidige situatie:

In Marokko woont 2/3 van de scholieren meer dan 5 km van school. In geïsoleerde rurale gebergte gebieden is 15 km geen uitzondering. Scholieren moeten 6 dagen in de week deze afstand naar school lopen.

Wat is er aan de hand ?

Een lange en uitputtende wandeling, waardoor ze vaak futloos in de klas zitten en slecht presteren. Daarnaast zorgt de lange looptijd naar school er regelmatig voor dat de scholieren vroegtijdig met school moeten stoppen. Zij kunnen simpelweg door de lange looptijd het onderwijs niet verenigen met de tijd die zij nodig hebben voor huishoudelijke werk en ondersteuning bij het inkomsten generen voor het gezin. Dat zorgt voor een onnodig onderpresteren van scholieren en hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters. En ondermijnt zo kansen die goede scholing biedt op een betere toekomst en houdt zo mede armoede in stand. Dit is een groot probleem.

Wat is de oplossing ?

De oplossing is vrij simpel: betaalbaar en efficiënt vervoer.

Wat voor effect heeft het?

Met een fiets kunnen scholieren en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker grote afstanden afleggen. Afstanden van 15-20 kilometer worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de kans op vroegtijdig schoolverlaten vermindert daardoor. Met de tijdwinst die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om onderwijs te volgen.

Wie ben ik ?

Ik ben Lahcen, geboren en getogen in zuid Marokko. Ik woon sinds 2000 in Nederland. Meer dan 13 jaar actief in de gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg sectoren. Ik wil graag samen met jullie en dankzij jullie donaties en steun een Bike for School project realiseren in Zuid Marokko dat de mobiliteit van 140 scholieren en 5 leraren fors vergroot. De scholieren die vroegtijdig gestopt zijn met school (drop-outs) of die grote absentie vertonen krijgen de beschikking over een fiets en zullen er daarmee  betere toegang tot onderwijs krijgen en kansen benutten op een betere toekomst.

Overzicht  Bike For School project :

Deze project heb ik samen met pas afgestudeerde studenten opgezet. De volgende gebieden liggen allemaal in de zuidelijke regio van Marokko :

Ouarzazate / Tinghir. Op dit moment zijn we bezig met Gebied 5 (Tinghir en omgeving) 

2018 Gebied 3 : Imilchil /Atlas Saghrou (Fase 3)

2019 Gebied 4 : Dades / Boumalne  (Fase 4)

2020 Gebied 5: Tinghir en omgeving (Fase 5)

2021 Gebied 6: Ait ben Haddou en omgeving (Fase 6)

Doel/specificatie budget:

Onkostenvergoeding 3 vrijwilligers    300 euro.

Salaris 2 vaste medewerkers              700 euro. 

100 fietsen Groot                               5000 euro. 

30 fietsen Klein.                                1200 euro. 

Reparatie en revisie kosten
130 fietsen + accessoires               1000 euro. 

130  Sloten nieuw                             1300 euro. 

Overige kosten                               3000 euro. 

Totale kosten                                 12.500 euro. 

Eerder Opgehaald lokaal                    500  euro. 

Totaal exclusief Service                    13000 euro. 

Doneeractie.nl service                       800 euro. 

Totaal in te zamelen bedrag           13. 800 euro. 

 

Alvast bedankt voor uw steun. šŸ’ 

 

ENGLISH 

 

Project Bike For School Ouarzazate/Morocco

Current situation:

2/3 of the students lives in Morocco more than 5 km from school. In isolated rural mountain areas is 15 km no exception. Pupils have to walk 6 days a week this distance to school.

What's wrong?
A long and exhausting walk, making them often lifeless in the class and perform poorly. In addition, the long walk to school regularly for time that the students have to stop early with school. They can simply by the long term education not unite with the time they need for household work and generating support for the family. That creates an unnecessarily high number of early school-leavers for school pupils and underachievement. And so undermines opportunities that good training offers for a better future and thus keeps fellow poverty. This is a big problem.

What is the solution?
The solution is simple: affordable and efficient transport.

What effect does it have?
Students and teachers with a bicycle can move faster and make easier great distances. Distances from 15-20 km with a bike are better Bridgeable. The risk of early school leaving reduces thereby. With the time savings that the bicycle creates it is also feasible that better education and household tasks can be combined. Thus, especially girls also have a fair chance to be able to go to school.

Who am I?
My name is Lahcen. I was born and raised in South Morocco. I live since 2000 in The Netherlands. More than 13 years active in the disabled and mental health care.
I want to realized together with you and thanks to your donations and support a Bike For School project in South Morocco that sharply increases the mobility of 140 students and 5 teachers. The pupils who stopped with school (drop-outs) or that great absence exhibit get a bicycle and will get better access to education and opportunities for a better future. 

Overview Bike For School project:

I set this project up together with a group of graduate students from Ouarzazate and Tinghir. They had all the same experience like me: dailly walking to school as a pupil. 

The following areas are all located in the southern region of Morocco: Ouarzazate / Tinghir. At the moment we are working on area 5 (Tinghir and round Tinghir) 

2018 Area 3: Imilchil./ Atlas Saghrou (Fase 3)
2019 Area 4: Dades / Mgoun (Fase 4)
2020 Area 5: Tinghir (Fase 5)
2021 Area 6: Ait ben Haddou (Fase 6)

Purpose / specification budget:

(See above)

 

Thanks in advance for your support šŸ’ 

Lahcen Toukhsi
20-08-2020

Wegens de coronacrisis waren onze plannen beïnvloed  en vertraagd. De inzamelactie gaat gewoon door. We zijn op dit moment bezig met hoe nu verder? Tijdens en na de Coronatijden. Mijn motivatie is nog steeds groot ondanks deze waanzinige tijden.  

Laat een reactie achter

31 donaties
€ 630,00
Doel: ā‚¬ 13.800,00
4% / 558 dagen te gaan